Ktl-icon-tai-lieu

Xét tính khả vi của hàm số

Được đăng lên bởi Tan Phat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 6924 lần   |   Lượt tải: 12 lần
HÀM SỐ MỘT BIẾN

Khảo sát
Sự liên tục & khả vi
của hàm số
Mục lục
1 Hàm liên tục

1

1.1

Lý thuyết về sự liên tục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2

Các ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2 Hàm khả vi

2

3 Bài tập

3

Hàm liên tục

1
1.1

Hàm liên tục
Lý thuyết về sự liên tục

Định nghĩa . Hàm f (x) xác định trong lân cận của điểm x0 được gọi là liên tục tại điểm đó
nếu
lim f (x) = f (x0 )

x→x0

Định lý 1 . Điều kiện cần và đủ để f (x) liên tục tại x0 là hàm f (x) phải thỏa mãn:
i) Hàm phải xác định tại một lân cận nào đó của điểm của điểm x0
ii) Hàm có các giới hạn một phía như nhau, tức là:
lim f (x) = lim− f (x)

x→x+
0

x→x0

iii) lim+ f (x) = lim− f (x) = f (x0 ).
x→x0

x→x0

Giả sử hàm f (x) xác định trong nửa lân cận bên trái (bên phải) của điểm x0 , nghĩa là
trên nửa khoảng (x0 − δ, x0 ] (tương ứng: trên nửa khoảng [x0 , x0 + δ)) nào đó.
Hàm f (x) được goi là liên tục bên phải (bên trái) tại điểm x0 nếu f (x0 + 0) = f (x0 )
(tương ứng: f (x0 − 0) = f (x0 ))
Định lý 2 . Hàm f (x) liên tục tại điểm x0 ∈ Df khi và chỉ khi nó liên tục bên phải và bên
trái tại điểm x0 .

1.2

Các ví dụ

|2x − 3|
1. Khảo sát tính liên tục của hàm số f (x) =
2x − 3
3
Hàm số xác định ∀x = . Ta có:
2

2x − 3
3


=1
x>


2
 2x − 3
f (x) =



3 − 2x
3


= −1
x<
2x − 3
2
Dễ thấy lim
f (x) = lim
f (x)
3
3
x→ 2 +

x→ 2 −

Vậy f (x) gián đoạn tại x =

3
2

2. Tìm a để f(x) liên tục tại x0 nếu:
4.3x x < 0
f (x) =
2a + x x ≥ 0
Hàm số xác định ∀x ∈ R. Ta có:
f (0) = lim f (x) = 2a
x→0+

1

Hàm khả vi

lim f (x) = 4.30 = 4

x→0−

Để f (x) liên tục tại x=0 thì:
f (0) = lim f (x) = lim f (x) ⇒ a = 2
x→0+

x→0−

Chú ý. Chỉ cần f(x) không thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện ii) hoặc iii) ta có thể kết luận hàm
số gián đoạn

2

Hàm khả vi

Đại lượng
∆y
∆y
= lim +
∆x→0 ∆x
∆x→0 ∆x

f+ (x0 ) = f (x0 + 0) = lim

∆x>0

và

∆y
∆y
= lim −
∆x→0 ∆x
∆x→0 ∆x

f− (x0 ) = f (x0 − 0) = lim

∆x<0

được gọi là đạo hàm bên phải và đạo hàm bên trái của hàm y = f (x) tại điểm x0 nếu các giới
hạn trên tồn tại.
Định lý Hàm y = f (x) có đạo hàm tại điểm x khi và chỉ khi các đạo hàm một phía tồn tại
và bằng nhau:
f (x + 0) = f (x − 0) = f (x)
• Hàm f (x) khả vi 1 nếu nó có đạo hàm f (x) hữu hạn. Hàm f (x) khả vi liên tục nếu đạo
hàm f (x) tồn tại và liên tục
• Nếu hàm f (x) khả vi thì nó liên tục. Điều ngược lại không đúng.
Ví dụ: Với giá trị nào của a, b thì :
f (x) =


ex

x≤0

x2 + ax + b x > 0

có đạo hàm...
HÀM SỐ MỘT BIẾN
Khảo sát
Sự liên tục & khả vi
của hàm số
Mục lục
1 Hàm liên tục 1
1.1 thuyết v sự liên tục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Các dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Hàm khả vi 2
3 Bài tập 3
Xét tính khả vi của hàm số - Trang 2
Xét tính khả vi của hàm số - Người đăng: Tan Phat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xét tính khả vi của hàm số 9 10 738