Ktl-icon-tai-lieu

xử lí nước

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA SINH VẬT
VÀ HỆ SINH THÁI TỚI MÔI TRƯỜNG
NƯỚC

1

Cơ chế sinh hóa

C¬ chÕ t¸c ®éng

Cơ chế vật lý
2

2.1. C¬ chÕ t¸c ®éng sinh ho¸

C¬ chÕ xö lý c¸c chÊt
« nhiÔm cña thùc vËt

Giống như cơ chế với môi
trường đất (Filtration)

Cơ chế tự làm
sạch nước của
hệ sinh vật

Thùc chÊt lµ c¬ chÕ lµm s¹ch
« nhiÔm chất th¶i h÷u c¬

Cơ chế xử lý chất ô nhiễm của thực vật
Herbicides, TNT, MTBE, TCE

Phytodegradation

From Pilon-Smits (2005) Annu Rev Plant Biol 56: 15-39

Mercury; Selenium; TCE, PCE
Heavy metals: Se, As; Radionuclides;
TCE/PCE...

Pollutant is released into
volatile form

Pollutant accumulates in
harvestable parts of tissue

Organics

Nước
Pollutant is immobilized in the soil

(PCBs, PAHs)

Bioaccumulation As/Hg:

General Strategy (Meagher & Heaton, 2005)
Sự tích lũy sinh học As/Hg: chiến lược chung

METAL

CONCENTRATION (mg
metal /kg dry matter)

Eichhornia crassipes

Fe

14400

Thlapsi caerulescens

Zn(roots)

25000

Minuartia verna

Cu(roots)
Pb(roots)
Cd(leaves)

1850
26300
348

Jasione montana

As (leaves)

3100

Mechovia grandiflora

Mn(leaves)

7000

Acrocephalus robertii

Co(leaves)

1490

Psychotria douarrei

Ni (roots)

92000

Pearsonia metallifera

Cr (roots)

1620

U(leaves, roots)

70

Astragalus acemosus

Se(leaves)

15000

Alyssum bertholonii

Ni(shoots)

13400

Miconia lutescens

Al (shoots)

6800

PLANTS

Astragalus preussi

Phytoextraction of excess nutrients: Pig
slurry cleanup

Using duckweed (Lemna)

Phytoextraction in action
The location: a base-metal smelter,
South Africa

The problem: Ni contamination over
5ha due to Ni salt storage and spillage

The solution: phytoextraction using
a native nickel-accumulating species

La biomassa
viene poi bruciata

Accumulatrici naturali vengono
trapiantate sul terreno contaminato

Phytostabilization of mercury by willow (liễu)
roots

Yaodong Wang, 2004

Sunflowers after Chernobyl disaster in 1986
(Ukrainian)

Plants on rafts in pondwater: removed radionuclides of
strontium, cesium, etc.

Pollution
•
•
•
•
•
•
•
•

Heavy metals
Phosphate
Arsenate
Nitrogen
Insecticides
Herbicides
PCBs, TCE,...
Radionuclides

Classification
A major distinction between
elemental and organic pollutants:
Most organic pollutants can be
mineralized, while elements cannot.

Source
Agriculture (pesticides, herbicides,
irrigation water), mining, transport,
spills (fuel, solvents), military
activities (explosives, chemical
weapons), industry (chemical,
petrochemical), wood treatment...

C¸c ch...
1
CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA SINH VẬT
VÀ HỆ SINH THÁI TỚI MÔI TRƯỜNG
NƯỚC
xử lí nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí nước - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
xử lí nước 9 10 9