Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống bài tập về phản ứng axit – bazơ

Được đăng lên bởi nguyenthiyen0510-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1910 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Xây dựng hệ thống bài tập về phản ứng axit – bazơ

MỤC LỤC
MỤC LỤC……………………………………………………………………………..1
LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………….3
A. MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………......4
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI………………………………………………………………4
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU………………………………………………………..4
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU……………………………………………..…………..4
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………….……………...5
B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT………………………………………………………………..6
I.1. Thuyết axit bazơ ………………………………………………….……………….6
I.1.1 Thuyết axit bazơ của Arrhenius………………………………………….………6
I.1.2. Thuyết proton về axit bazơ của Bronsted-Lowry……………..…………………6
I.2. Cường độ axit-bazơ……………………………………………...………...............6
I.2.1 Cường độ axit. Hằng số Ka…………………………………..…………………..6
I.2.2.Cường độ bazơ. Hằng số Kb…………………………………….…..…………...7
I.2.3 Tích số ion của nước…………………………………….………………….……8
I.3. Dung dịch đệm…………………………………………..…………….…………..8
II. PHẦN BÀI TẬP
II.1. HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẢN ỨNG AXIT – BAZƠ…………………………….9
Dạng 1: Axit mạnh và bazơ mạnh……………………………………………………..9
Dạng 2: Đơn axit mạnh và đơn bazơ mạnh…………………………………………..12
Dạng 3: Hỗn hợp các đơn axit và bazơ………………………………………….……15
Dạng 4: Đa axit và đa bazơ ……………………………………….………………….18

GVHD:TS. Ngô Văn Tứ - SVTH: Hồ Thị Mỹ Linh

1

Xây dựng hệ thống bài tập về phản ứng axit – bazơ
Dạng 5: Các chất điện li lưỡng tính………………………………...……………...…22
Dạng 6:Dung dịch đệm……………………………………………………………….24
II.2. MỘT SỐ BÀI TẬP LIÊN QUAN TRONG CÁC KÌ THI………………..……..29
C. KẾT LUẬN………………………………………………………………………..41
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………...…………..…..…41

GVHD:TS. Ngô Văn Tứ - SVTH: Hồ Thị Mỹ Linh

2

Xây dựng hệ thống bài tập về phản ứng axit – bazơ

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn nhà trường, khoa Hóa trường Đại học Sư
phạm và các thầy cô giáo đã tạo điều kiện cho sinh viên trong suốt quá trình học
tập và nghiên cứu.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Ngô Văn Tứ đã tận tình
giảng dạy và giúp đỡ em trong quá trình học tập, nghiên cứu, tạo điều kiện thuận
lợi để em được làm đề tài này.
Tuy có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn bài làm của em còn có rất nhiều
thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy để bài tập lớn của mình được
hoàn chỉnh và đạt kết quả mong muốn.
Xin chân thành cảm ơn!

GVHD:TS. Ngô Văn Tứ - SVTH: Hồ Thị Mỹ Linh

3

Xây dựng hệ thống bài tập về phản ứng axit – bazơ

A. MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Phản ứng axit – bazơ là một trong những nội dung quan trọng của học phân “Hóa
học phân tích định tính”, luôn tạo sức hấp dẫn đối với học sinh, sin...
Xây d ng h th ng bài t p v ph n ng axit – baz ơ
MỤC LỤC
M C L C………………………………………… …………………………………..1
L I C M N………………………………………………Ơ ………………………….3
A. M Đ U ……………………………………………………… ………………......4
I. LÍ DO CH N Đ TÀI………………………………………………… ……………4
II. M C ĐÍCH NGHIÊN C U………………………………………………… ……..4
III. PH M VI NGHIÊN C U…………………………………………… ..…………..4
IV. PH NG PHÁP NGHIÊN C U…………………………………ƯƠ .……………...5
B. N I DUN G
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT………………………………………………………………..6
I.1. Thuyết axit bazơ ………………………………………………….……………….6
I.1.1 Thuyết axit bazơ của Arrhenius………………………………………….………6
I.1.2. Thuyết proton về axit bazơ của Bronsted-Lowry……………..…………………6
I.2. Cường độ axit-bazơ……………………………………………...………...............6
I.2.1 Cường độ axit. Hằng số Ka…………………………………..…………………..6
I.2.2.Cường độ bazơ. Hằng số Kb…………………………………….…..…………...7
I.2.3 Tích số ion của nước…………………………………….………………….……8
I.3. Dung dịch đệm…………………………………………..…………….…………..8
II. PHẦN BÀI TẬP
II.1. HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẢN ỨNG AXIT – BAZƠ…………………………….9
Dạng 1: Axit mạnh và bazơ mạnh……………………………………………………..9
Dạng 2: Đơn axit mạnh và đơn bazơ mạnh…………………………………………..12
Dạng 3: Hỗn hợp các đơn axit và bazơ………………………………………….……15
Dạng 4: Đa axit và đa bazơ ……………………………………….………………….18
GVHD:TS. Ngô Văn T - SVTH: H Th Mỹ Linh 1
Xây dựng hệ thống bài tập về phản ứng axit – bazơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống bài tập về phản ứng axit – bazơ - Người đăng: nguyenthiyen0510-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Xây dựng hệ thống bài tập về phản ứng axit – bazơ 9 10 111