Ktl-icon-tai-lieu

xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Thuyết
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 5478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chu’ ong
’ 1

˜’
’ VE
ˆ´
´ NIE
ˆ. M CO’ BAN
ˆ` XAC
´ SUAT
NHUNG
KHAI
’ TUC
’ HO’ P
’ T´ICH TO
ˆ
´ VE
ˆ` GIAI
ˆ
BO
.

1.
1.1

˘´c nhˆ
Qui ta
an

Gia’ su’’ mˆo.t cˆong viˆe.c n`ao d¯o´ d¯u’o.’c chia th`anh k giai d¯oa.n. C´o n1 c´ach thu.’c hiˆe.n giai
d¯oa.n thu´’ nhˆa´t, n2 c´ach thu.’c hiˆe.n giai d¯oa.n thu´’ hai,...,nk c´ach thu.’c hiˆe.n giai d¯oa.n thu´’
k. Khi d¯o´ ta c´o
n = n1 .n2 . . . nk
c´ach thu.’c hiˆe.n cˆong viˆe.c.
`’ kh´ac
’ d¯i qua d¯iˆe’m B. C´o 3 d¯u’ong
• V´ı du. 1 Gia’ su’’ d¯ˆe’ d¯i tu`’ A d¯ˆe´n C ta ba˘´t buˆo.c phai
’
’
`’ kh´ac nhau d¯ˆe d¯i tu`’ B d¯ˆe´n C. Vˆa.y c´o n = 3.2 c´
nhau d¯ˆe d¯i tu`’ A d¯ˆe´n B v`a c´o 2 d¯u’ong
ach
’
´
`
kh´
ac nhau d¯ˆe d¯i tu’ A d¯ˆen C.
A

1.2

B

C

’
Chinh
ho.’p

’ ho.’p chˆa.p k cua
’ n phˆ
✷ ¯Di.nh nghi˜a 1 Chinh
a`n tu’’ (k ≤ n) l`
a mˆo.t nh´om (bˆo.) c´o thu´’ tu.’
gˆ
o`m k phˆ
a`n tu’’ kh´
ac nhau cho.n tu`’ n phˆ
a`n tu’’ d¯a˜ cho.
’ ho.’p chˆ
’ n phˆ
Sˆ
o´ chinh
a.p k cua
a`n tu’’ k´ı hiˆe.u l`
a Akn .
´’ t´ınh:
Cˆ
ong thuc

Akn =

n!
= n(n − 1) . . . (n − k + 1)
(n − k)!

`’ tham du.’. Hoi
’ c´o mˆ
• V´ı du. 2 Mˆ
o.t buˆ
o’i ho.p gˆ
o`m 12 ngu’oi
a´y c´ach cho.n mˆo.t chu’ to.a
v`
a mˆo.t thu’ k´y?
’
Giai
`’ 12 ngu’oi
`’ tham du.’ buˆo’i ho.p l`a mˆo.t
Mˆo˜i c´ach cho.n mˆo.t chu’ to.a v`a mˆo.t thu’ k´
y tu
’’
’ ho.’p chˆa.p k cua
’ 12 phˆa`n tu.
chinh

Pham Thanh Trung_Dai
Hoc Kinh Te
1

˜’
’ vˆ
kh´
ai niˆ
e.m co’ ban
e` x´
ac suˆ
a´t
Chu’ong
’ 1. Nhung

2

Do d¯´o sˆo´ c´ach cho.n l`a A212 = 12.11 = 132.
´’ c´ac chu˜’ sˆ
o´ 0,1,2,3,4,5 c´o thˆe’ lˆa.p d¯u’o.’c bao nhiˆeu sˆ
o´ kh´ac nhau gˆ
o`m 4
• V´ı du. 3 Voi
chu˜’ sˆ
o´.
’
Giai
’ l`a sˆo´ gˆo`m 4 chu˜’ sˆo´.
C´ac sˆo´ ba˘´t d¯ˆa`u ba˘`ng chu˜’ sˆo´ 0 (0123, 0234,...) khˆong phai
’ cho.n trong c´ac chu˜’ sˆo´ 1,2,3,4,5. Do d¯o´ c´o 5 c´ach cho.n chu˜’ sˆo´
Chu˜’ sˆo´ d¯ˆa`u tiˆen phai
d¯ˆa`u tiˆen.
Ba chu˜’ sˆo´ kˆe´ tiˆe´p c´o thˆe’ cho.n t`
uy y
´ trong 5 chu˜’ sˆo´ c`on la.i. C´o A35 c´ach cho.n.
Vˆa.y sˆo´ c´ach cho.n l`a 5.A35 = 5.(5.4.3) = 300

