Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng quy trình đánh giá chi tiết các vũng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 3620 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIÊM
----------[—]--------

BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH MỨC
ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC NGUỒN
PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH
CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CÁC VÙNG Ô
NHIỄM PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN

7650
02/02/2010

HÀ NỘI – 2009

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIÊM
----------[—]--------

Tác giả:
ThS. Nguyễn Văn Nam
ThS. Bùi Tất Hợp
KS. Nguyễn Quang Vinh
KS. Nguyễn Thái Sơn

BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH MỨC
ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC NGUỒN
PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH
CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CÁC VÙNG Ô
NHIỄM PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN
LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

ThS. Nguyễn Văn Nam

HÀ NỘI - 2009

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................3
PHẦN I: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC
NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ..........................................................5
CHƯƠNG 1: NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG..................
PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ..................................................................5
1.1. Một số khái niệm, định nghĩa và mối liên hệ giữa các
đại lượng đo lường bức xạ tự nhiên.............................................................5
1.2. Đặc điểm phân bố các nguyên tố phóng xạ trong môi trường
tự nhiên ......................................................................................................10
1.3. Khái quát về môi trường phóng xạ tự nhiên ..............................................15
1.4. Các thành phần, đối tượng nghiên cứu trong đánh giá chi tiết
môi trường phóng xạ tự nhiên ...................................................................18
1.5. Tình hình nghiên cứu môi trường phóng xạ trên thế giới
và trong nước .............................................................................................20
CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔ HÌNH ĐẶC
TRƯNG CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN VIỆT NAM ..27
2.1. Các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phóng xạ
tự nhiên .....................................................................................................28
2.2. Đặc điểm phân bố các nguồn phóng xạ tự nhiên trên lãnh thổ
Việt Nam....................................................................................................36
2.3. Mô hình đặc trưng các nguồn phóng xạ tự nhiên ở Việt Nam………… 41
CHƯƠNG 3:...
CC ĐỊA CHT VÀ KHOÁNG SN VIT NAM
LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHT X HIÊM
----------[]--------
BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHCN CP B
NGHIÊN CU CƠ S KHOA HC XÁC ĐỊNH MC
ĐỘ Ô NHIM MÔI TRƯỜNG CA CÁC NGUN
PHÓNG X T NHIÊN ĐỂ XÂY DNG QUY TRÌNH
CÔNG NGH ĐÁNH GIÁ CHI TIT CÁC VÙNG Ô
NHIM PHÓNG X T NHIÊN
7650
02/02/2010
HÀ NI – 2009
xây dựng quy trình đánh giá chi tiết các vũng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xây dựng quy trình đánh giá chi tiết các vũng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
xây dựng quy trình đánh giá chi tiết các vũng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên 9 10 703