Ktl-icon-tai-lieu

xử lí nước

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1593 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG II
KỸ THUẬT SINH HỌC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Kh¸i qu¸t vÒ tµi nguyªn nưíc
1. Ph©n bè nưíc trong tù nhiªn.

Tµi nguyªn nưíc cña
ViÖt nam
- ViÖt Nam cã hÖ thèng s«ng ngßi
dµy ®Æc: 208 con s«ng.
+ 126 con sông có nguồn từ nước ngoài
chảy vào nội địa,

+ 76 con sông từ trong nước chảy qua nước
khác
+ 4 con sông chảy vào nhưng sau đó lại
chảy ra
Trên 60% dòng chảy sông ngòi là từ
nước ngoài

Sự phân phối nguồn nước
không đều
- Lượng mưa: 2000mm/năm.

- Mưa: phân bố không đều
+ Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế):

8.000 mm/năm,
+ Phan Rang (Ninh Thuận), Phan
Rí (Bình Thuận): 400-700
mm/năm.
+ Mùa lũ lượng mưa tập trung
chiếm 80-90% lượng mưa cả năm

Chất lượng nguồn nước đang suy giảm nghiêm trọng
- Lưîng phï sa s«ng ngßi cña VN lín: S«ng ngßi VN t¶i
ra biÓn mét lưîng bïn c¸t kho¶ng trªn 200 triÖu tÊn/.

Sông Thị Vải

Sông hồng

Thiếu nước và nước ô nhiễm

Thiên tai và biến đổi khí hậu đang đe dọa tài
nguyên nước

Nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao

- Nhu cÇu nưíc ngµy cµng t¨ng
- Nguån nưíc ngät ngµy cµng khan hiÕm
- Nguån nưíc bÞ « nhiÔm
"Trên trái đất hiện thường xuyên có hai tỷ người đang
khát"; "trong mỗi khoảng thời gian 8 giây lại có một
em bé bị chết vì các bệnh liên quan đến nước".

Duy suy sản lượng và chất lượng nước phù hợp
là nhiệm vụ cấp bách

Kü thuËt sinh häc b¶o vÖ m«i trưêng nưíc
Bao gåm:
- Trång vµo b¶o vÖ rõng ®Çu nguån
- Trång rõng b¶o vÖ hå chøa nưíc
- Trång rõng ch¾n sãng b¶o vÖ ®ª ven biÓn

Rõng ®Çu nguån
Ninh S¬n – Ninh ThuËn

Rừng đầu nguồn
là gì?

Tại sao lại là vùng đầu nguồn
Mountainous
area
Forested area
Road
network

Flood-plain
area
Agricultural and
urban area

Transitional
area

Quan hệ qua lại giữa vùng đầu nguồn và hạ lưu

Cover crops,
vegetation

Waterways,
channels

Riparian
buffer zones

Sử dụng đất

1. Trång vµ b¶o vÖ rõng ®Çu nguån
Rừng đầu nguồn (rừng nuôi dưỡng nước)

Bao gồm rừng nguyên sinh, thứ sinh và rừng trồng trên diện tích
tập trung nước của các con sông, hồ chứa nước

- Th¶o luËn vÒ kh¶ n¨ng nu«i dưìng vµ t¨ng tÝnh hiÖu
Ých vÒ nguån nưíc cña rõng.

Quan hệ giữa rừng và nước

Rừng điều tiết chế độ dòng chảy và chất lượng nước

Yªu cÇu cña rõng ®Çu
nguån
- Cã tæ thµnh hçn giao
- Cã kÕt cÊu nhiÒu tÇng
- C©y cã rÔ s©u, cã t¸n l¸
dÇy...

§èi víi rõng nguyªn sinh vµ
thø sinh cÇn tÝch cùc b¶o vÖ,
tu bæ c¶i t¹o lîi dông hîp lý.
Víi ®Êt kh«ng cã rõng nhanh
chãng trång rõng

C¸c chØ tiªu kü thuËt
a. ChØ tiªu vÒ vÞ trÝ ®ai rõng
 VÞ trÝ ®ai rõng trªn ®Êt dµnh riªng ®Ó x©y dùng

rõng phßng hé.
-

Gi¶i ®Êt ...
CHƯƠNG II
KỸ THUẬT SINH HỌC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC
xử lí nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí nước - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
xử lí nước 9 10 159