1.3

’
Chinh
ho.’p l˘
a.p

’ ho.’p l˘
’ n phˆ
o`m k
✷ ¯Di.nh nghi˜a 2 Chinh
a.p chˆa.p k cua
a`n tu’’ l`a mˆo.t nh´om c´o thu´’ tu.’ gˆ
’
a`n tu’’ d¯a˜ cho, trong d¯´
o mˆ
o˜i phˆ
a`n tu’’ c´o thˆe c´o m˘
a.t 1,2,...,k lˆ
a`n trong
phˆ
a`n tu’’ cho.n tu`’ n phˆ
nh´
om.
’ ho.’p l˘
’ n phaˆ`n tu’’ d¯u’o.’c k´ı hiˆe.u Bnk .
Sˆ
o´ chinh
a.p ch˘
a.p k cua
´’ t´ınh
Cˆ
ong thuc
Bnk = nk
’ c´
• V´ı du. 4 Xˆe´p 5 cuˆ
o´n s´ach v`ao 3 ng˘
an. Hoi
o bao nhiˆeu c´ach xˆe´p ?
’
Giai
’ ho.’p l˘
...
Ch u ong 1
NH
˜
UNG KH
´
AI NI
ˆ
E
.
M C
O B
AN V
`
ˆ
E X
´
AC SU
´
ˆ
AT
1. B
ˆ
O T
´
UC V
`
ˆ
E GI
AI T
´
ICH T
ˆ
O H
O
.
P
1.1 Qui t
´
˘
ac nhˆan
Gi
a s
u o
.
t ong viˆe
.
c n`ao ¯o ¯d
u
o
.
c chia th`anh k giai ¯doa
.
n. o n
1
ach th
u
.
c hiˆe
.
n giai
¯doa
.
n th
´
u nh
´
ˆat, n
2
ach th
u
.
c hiˆe
.
n giai ¯doa
.
n th
´
u hai,...,n
k
ach th
u
.
c hiˆe
.
n giai ¯doa
.
n th
´
u
k. Khi ¯o ta o
n = n
1
.n
2
. . . n
k
ach th
u
.
c hiˆe
.
n ong viˆe
.
c.
V´ı du
.
1 Gi
a s
u ¯d
ˆe ¯di t
`
u A ¯d
´
ˆen C ta b
´
˘
at buˆo
.
c ph
ai ¯di qua ¯di
ˆem B. o 3 ¯d
u
`
ong kh´ac
nhau ¯d
ˆe ¯di t
`
u A ¯d
´
ˆen B v`a o 2 ¯d
u
`
ong kh´ac nhau ¯d
ˆe ¯di t
`
u B ¯d
´
ˆen C. a
.
y o n = 3.2 ach
kh´ac nhau ¯d
ˆe ¯di t
`
u A ¯d
´
ˆen C.
A B
C
1.2 Ch
inh h
o
.
p
D
¯
i
.
nh ngh
˜
ia 1 Ch
inh h
o
.
p chˆa
.
p k c
ua n ph
`
ˆan t
u (k n) l`a o
.
t nh´om (bˆo
.
) o th
´
u t
u
.
g
`
ˆom k ph
`
ˆan t
u kh´ac nhau cho
.
n t
`
u n ph
`
ˆan t
u ¯d˜a cho.
S
´
ˆo ch
inh h
o
.
p chˆa
.
p k c
ua n ph
`
ˆan t
u k´ı hiˆe
.
u l`a A
k
n
.
ong th
´
uc t´ınh:
A
k
n
=
n!
(n k)!
= n(n 1) . . . (n k + 1)
V´ı du
.
2 o
.
t bu
ˆoi ho
.
p g
`
ˆom 12 ng
u
`
oi tham d
u
.
. H
oi o m
´
ˆay ach cho
.
n o
.
t ch
u to
.
a
v`a o
.
t th
u k´y?
Gi
ai
M
˜
ˆoi ach cho
.
n o
.
t ch
u to
.
a v`a o
.
t th
u k´y t
`
u 12 ng
u
`
oi tham d
u
.
bu
ˆoi ho
.
p l`a o
.
t
ch
inh h
o
.
p ca
.
p k c
ua 12 ph
`
ˆan t
u.
1
Pham Thanh Trung_Dai Hoc Kinh Te
xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác suất thống kê - Người đăng: Nguyễn Tấn Thuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
xác suất thống kê 9 10 263