Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê ĐHBK

Được đăng lên bởi nguyenthanhtinst93
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 0: BỔ TÚC

$1.Giải tích tổ hợp.
1.Quy tắc cộng và quy tắc nhân:
• Ví dụ1: Có 6 quyển sách toán, 5 quyển lý, 4 quyển
hóa có bao nhiêu cách để chọn:
a. 1quyển.
b. Một bộ gồm 3 quyển toán ,lý, hóa.
Giải:b.
Giai đoạn 1: Chọn toán có 6 cách.
Giai đoạn 2:Chọn lý có 5 cách.
Giai đoạn 3: Chọn hóa có 4 cách.
Suy ra: có 6.5.4 cách chọn
1

Vậy: Nếu 1 công việc gồm nhiều giai đoạn thì số cách thực hiện toàn
bộ công việc bằng tích số cách của từng giai đoạn nhân với nhau
a.Chỉ có 1 giai đoạn,3 trường hợp:Trường hợp chọn toán có 6
cách,trường hợp chọn lý có 5 cách,trường hợp chọn hóa có 4
cách . Suy ra: có 6+5+4 cách
Vậy: Nếu xét trong 1 giai đoạn có nhiều trường hợp thì số cách
thực hiện giai đoạn đó bằng tổng số cách của các trường hợp cộng
với nhau
Ghi nhớ: các trường hợp thì cộng ; các giai đoạn thì nhân
2. Hoán vị: Một hoán vị của n phần tử là một cách sắp có thứ
tự n phần tử khác nhau cho trước

Pn  n !
2

3. Chỉnh hợp (không lặp): Một chỉnh hợp không lặp chập k từ n
phần tử là một cách chọn có kể thứ tự k phần tử khác nhau từ n
phần tử khác nhau cho trước

n!
A  n ( n  1) ...( n  k  1) 
,0  k  n
( n  k )!
k
n

• 4. Tổ hợp (không lặp): Một tổ hợp không lặp chập k từ n
phần tử là một cách chọn không kể thứ tự k phần tử khác nhau
từ n phần tử khác nhau cho trước

C nk

A nk
n!


,0  k  n
k ! k !( n  k ) !

• Chú ý: có kể thứ tự là chỉnh hợp
không kể thứ tự là tổ hợp
3

5.Chỉnh hợp lặp.
Định nghĩa: một chỉnh hợp lặp chập k từ n phần tử là 1 cách chọn
có kể thứ tự k phần tử(có thể giống nhau)từ n phần tử khác nhau
cho trước .
• Định lý: số chỉnh hợp lặp chập k từ n phần tử là :
k
n

 n

k

• Ví dụ 2: có bao nhiêu cách để trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1
giải ba trong một cuộc thi có 10 học sinh giỏi tham gia.
•Giải: việc trao giải chia thành 3 giai đoạn:
Giải nhất: 10 cách
Giải nhì: 9 cách
Giải 3 : 8 cách
3
Suy ra: có A 1 0  10.9.8 cách
4

• Ví dụ 3: Có bao nhiêu cách để chọn một đội tuyển gồm 3 học
sinh từ 10 học sinh giỏi của một trường để đi thi cấp quận.
3
Giải: Có C 1 0 cách
• Ví dụ 4: Có bao nhiêu cách để xếp 10 học sinh giỏi vào 3 lớp
học một cách tùy ý.
• Giải: 1 người có 3 cách chọn vào 3 lớp.
Suy ra có

A310  310

cách sắp xếp

5

• Ví dụ 5: Có bao nhiêu cách để sắp 10 người trong đó có A, B,
C, D ngồi vào một bàn ngang sao cho:
a. A ngồi cạnh B.
b. A cạnh B và C không cạnh D.
• Giải: a. Bó A với B làm một suy ra còn lại 9 người có 9! cách
sắp. Do A và B có thể đổi chỗ suy ra có 9!.2! cách

b. A cạnh B, C không cạnh D =(A cạnh B...
CHƯƠNG 0: BỔ TÚC
$1.Giải tích tổ hợp.
1.Quy tắc cộng và quy tắc nhân:
Ví dụ1: Có 6 quyển sách toán, 5 quyển lý, 4 quyển
hóa có bao nhiêu cách để chọn:
a. 1quyển.
a. 1quyển.
b. Một bộ gồm 3 quyển toán ,lý, hóa.
1
Giải:b. Giai đoạn 1: Chọn toán có 6 cách.
Giai đoạn 2:Chọn lý có 5 cách.
Giai đoạn 3: Chọn hóa có 4 cách.
Suy ra: có 6.5.4 cách chọn
Xác suất thống kê ĐHBK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất thống kê ĐHBK - Người đăng: nguyenthanhtinst93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Xác suất thống kê ĐHBK 9 10 583