Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí nước thải

Được đăng lên bởi Dang Hoa
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG
CAO HẠ - XÃ ĐỨC GIANG, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI BẰNG VI SINH VẬT
SV: Nguyễn Thị Thu; Đặng Thị Hoa; Lê Thị Minh Thu
Lớp: K55 Công nghệ môi trường
GVHD: ThS. Nguyễn Minh Phương; TS. Trần Thị Huyền Nga
Giảng viên khoa Môi trường- đại học Khoa học tự nhiên

TỔNG QUAN

Làng Cao Hạ nổi tiếng với nghề giết mổ chó với sản lượng trung bình 400 con chó/ ngày. Bên cạnh lợi ích kinh tế
thì làng nghề đang phải đối mặt với vấn đề môi trường nghiêm trọng do lượng nước thải phát sinh. Trong nước thải
luôn có hệ vi sinh vật (VSV) thích ứng, chúng sử dụng hợp chất hữu cơ làm nguồn dinh dưỡng để chuyển hóa thành
CO2 và nước góp phần vào quá trình tự làm sạch nước rất hiệu quả và kinh tế. Nước thải giết mổ chó có nhiều máu,
mỡ, tinh bột, protein… hàm lượng nitơ, photpho cao có đặc tính dễ phân hủy sinh học nên việc sử dụng VSV xử lý
nước tại đây mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu nghiên
cứu và phân tích.
●
Nước
Đo
Bình Amoni, phosphat.
- Phương đo các thông
số COD,
- Phương pháp phân lập VSV từ nước thải

Đối tượng: Nước thải làng Cao Hạ
-Quần thể VSV thu được ở 2 cống chính
làng Cao Hạ tháng 3/ 2013

KẾT QUẢ
 Các thông số đặc trưng của nước thải làng Cao Hạ - 3/2013
Các thông
số

pH

TSS
(mg/l)

COD
(mg O2/l)

Amoni
(mg/l)

Phosphat
(mg/l)

Nước thải
làng Cao Hạ

6

1112

1250

45,58

3,912

 Số lượng vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn trong nước
thải làng Cao Hạ lần lượt là 8,4. 109 ; 4,2.105 ; 2,0 .104 ,
7,6.106 ( CFU/ml dung dịch)

