Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi yen-loan-nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4276 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Phân phối xác suất của hàm biến ngẫu nhiên
1. Trường hợp X là biến ngẫu nhiên rời rạc
Ví dụ 1.2. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất
X

-1

0

1

2

P

0,3

0,1

0,2

0,4

Xác định phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên
aU = 2X + 1
b- V =
Giải. a- U = 2X + 1 sẽ nhận các giá trị -1, 1, 3, 5. Ta có
P(U = -1) = P(X = -1) = 0,3;
P(U = 1) = P(X = 0) = 0,1;
P(U = 3) = P(X = 1) = 0,2;
P(U = 5) = P(X = 2) = 0,4;
Vậy phân phối xác suất của U là
U

-1

1

3

5

P

0,3

0,1

0,2

0,4

b- V =
sẽ nhận các giá trị 0, 1, 2. Ta có
P(V = 0) = P(X = 0) = 0,1
P(V = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 0,5
P(V = 2) = P(X = 2) = 0,4
Vậy phân phối xác suất của V là
V

0

1

2

P

0,1

0,5

0,4

2. Trường hợp X là biến ngẫu nhiên liên tục
a. Nếu Y = g(X) là biến ngẫu nhiên rời rạc
Giả sử Y = yi khi X (ai, bi). Khi đó

Ví dụ 2.1. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

Xác định phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y = sg(X + 2), trong đó

Giải. Ta thấy Y là biến ngẫu nhiên rời rạc vì

Từ đó
P(Y = 1) =

P(Y = -1) =
Vậy phân phối xác suất của y là
Y

-1

1

P

0,25

0,75

b. Nếu Y = g(X) là biến ngẫu nhiên liên tục
Ví dụ 2.2. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối FX và hàm mật độ fX. Xác định hàm
mật độ của biến ngẫu nhiên Y = aX + b,
Giải. Ta có

. Vậy theo Định lý 2.1 ta nhận được

Ví dụ 2.3. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ

Xác định hàm mật độ và hàm phân phối của biến ngẫu nhiên Y = -lnX.
Giải. Do

nên

. Để

thì

Vậy

Hàm phân phối của Y là

Chú ý: Ta có thể tìm trực tiếp hàm phân phối FY trước rồi từ đó tìm fY.
Trong trường hợp g không là hàm đơn điệu, ta có thể chọn một trong các cách làm như trong ví dụ
dưới đây:
Ví dụ 2.4. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ fX và hàm phân phối FX. Xác định
hàm mật độ của biến ngẫu nhiên Y = X2.
Giải.
•
Cách 1 (Xác định hàm mật độ từ hàm phân phối)
Hàm phân phối của Y là

Từ đó,

•

Cách 2 (Tách miền xác định để nhận được hàm đơn điệu và từ đó áp dụng Định lý 2.1)

Ta có

Đặt

, ở đó
và

áp dụng Định lý 2.1 cho các hàm

và

ta nhận được

Vậy
.
Bài tập luyện tập

Bài 1. Hai cầu thủ bóng rổ A và B tập ném rổ. Mỗi người ném 2 lần. Xác suất ném trúng rổ của A
trong mỗi lần ném là 0,6 còn của B là 0,7. Kí hiệu X là biến ngẫu nhiên chỉ số lần ném trúng rổ
của A trừ đi số lần ném trúng rổ của B.
a- Tìm phân phối xác suất của X.
b- Tìm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
.
Hướng dẫn
a- Ký hiệu Ai là biến cố “ A ném trúng i lần”; Bi là biến cố “ A ném trúng i lần”, i = 0, 1, 2. Dễ
thấy, b...
Phân phối xác suất của hàm biến ngẫu nhiên
1. Trường hợp X là biến ngẫu nhiên rời rạc
Ví dụ 1.2. Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất
X -1 0 1 2
P 0,3 0,1 0,2 0,4
Xác định phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên
a- U = 2X + 1
b- V =
Giải. a- U = 2X + 1 sẽ nhận các giá trị -1, 1, 3, 5. Ta có
P(U = -1) = P(X = -1) = 0,3; P(U = 1) = P(X = 0) = 0,1;
P(U = 3) = P(X = 1) = 0,2; P(U = 5) = P(X = 2) = 0,4;
Vậy phân phối xác suất của U là
U -1 1 3 5
P 0,3 0,1 0,2 0,4
b- V = sẽ nhận các giá trị 0, 1, 2. Ta có
P(V = 0) = P(X = 0) = 0,1
P(V = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 0,5
P(V = 2) = P(X = 2) = 0,4
Vậy phân phối xác suất của V là
V 0 1 2
P 0,1 0,5 0,4
2. Trường hợp X là biến ngẫu nhiên liên tục
a. Nếu Y = g(X) là biến ngẫu nhiên rời rạc
Giả sử Y = y
i
khi X (a
i
, b
i
). Khi đó
Ví dụ 2.1. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ
Xác định phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y = sg(X + 2), trong đó
Giải. Ta thấy Y là biến ngẫu nhiên rời rạc vì
Từ đó
P(Y = 1) =
Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất thống kê - Người đăng: yen-loan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Xác suất thống kê 9 10 411