Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Hoai Phong
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ


BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Th.S. NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA

Huế, tháng 08 năm 2014

Th.S. Nguyễn Hoàng Anh Khoa
CHƯƠNG 1. XÁC SUẤT
1.1. Giải tích tổ hợp
1.1.1. Quy tắc đếm
a) Quy tắc nhân:
Công việc có k giai đoạn. Giai đoạn i có ni cách thực hiện thì có tất cả n1. n2... nk
cách hoàn thành công việc
b) Quy tắc cộng:
Công việc được hoàn thành bởi 1 trong k hành động. Hành động i có ni cách
thực hiện thì có tất cả n1+ n2+...+ nk cách hoàn thành công việc
1.1.2. Chỉnh hợp, tổ hợp
a) Chỉnh hợp: Chỉnh hợp chập k của n phần tử là một bộ gồm k phần tử có thứ
tự lấy từ n phần tử khác nhau (1≤k≤n).
Số chỉnh hợp chập k của n phần tử: A kn 

n!
(n  k)!

b) Hoán vị của n phần tử: Hoán vị của n phần tử là một bộ sắp thứ tự của n phần
tử khác nhau
Số hoán vị của n phần tử: Pn  n!
c) Tổ hợp: Tổ hợp chập k của n phần tử (1≤k≤n) là một bộ gồm k phần tử khác
nhau lấy từ n phần tử khác nhau không kể thứ tự.
Số tổ hơp chập k của n phần tử: Ckn 

n!
(n  k)!k!

1.1.3. Nhị thức Newton:

a  b

n

n

k

  C na n k b k
k 0

1.1.4. Các ví dụ
1. Có bao nhiêu cách xếp 1 2 sinh v i ên vào 4 lớp A, B, C, D sao cho mỗi
lớp có 3 sinh viên.
2. Một chồng sách gồm có 3 cuốn sách Toán, 4 cuốn sách Lý và 5 cuốn
sách Hóa khác nhau.
a) Có bao nhiêu cách xếp 12 cuốn sách đó theo từng môn.
b) Có bao nhiêu cách xếp 12 cuốn sách đó sao cho 4 sách Lý đặt kề nhau.
3. Có bao nhiêu cách phát 10 món quà khác nhau cho 3 người sao cho người
nào cũng có ít nhất một món quà.
1

Th.S. Nguyễn Hoàng Anh Khoa
1.2. Phép thử - biến cố
1.2.1. Phép thử: Là hành động, thí nghiệm ... để nghiên cứu hiện tượng nào đó.
1.2.2. Biến cố: Là hiện tượng có thể xảy ra hay không xảy ra trong kết cục của
một phép thử
Quy ước: Dùng chữ cái in hoa để kí hiệu cho biến cố
Ví dụ: Phép thử là gieo 1 con xúc xắc. Biến cố “xuất hiện mặt 3 chấm”, “xuất
hiện mặt có số chấm là số chẳn”. . .
1.2.3. Các phép toán về biến cố
- Biến cố chắc chắn Ω : biến cố nhất định xảy ra khi thực hiện phép thử.
- Biến cố không thể  : biến cố không thể xảy ra khi thực hiện phép thử.
- Biến cố tích AB: biến cố xảy ra nếu A và B đồng thời xảy ra.
- Biến cố tổng A + B: biến cố xảy ra nếu ít nhất 1 trong 2 biến cố A,B xảy ra.
- Quan hệ kéo theo AB: Nếu A xảy ra thì B xảy ra.
- Biến cố đối lập: biến cố đối lập của biến cố A là biến cố A =“A không xảy ra”
- Biến cố xung khắc: A và B gọi là xung khắc nếu A.B=
1.3. Xác suất của biến cố
1.3.1. Định nghĩa xác suất cổ điển
Định nghĩa: Nếu trong một phép...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ
BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Th.S. NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA
Huế, tháng 08 năm 2014
Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất thống kê - Người đăng: Hoai Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Xác suất thống kê 9 10 602