Ktl-icon-tai-lieu

xử lí không khí

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1 (tiếp)
3. Môi trường không khí

Vai trò của Thực vật đối với
Môi trường không khí???

Thực vật và môi
trường không khí
2

I. Cơ chế tác động sinh hóa
Reducing air pollution – Giảm thiểu ô
nhiễm khỗng khí

 Cơ chế hấp thụ chất ô nhiễm
C¸c chÊt « nhiÔm trong
kh«ng khÝ ®ưîc c©y hÊp
thô qua c¸c lç khÝ khæng

Qu¸ tr×nh tho¸t h¬i
nước

TÝch tô vµ vËn chuyÓn
sinh häc

Vi khuẩn rễ phân hủy các chất ô
nhiễm thành dạng ít ô nhiễm
hơn, hoặc không ô nhiễm, và trở
thành nguồn cung cấp dinh
dưỡng cho cây và chính vi khuẩn

Quá trình đối lưu chuyển
các chất ô nhiễm từ vùng lá
xuống vùng rễ sinh học và
cơ học

6

Theo nh÷ng nghiªn cøu vÒ thùc vËt trong nhµ

7

8

9

Kh¶ n¨ng hÊp thô cña c¸c c©y
trång trong nhµ

10

Kh¶ n¨ng xö lý c¸c chÊt « nhiÔm
cña loµi Peace lily

11

12

13

 Các chất độc có thể được tích lũy trong cây,
được hóa hơi vào không khí, hoặc là được cây
biến đổi thành ít độc hơn.

 Làm sạch môi trường sống xung quanh là
bản năng của thực vật. Đó cũng là làm sạch
môi trường sống của chính nó.
 Các loài thực vật có khả năng thích ứng đặc
biệt với môi trường bị ô nhiễm và khả năng tích
lũy các chất độc hại lại có tác dụng ngăn cản
các loài sâu bọ.

14

Một số giả thiết về khả năng xử lý khí
ô nhiễm của thực vật
Gi¶ thuyÕt vÒ sù h×nh
thµnh phøc hîp

Gi¶ thuyÕt vÒ
sù hÊp thô thô ®éng

Gi¶ thuyÕt vÒ
c¬ chÕ tù b¶o vÖ

15

(1) C¬ chÕ h×nh thµnh phøc hîp
Lo¹i bá
chÊt « nhiÔm

H×nh thµnh
phøc hîp

ChÊt hoµ tan

B»ng c¸ch

Phøc hîp
h÷u c¬- Kim lo¹i

ChÊt kh«ng ®éc
hoÆc Ýt ®éc

Hîp chÊt h÷u c¬

BÒn v÷ng
Hîp chÊt v« c¬

Thµnh tÕ bµo,
kh«ng bµo
16

(2) Giả thiết về hấp thụ thụ động
Sù hÊp thô c¸c chÊt « nhiÔm lµ s¶n phÈm

phô cña c¬ chÕ thÝch nghi ®èi víi ®iÒu
kiÖn bÊt lîi cña m«i trưêng

Cã thÓ ®ã chØ lµ hÊp thô mét c¸ch thô
®éng

17

(3) Giả thiết về cơ chế tự bảo vệ
Mét sè chÊt « nhiÔm cã hiÖu lùc chèng l¹i c¸c loµi vi
khuÈn, nÊm ký sinh vµ c¸c loµi sinh vËt ¨n l¸, v×
vËy thùc vËt hÊp thô c¸c chÊt « nhiÔm ®ưîc xem
lµ c¬ chÕ chèng l¹i c¸c ®iÒu kiÖn stress v« sinh

hoÆc h÷u sinh.

18

Thực vật chống lại sự biến đổi khí hậu

 Since the Industrial Revolution (1860s) the global average
temperature has risen significantly
 Sharp increase in rate of temperature rise since 1970

20

Tích lũy CO2

Cách thức thực vật hấp thụ CO2
• Cơ chế quang hợp và cơ chế hô hấp.
• Đặc điểm của cơ chế:

22

23

Lục lạp

Diệp lục

Lục lạp

Màng lục lạp

Hạt

Hạt
24

Photosynthesis:
supports
life on earth

only in plants, algae
producers

autotrophic

25

...
Vai trò của Thực vật đối với
Môi trường không khí???
Chương 1 (tiếp)
3. Môi trường không khí
xử lí không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí không khí - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
xử lí không khí 9 10 617