Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội

Được đăng lên bởi v14371437
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội

Xây dựng mô hình hồi quy
tuyến tính bội
Bởi:
Phạm Trí Cao

Xây dựng mô hình
Giới thiệu
Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 3 thường không đủ khả
năng giải thích hành vi của biến phụ thuộc. Ở chương 3 chúng ta nói tiêu dùng phụ thuộc
vào thu nhập khả dụng, tuy nhiên có nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng, ví
dụ độ tuổi, mức độ lạc quan vào nền kinh tế, nghề nghiệp… Vì thế chúng ta cần bổ sung
thêm biến giải thích(biến độc lập) vào mô hình hồi quy. Mô hình với một biến phụ thuộc
với hai hoặc nhiều biến độc lập được gọi là hồi quy bội.
Chúng ta chỉ xem xét hồi quy tuyến tính bội với mô hình tuyến tính với trong tham số,
không nhất thiết tuyến tính trong biến số.
Mô hình hồi quy bội cho tổng thể

(4.1)
Với X2,i, X3,i,…,Xk,i là giá trị các biến độc lập ứng với quan sát i
β1? β2? β3?…? βklà các tham số của hồi quy
βilà sai số của hồi quy

Với một quan sát i, chúng ta xác định giá trị kỳ vọng của Yi

(4.2)

1/9

Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội

Ý nghĩa của tham số
Các hệ số β được gọi là các hệ số hồi quy riêng

(4.3)
βk đo lường tác động riêng phần của biến Xm lên Y với điều kiện các biến số khác trong

mô hình không đổi. Cụ thể hơn nếu các biến khác trong mô hình không đổi, giá trị kỳ
vọng của Y sẽ tăng βm đơn vị nếu Xm tăng 1 đơn vị.
Giả định của mô hình
Sử dụng các giả định của mô hình hồi quy hai biến, chúng ta bổ sung thêm giả định sau:
Các biến độc lập của mô hình không có sự phụ thuộc tuyến tính hoàn hảo, nghĩa là
không thể tìm được bộ số thực ( β? β2?...? βk) sao cho

với mọi i.
Giả định này còn được được phát biểu là “ không có sự đa cộng tuyến hoàn hảo trong
mô hình”.
Số quan sát n phải lớn hơn số tham số cần ước lượng k.
Biến độc lập Xi phải có sự biến thiên từ quan sát này qua quan sát khác hay Var(Xi)>0.
Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội
Hàm hồi quy mẫu và ước lượng tham số theo phương pháp bình phương tối thiểu
Trong thực tế chúng ta thường chỉ có dữ liệu từ mẫu. Từ số liệu mẫu chúng ta ước lượng
hồi quy tổng thể.
Hàm hồi quy mẫu

2/9

Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội
ˆ

ˆ

Với các β m là ước lượng của tham số βm. Chúng ta trông đợi β m là ước lượng không
chệch của βm, hơn nữa phải là một ước lượng hiệu quả. Với một số giả định chặt chẽ
như ở mục 3.3.1 chương 3 và phần bổ sung ở 4.1, thì phương pháp tối thiểu tổng bình
phương phần dư cho kết quả ước lượng hiệu quả βm.
Phương pháp bình phương tối thiểu
Chọn β1? β2? …? βk sao cho

(4.5)
đạt cực tiểu.
...
Xây dựng mô hình hồi quy
tuyến tính bội
Bởi:
Phạm Trí Cao
Xây dựng mô hình
Giới thiệu
Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 3 thường không đủ khả
năng giải thích hành vi của biến phụ thuộc. chương 3 chúng ta nói tiêu dùng phụ thuộc
vào thu nhập khả dụng, tuy nhiên nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng,
dụ độ tuổi, mức độ lạc quan vào nền kinh tế, nghề nghiệp… Vì thế chúng ta cần bổ sung
thêm biến giải thích(biến độc lập) vào mô hình hồi quy. hình với một biến phụ thuộc
với hai hoặc nhiều biến độc lập được gọi là hồi quy bội.
Chúng ta chỉ xem xét hồi quy tuyến tính bội với mô hình tuyến tính với trong tham số,
không nhất thiết tuyến tính trong biến số.
Mô hình hồi quy bội cho tổng thể
(4.1)
Với X
2,i
, X
3,i
,…,X
k,i
là giá trị các biến độc lập ứng với quan sát i
β
1
? β
2
? β
3
?…? β
k
là các tham số của hồi quy
β
i
là sai số của hồi quy
Với một quan sát i, chúng ta xác định giá trị kỳ vọng của Yi
(4.2)
Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội
1/9
Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội - Người đăng: v14371437
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội 9 10 890