Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Pham Thi Thanh Thuy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUI TẮC ĐẾM-HOÁN VỊ-CHỈNH HỢP-TỔ HỢP
@MỘT SỐ KIẾN THỨC:
I.
THỰC HIỆN BÀI TOÁN ĐẾM:
1. HOÁN VỊ:
Tất cả n phần tử đều có mặt, mỗi phần tử chỉ xuất hiện một lần, có phân biệt thứ tự giữa
các phần tử.
2. CHỈNH HỢP:
Phải chọn k phần tử từ n phần tử cho trước, có phân biệt thứ tự giữa k phần tử được chọn
3. TỔ HỢP:
Phải chọn k phần tử từ n phần tử cho trước, không phân biệt thứ tự giữa k phần tử được
chọn
4. HOÁN VỊ TRÒN:
Mời n người khách ngồi vào xung quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp
chỗ ngồi.
PP: Mời ng khách danh dự vào chỗ danh dự. Còn lại  n  1! người khách ngồi tùy tiện
vào  n  1 vị trí còn lại. vậy có  n  1! cách sắp xếp.
Chú ý: Với một bàn tròn, người ta không phân biệt vị trí chỗ ngồi, có nghĩa là các kết
quả chỉ do đổi chỗ vòng tròn, sẽ không coi là khác nhau nên nếu xếp n người vào bàn
P
tròn thì có n cách sắp xếp.
n
1. Từ các chữ số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên:
a) Có 4 chữ số
b) Có 4 chữ số khác nhau đôi một.
Kí hiệu số phải tìm là: n  abcd
a. Có 4 cách chọn a, 4 cách chọn b, 4 cách chọn c, 4 cách chọn d
Vậy theo qui tắc nhân có 4.4.4.4=256 số thỏa yêu cầu bài toán
b. Có 4 cách chọn a, 3 cách chọn b, 2 cách chọn c, 1 cách chọn d
Vậy theo QTN: 4.3.2.1=24 số thỏa ycbt
2. Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập bao nhiêu số tự nhiên gồm:
a) Một chữ số ĐS: 6
b) Ba chữ số ĐS: 216
c) Ba chữ số khác nhau đôi một ĐS: 360
3. Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập bao nhiêu số tự nhiên chẵn
a) Có 3 chữ số
b) Có ba chữ số khác nhau đôi một
Kí hiệu số phải tìm là: n  abc

Vì n chẵn nên c  0;2;4;6
a. Có 4 cách chọn c, 6 cách chọn a, 7 cách chọn b
Vậy theo QTN có 4.6.7=168 số thỏa ycbt
b. Trường hợp c  0 :
Có 1 cách chọn c, 6 cách chọn a, 5 cách chọn b
Vậy theo QTN có 1.6.5=30 số thỏa ycbt
Trường hợp c  0 :
Có 3 cách chọn c, 5 cách chọn a, 5 cách chọn b
Vậy theo QTN có 3.5.5=75 số thỏa ycbt
Tóm lại theo QTC có 30  75  105 số thỏa ycbt
4. Từ các chữ số 0,1,2,3,4 có thể lập bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số
khác nhau? ĐS: 30
5. Có bao nhiêu số tự nhiên n có 4 chữ số khác nhau đôi một biết:
a) n chia hết cho 5
b) n lẻ
Kí hiệu số phải tìm là: n  abcd
a. n chia hết cho 5 nên d  0;5
Trường hợp d=0:
Có 1 cách chọn d, 9 cách chọn a, 8 cách chọn b, 7 cách chọn c
Theo QTN có 1.9.8.7=504 số thỏa ycbt
Trường hợp d=5:
Có 1 cách chọn d, 8 cách chọn a, 8 cách chọn b, 7 cách chọn c
Theo QTN có 1.8.8.7=448 số thỏa ycbt
Như vậy theo QTC có 504+448=952 số thỏa ycbt
b. n lẻ nên d  1;3;5;7;9
Có 5 cách chọn d, 8 cách chọn...
QUI TẮC ĐẾM-HOÁN V-CHNH HP-T HP
@MT S KIN THC:
I. THC HIỆN BÀI TOÁN ĐẾM:
1. HOÁN V:
Tt c n phn t đều mt, mi phn t ch xut hin mt ln, phân bit th t gia
các phn t.
2. CHNH HP:
Phi chn k phn t t n phn t cho trưc, có phân bit th t gia k phn t được chn
3. T HP:
Phi chn k phn t t n phn t cho trưc, không phân bit th t gia k phn t được
chn
4. HOÁN V TRÒN:
Mời n người khách ngi vào xung quanh mt bàn tròn. Hi bao nhiêu cách sp xếp
ch ngi.
PP: Mi ng khách danh d vào ch danh d. Còn li
1!n
người khách ngi y tin
vào
1n
v trí còn li. vy
1!n
cách sp xếp.
Chú ý: Vi một bàn tròn, người ta không phân bit v trí ch ngi, nghĩa các kết
qu ch do đổi ch ng tròn, s không coi là khác nhau nên nếu xếp n người vào bàn
tròn thì có
n
P
n
cách sp xếp.
1. T các ch s 1,5,6,7 có th lập được bao nhiêu s t nhiên:
a) Có 4 ch s
b) Có 4 ch s khác nhau đôi mt.
Kí hiu s phi tìm là:
n abcd
a. Có 4 cách chn a, 4 cách chn b, 4 cách chn c, 4 cách chn d
Vy theo qui tc nhân có 4.4.4.4=256 s tha yêu cu bài toán
b. Có 4 cách chn a, 3 cách chn b, 2 cách chn c, 1 cách chn d
Vy theo QTN: 4.3.2.1=24 s tha ycbt
2. T các ch s 1,2,3,4,5,6 có th lp bao nhiêu s t nhiên gm:
a) Mt ch s ĐS: 6
b) Ba ch s ĐS: 216
c) Ba ch s khác nhau đôi một ĐS: 360
3. T các ch s 0,1,2,3,4,5,6 có th lp bao nhiêu s t nhiên chn
a) Có 3 ch s
b) Có ba ch s khác nhau đôi một
Kí hiu s phi tìm là:
n abc
Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất thống kê - Người đăng: Pham Thi Thanh Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Xác suất thống kê 9 10 457