 Giá trị COD thay đổi theo thời gian xử lý (ngày)
1250 mg1250
O2 / l
1000

1000
720

1000
560

Lắng tự nhiên
800
680

720
480

680

Sục khí

480
280

320

KẾT LUẬN

400
160

320
80

1. Nước thải làng Cao Hạ ô nhiễm hữu cơ
nghiêm trọng ,pH =6, (so với QCVN 140
2
4
6
8
10
12
14
16
18
ngày
2008/BTNMT loại B); TSS: 1112mg/l cao
 Nồng độ amoni thay đổi theo thời gian xử lý
gấp 11,12; COD: 1250 cao gấp 8,33 lần,
Lắng tự nhiên
Sục khí
4 5.58 4 5.33 4 3.92
nồng độ phosphat: 3,912mg/l, nồng độ
4 0.25 37.92
mg / l 39.75
35.17
amoni: 45,58mg/l cao gấp 4,558 lần.
31.09
30.58
25.13 24 .58
2. Quần thể VSV trong nước thải phong
18.34
phú, số lượng lớn.
11.4 2
6.58 6.09 3.25
1.3
0.96 0.373. Hiệu suất xử lý các thông số COD,
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
phosphat, amoni ở bình sục khí khá cao
ngày
 Nồng độ phosphat thay đổi theo thời gian xử lý
lần lượt là 93,6 ; 95,27; 99,19 (%)và đã
đạt QCVN 14:2008/BTNMT loại B. Bình
3.91
3.82...
SV: Nguyễn Thị Thu; Đặng Thị Hoa; Lê Thị Minh Thu
Lớp: K55 Công nghệ môi trường
GVHD: ThS. Nguyễn Minh Phương; TS. Trần Thị Huyền Nga
Giảng viên khoa Môi trường- đại học Khoa học tự nhiên
TỔNG QUAN
Làng Cao Hạ nổi tiếng với nghề giết mổ chó với sản lượng trung bình 400 con chó/ ngày. Bên cạnh lợi ích kinh tế
thì làng nghề đang phải đối mặt với vấn đề môi trường nghiêm trọng do lượng nước thải phát sinh. Trong nước thải
luôn hệ vi sinh vật (VSV) thích ứng, chúng sử dụng hợp chất hữu làm nguồn dinh dưỡng để chuyển hóa thành
CO2 nước góp phần vào quá trình tự làm sạch nước rất hiệu quả và kinh tế. Nước thải giết mổ chó nhiều máu,
mỡ, tinh bột, protein… hàm lượng nitơ, photpho cao đặc tính dễ phân hủy sinh học n việc sdụng VSV xử
nước tại đây mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng: Nước thải làng Cao H
-Quần thể VSV thu được ở 2 cống chính
làng Cao Hạ tháng 3/ 2013
- Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu nghiên
cứu và phân tích.
- Phương đo các thông số COD, Amoni, phosphat.
- Phương pháp phân lập VSV từ nước thải
Nước
BìnhĐo
Bình
KẾT QU
Các thông số đặc trưng của nước thải làng Cao Hạ - 3/2013
Các thông
s
pH TSS
(mg/l)
COD
(mg O2/l)
Amoni
(mg/l)
Phosphat
(mg/l)
N c th i ướ
làng Cao H
6 1112 1250 45,58 3,912
Số lượng vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn trong nước
thải làng Cao Hạ lần lượt là 8,4. 109 ; 4,2.105 ; 2,0 .104 ,
7,6.106 ( CFU/ml dung dịch)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
1250 1250
1000 1000
800
720
680
480
400
320
1250
1000
720
560
680
480
320
280
160
80
Lắng tự nhiên Sc khí
Giá trị COD thay đổi theo thời gian xử lý (ngày)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
3.91
3.82
3.05
2.97
2.59
1.82
1.51
0.91
0.78
1.69
1.24
0.95
1.06
0.69
0.48
0.34
0.23
Lắng t nhiê n Sục khí
Nồng độ phosphat thay đổi theo thời gian xử lý
Nồng độ amoni thay đổi theo thời gian xử lý
ngày
ngày
mg O2 / l
mg/l
KẾT LUẬN
1. Nước thải làng Cao Hạ ô nhiễm hữu
nghiêm trọng ,pH =6, (so với QCVN 14-
2008/BTNMT loại B); TSS: 1112mg/l cao
gấp 11,12; COD: 1250 cao gấp 8,33 lần,
nồng độ phosphat: 3,912mg/l, nồng độ
amoni: 45,58mg/l cao gấp 4,558 lần.
2. Quần thể VSV trong nước thải phong
phú, số lượng lớn.
3. Hiệu suất xử lý các thông số COD,
phosphat, amoni bình sục khí khá cao
lần lượt là 93,6 ; 95,27; 99,19 (%)và đã
đạt QCVN 14:2008/BTNMT loại B. Bình
lắng tự nhiên hiệu suất xử lý thấp hơn
lần lượt là 74,6; 88,88, 59,76 %
KIẾN NGHỊ
Khảo sát và xử lý vào các thời điểm
khác nhau trong tháng và trong năm để
đưa ra hướng xử lý thích hợp hơn.
Kết hợp với các phương pháp sinh học
phù hợp để xử lý nước thải ô nhiễm
làng nghề giết mổ hiệu quả hơn
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
45.58
45.33
4 3.92
4 0.25
37.92
35.17
31.09
25.13
24 .58
18.34
45.58
39.75
30.58
11.4 2
6.58
6.09
3.25
1.3
0.96
0.37
L ng t nhn S c k
mg / l
ngày
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lương Đức Phẩm , Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội,
2012
2. Lê Gia Hy, Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010
3. Nguyễn Minh Phương (2010), Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật và vi tảo lam Spirulina trong xử lý nước
thải làng nghề bún Phú Đô, Luận văn thạc sỹ khoa học
4. http://vietbao.vn/Xa-hoi/Cuoi-nam-o-lang-nghe-bat-dac-di/65081959/157/
NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG
CAO HẠ - XÃ ĐỨC GIANG, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI BẰNG VI SINH VẬT
Xử lí nước thải - Người đăng: Dang Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Xử lí nước thải 9 10 721