Ktl-icon-tai-lieu

xác suất thống kê

Được đăng lên bởi hoangduyphuong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên soạn: Hoàng Duy Phương
Bài Tập
Câu 1.1. Hai xạ thủ cùng bắn vào một mục tiêu, mỗi người bắn một
viên. Đặt các biến cố:
A : “Xạ thủ thứ nhất bắn trúng mục tiêu”
B : “Xạ thủ thứ hai bắn trúng mục tiêu”
C : “Cả hai xạ thủ bắn trúng mục tiêu”
Chọn phát biểu đúng:
a. C = A + B b. C = AB c. A ⊂ C d. B ⊂ C
Câu 1.2. Hai xạ thủ cùng bắn vào một mục tiêu, mỗi người bắn một
viên. Đặt các biến cố:
A : “Xạ thủ thứ nhất bắn trúng mục tiêu”
B : “Xạ thủ thứ hai bắn trúng mục tiêu”
C : “Ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu”
Chọn phát biểu đúng:
a. C = A + B b. C = AB c. C ⊂ A d. C ⊂ B
Câu 1.3. Hai sinh viên dự thi môn toán cao cấp. Đặt các biến cố:
A : “Sinh viên thứ nhất thi đạt”
B : “Sinh viên thứ hai thi đạt”
C : Cả hai sinh viên thi đạt”
Chọn phát biểu đúng:
a. B xảy ra kéo theo C xảy ra
b. C xảy ra khi và chỉ khi AB
xảy ra
c. A xảy ra kéo theo C xảy ra
d. A và B xung khắc
Câu 1.4. Hai sinh viên dự thi môn toán cao cấp. Đặt các biến cố:
A : “Sinh viên thứ nhất thi đạt”
B : “Sinh viên thứ hai thi đạt”
C : “Ít nhất một sinh viên không thi đạt”
Chọn phát biểu đúng:
a. C xảy ra kéo theo B xảy ra
b. C xảy ra khi và chỉ khi AB
xảy ra
c. C xảy ra kéo theo A xảy ra
d. A và B xung khắc
Câu 1.5. Ba bệnh nhân bị phỏng. Đặt các biến cố:
Ai : “Bệnh nhân i tử vong i = 1, 3”
Bi : “Có i bệnh nhân tử vong i = 0, 3”
A2B1 là biến cố:
a. Chỉ có bệnh nhân thứ hai tử

vong
b. Bệnh nhân thứ hai tử vong
c. Chỉ có một bệnh nhân tử vong
d. Cả ba bệnh nhân tử vong
Câu 1.6. Ba sinh viên thi môn xác suất thống kê. Đặt các biến cố:
Ai : “Sinh viên thứ i thi đạt i = 1, 3”
B : “Có không quá hai sinh viên thi đạt”
Chọn phát biểu đúng:
a. B = A1A2A3
b. B = A1A2 + A1A3 + A2A3
c. B = A1A2A3
d. B = A1 + A2 + A3
Câu 1.7. Hai xạ thủ cùng bắn vào một tấm bia, mỗi người bắn một
phát. Xác suất xạ thủ I, II bắn trúng lần lượt là 70%; 80%. Đặt các biến
cố:
A : “Chỉ có một xạ thủ bắn trúng”
B : “Xạ thủ I bắn trúng”
C : “Cả hai xạ thủ bắn trúng”
Xác suất của biến cố (A|C) là:
a. 0 b. 1 c. 19
28
d. 7
8
Câu 1.8. Hai xạ thủ cùng bắn vào một tấm bia, mỗi người bắn một
phát. Xác suất xạ thủ I, II bắn trúng lần lượt là 70%; 80%. Đặt các biến
cố:
A : “Chỉ có một xạ thủ bắn trúng”
B : “Xạ thủ I bắn trúng”
C : “Cả hai xạ thủ bắn trúng”
Xác suất của biến cố (B|A) là:
a. 7
19
b. 1
2
c. 7
38
d. 7
8
Câu 1.9. Một danh sách tên của 5 sinh viên: Lan; Điệp; Hồng; Huệ;
Cúc. Chọn ngẫu nhiên 3 bạn từ nhóm này, xác suất trong đó có “Lan”
là:
a. 3
10
b. 2

5
c. 1
2
d. 3
5
Câu 1.10. Hai người cùng bắn vào một mục tiêu một cách đ...
Biên so n: Hoàng Duy Ph ng ươ
Bài T p
Câu 1.1. Hai x th cùng b n vào m t m c tiêu, m i ng i b n m t ườ
viên. Đ t các bi n c : ế
A : “X th th nh t b n trúng m c tiêu”
B : “X th th hai b n trúng m c tiêu”
C : “C hai x th b n trúng m c tiêu”
Ch n phát bi u đúng:
a. C = A + B b. C = AB c. A C d. B C
Câu 1.2. Hai x th cùng b n vào m t m c tiêu, m i ng i b n m t ườ
viên. Đ t các bi n c : ế
A : “X th th nh t b n trúng m c tiêu”
B : “X th th hai b n trúng m c tiêu”
C : “Ít nh t m t x th b n trúng m c tiêu”
Ch n phát bi u đúng:
a. C = A + B b. C = AB c. C A d. C B
Câu 1.3. Hai sinh viên d thi môn toán cao c p. Đ t các bi n c : ế
A : “Sinh viên th nh t thi đ t”
B : “Sinh viên th hai thi đ t”
C : C hai sinh viên thi đ t”
Ch n phát bi u đúng:
a. B x y ra kéo theo C x y ra
b. C x y ra khi và ch khi AB
x y ra
c. A x y ra kéo theo C x y ra
d. A và B xung kh c
Câu 1.4. Hai sinh viên d thi môn toán cao c p. Đ t các bi n c : ế
A : “Sinh viên th nh t thi đ t”
B : “Sinh viên th hai thi đ t”
C : “Ít nh t m t sinh viên không thi đ t”
Ch n phát bi u đúng:
a. C x y ra kéo theo B x y ra
b. C x y ra khi và ch khi AB
x y ra
c. C x y ra kéo theo A x y ra
d. A và B xung kh c
Câu 1.5. Ba b nh nhân b ph ng. Đ t các bi n c : ế
Ai : “B nh nhân i t vong i = 1, 3”
Bi : “Có i b nh nhân t vong i = 0, 3”
A2B1 là bi n c :ế
a. Ch có b nh nhân th hai t
xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác suất thống kê - Người đăng: hoangduyphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
xác suất thống kê 9 10 398