Ktl-icon-tai-lieu

xử lí rác thải

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG III

Xử lý chất thải bằng
phương pháp sinh học

Xö lý chÊt
th¶i r¾n h÷u c¬
Xö lý
nưíc th¶i

Bao gåm
Xö lý ®Êt
bÞ « nhiÔm

Ô nhiễm kim loại
tại Đồng Nai

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ
1. R¸c th¶i cã nguån gèc tõ ®©u?
2. HiÖu suÊt xö lý, t¸i sö dông r¸c th¶i ë ViÖt Nam?
3. Ảnh hưởng của rác thải ë ViÖt Nam như thế nào?
4. ViÖt Nam ®· sö dông biÖn ph¸p nµo ®Ó xö lý r¸c

th¶i?

Lượng rác thải tăng hàng năm: 10%
Năm 2010: 12 triệu tấn/năm; Năm 2020: 22 triệu tấn/năm

Kg

Trung bình của VN: 200 kg rác/người/năm

Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt khoảng: 55%

Ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt
Ô nhiễm nước mặt (kênh, ao, hồ, sông)

Ô nhiễm đất và nước ngầm

Ô nhiễm không khí

Ảnh hưởng đến con người

Công tác quản lý và xử lý
Công tác quản lý
rác thải còn tồn
tại rất nhiều bất
cập, đặc biệt là
vấn đề thu gom
và xử lý

Các phương pháp xử lý rác thải
 Chôn lấp;
 Đốt;
 Tái chế phế thải dẻo;
 Tạo sản phẩm phân hữu cơ;
 Tạo khí sinh học

C¸c biÖn ph¸p sinh häc xö lý chÊt th¶i
r¾n h÷u c¬
1. Xö lý b»ng biÖn ph¸p ñ sinh häc –
CN compost

2. Xö lý b»ng c«ng nghÖ khÝ sinh häcBiogas

1. Phư¬ng ph¸p ñ sinh häc - Ủ phân compost
• KN: lµ qtr×nh biÕn ®æi sinh ho¸ c¸c chÊt h÷u c¬ t¹o
thµnh mïn, víi sù tham gia cña c¸c vi sinh vËt.

Trong ®iÒu kiÖn yÕm khÝ
• §iÒu kiÖn kh«ng cã «xy hoÆc lưîng «xy
rÊt Ýt víi sù tham gia cña vi sinh vËt
yÕm khÝ.
R¸c th¶i h÷u c¬ (nhiÖt ®é, ®é Èm, vi sinh vËt)

Thêi gian ñ khoµng tõ 3- 4
th¸ng
Quy m« ¸p dông: nhá, hé gia
®×nh

CH4 + H2S + H2O + (N, P, K)

Trong ®iÒu kiÖn hiÕu khÝ
- Sö dông vsv hiÕu khÝ, cã «xy
- Quy m« c«ng nghiÖp
- Bæ sung chÕ phÈm vsv ph©n gi¶i m¹nh
- C¸c chÊt xenluloza, protein, lignhin,
hemixenlulozo, pectin.. bÞ ph©n huû thµnh mïn.
- Thêi gian ñ ng¾n h¬n trong ®k hiếu khÝ. 1.5- 2 th¸ng
R¸c h÷u c¬ + O2 (to, R%, VSV, dinh dưìng)
(humus)

H2O + CHNOS

GIỚI HẠN CỦA VIỆC Ủ PHÂN
COMPOST

Nguyên liệu không dùng làm compost
Nguyên liệu có mầm bệnh (virus)
Cỏ dại chưa diệt chết
Các vật liệu kim lọai, thủy tinh, nhựa
Chiều dài lý tưởng của nguyên liệu là 25cm, nếu nguyên liệu có kích thước quá nhỏ
(tro) thì có thể trộn với các nguyên liệu khác

CÁC NHÓM
SINH VẬT
THAM GIA
Ủ PHÂN
COMPOST

QUÁ TRÌNH COMPOSTING

HEATING PHASE
Sau 3 ngày tạo đống ủ compost, nhiệt độ tăng đến 60-70oC,
kéo dài trong 2-3 tuần.
Vi khuