Ktl-icon-tai-lieu

xử lí đất

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương II

Kỹ thuật sinh học bảo vệ môi
trường đất

Khái niệm đất
“§Êt lµ mét vËt thÓ thiªn nhiªn cÊu t¹o ®éc lËp
l©u ®êi do kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
tæng hîp cña 5 yÕu tè h×nh thµnh ®Êt: §¸, sinh
vËt, khÝ hËu, ®Þa h×nh vµ thêi gian (
Docutraiep, 1789).

Weathering of bedrock material

Vai trò của đất với con người
• Môi trường sống của con người và sv trên cạn
• Nền móng cho các công trình xây dựng
• Cung cấp trực hoặc gián tiếp hầu hết các nhu
cầu thiết yếu của cuộc sống
• Vật liệu xây dựng
• Khoáng sản trong lòng đất
• Giá trị về tâm linh, địa lý, lịch sử

Diện tích đất trên thế giới
Tỷ lệ %
32

35
30
25
20
15
10
5

triệu ha
32

24

1527
Tỷ lệ %

12

đóng băng
Không đóng băng
13251

0
Đất canh tác Đồng cỏ

Đất rừng Đất cư trú,
đầm lầy

• Tỷ lệ đất có khả năng canh tác ở các nước
phát triển là 70%; ở các nước đang phát triển là
36%.

• Hoang mạc hoá hiện đang đe doạ 1/3 diện tích
trái đất, ảnh hưởng đời sống ít nhất 850 triệu

người.
• Khoảng 2/3 diện tích đất nông nghiệp trên thế

giới đã bị suy thoái nghiêm trọng trong 50 năm
qua do xói mòn rửa trôi, sa mạc hoá, chua hoá,
mặn hoá, ô nhiễm môi trường, …

Nguyên nhân gây suy thoái đất trên thế giới
%
120
100
80
60
40
20
0

100
34

30
7
Mất
rừng

Khai
thác
rừng
quá
mức

%

28
1

Chăn
C tác CN hóa
thả gia
NN
gây ô
súc quá không nhiễm
mức
hợp lý

• ở Châu Âu, Châu á, Nam Mỹ mất rừng là
nguyên nhân hàng đầu,

• Châu Đại Dương và châu Phi chăn thả
gia súc quá mức có vai trò chính,

• Bắc và Trung Mỹ chủ yếu do hoạt động
nông nghiệp.

Kh¸i qu¸t vÒ m«i trường ®Êt ViÖt Nam
- S đất: 33 triÖu ha.
§øng thø 58 trªn thÕ
giíi.
- Do d©n: trên 90 triÖu0,4ha/người
- Trong ®ã:
+ §Êt ®åi nói, dèc
chiÕm 70%,
+ §Êt bazan : 7.2%
+ §Êt phï sa : 8.7%

Raster map of steep distribution in
Vietnam
45-600: 2.02%
35-450: 4.27%
25-350: 9.83%
15-250: 16.63%
8-150 : 16.35%
2-80 : 20.3%
<20 : 30.60%

- Tæng diÖn tÝch ®Êt tèt chiÕm: 20%
- Cßn l¹i lµ ®Êt nhiÔm mÆn, phÌn, kh«
h¹n, máng, nghÌo dinh dưìng…

- §Êt bÞ tho¸i ho¸ nhanh, tû lÖ ®Êt xÊu
nhiÒu h¬n ®Êt tèt.

Sö dông ®Êt trªn ®Çu ng-êi (ha/ng-êi)
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

1940

1950

1960

1970

1980

Rõng §Êt trèng §Êt tiÒm n¨ng NN §Êt NN

1990

2000

C¸c nguy c¬ ®èi víi m«i trường ®Êt
1.
2.
3.
4.
5.

Xãi mßn
Sa m¹c ho¸
MÆn ho¸
PhÌn ho¸
Đất bị ô nhiễm kim loại nặng, các chất hữu
cơ khó tan
6. Đất có nguy cơ bị thừa và thiếu chất dinh
dưỡng

1. Xãi mßn ®Êt
• Khái niệm xói mòn;

• Tác hại của xói mòn;
• Cách xác định xói mòn;
• Biện pháp sinh học...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí đất - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
xử lí đất 9 10 454