Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh Tuấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAI SO 3
1. Trình bày lại ví dụ 3.4 trang 207 và ví dụ 4.2 trang 216 Sách BT XSTK
2012 (N.Đ.HUY).
2. Beänh ñau maét hoät ñöôïc chia laøm 4 thôøi kyø T1, T2, T3 vaø T4. Keát quaû kieåm
tra maét hoät ôû 3 tænh A, B, C ñöôïc cho trong baûng sau ñaây:
Möùc ñoä ñau maét hoät

Ñòa
phöông

T1

T2

T3

T4

A

47

189

807

1768

B

53

746

1387

946

C

16

228

438

115

Haõy nhaän ñònh xem tình hình ñau maét hoät (cô caáu phaân boá caùc möùc ñoä
T1, T2, T3, T4) ôû 3 tænh treân coù gioáng nhau hay khoâng? Möùc yù nghóa 1%.
Baûng sau ñaây cho soá lieäu ngöôøi cheát veà ung thö ôû 3 nöôùc Myõ, Nhaät vaø
Anh. Ngöôøi cheát ñöôïc phaân loaïi theo cô quan bò ung thö.

3.

Choã ung thu
Ruoät
Ngöïc
Daï daøy
Boä
phaän
khaùc

Nöôùc
Myõ

Nhaät

Anh

11
15
3
41

5
3
22
30

5
7
3
15

a)

Haõy tính taàn soá lyù thuyeát caûu baûng soá lieäu treân.

b)

Coù theå aùp duïng tieâu chuaån  2 ñöôïc khoâng?

c) Vôùi möùc yù nghóa  = 1% haõy so saùnh phaân boá tæ leä cheát veà ung thö cuûa
ba nöôùc noùi treân.

4. Theo doõi doanh thu cuûa 4 cöûa haøng thuoäc moät Coâng ty (trieäu ñ/thaùng) ngöôøi
ta ñöôïc soá lieäu nhö sau:

Thaùng
kinh doanh
1
2
3
4
5
6

1
12,3
12,6
11,6
15,2
18,6
17,1

Cöûa haøng
2
3
14,2
15,6
12,4
17,1
11,5
18,2
11,6
12,5
11,8

4
17,2
15,8
12,2

Haõy so saùnh doanh thu trung bình/thaùng cuûa caùc cöûa haøng thuoäc Coâng ty
noùi treân. . Möùc yù nghóa  = 5%.
5. . Möùc yù nghóa  = 5%. Haõy phaân tích tình hình kinh doanh cuûa moät soá ngaønh ngheà ôû 4
quaän noäi thaønh treân cô sôû soá lieäu veà doanh thu cuûa moät soá cöûa haøng nhö sau:
Ngaønh ngheà kinh
doanh
Ñieän laïnh
Vaät lieäu xaây döïng
Dòch vuï tin hoïc

Khu vöïc kinh doanh
Q1

Q2

Q3

Q4

2.5:2.7:2.0:3.0

3.1:3.5:2.7

2.0:2.4

5.0:5.4

0.6:10.4

15.0

9.5:9.3:9.1

19.5:17.5

1.2:1.0:9.8:1.8

2.0:2.2:1.8

1.2:1.3:1.2

5.0:4.8:5.2

...
BAI SO 3
1. Trình bày lại dụ 3.4 trang 207 ví dụ 4.2 trang 216 Sách BT XSTK
2012 (N.Đ.HUY).
2. Beänh ñau maét hoät ñöôïc chia laøm 4 thôøi kyø T
1
, T
2
, T
3
vaø T
4
. Keát quaû kieåm
tra maét hoät ôû 3 tænh A, B, C ñöôïc cho trong baûng sau ñaây:
Ñòa
phöông
Möùc ñoä ñau maét hoät
T
1
T
2
T
3
T
4
A 47 189 807 1768
B 53 746 1387 946
C 16 228 438 115
Haõy nhaän ñònh xem tình hình ñau maét hoät (cô caáu phaân boá caùc möùc ñoä
T
1
, T
2
, T
3
, T
4
) ôû 3 tænh treân coù gioáng nhau hay khoâng? Möùc yù nghóa 1%.
3. Baûng sau ñaây cho soá lieäu ngöôøi cheát veà ung thö ôû 3 nöôùc Myõ, Nhaät vaø
Anh. Ngöôøi cheát ñöôïc phaân loaïi theo cô quan bò ung thö.
Choã ung thu
Nöôùc
Myõ Nhaät Anh
Ruoät
Ngöïc
Daï daøy
Boä phaän
khaùc
11
15
3
41
5
3
22
30
5
7
3
15
a) Haõy tính taàn soá lyù thuyeát caûu baûng soá lieäu treân.
b) Coù theå aùp duïng tieâu chuaån
2
ñöôïc khoâng?
c) Vôùi möùc yù nghóa = 1% haõy so saùnh phaân boá tæ leä cheát veà ung thö cuûa
ba nöôùc noùi treân.
4. Theo doõi doanh thu cuûa 4 cöûa haøng thuoäc moät Coâng ty (trieäu ñ/thaùng) ngöôøi
ta ñöôïc soá lieäu nhö sau:
Xác suất thống kê - Trang 2
Xác suất thống kê - Người đăng: Nguyễn Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xác suất thống kê 9 10 196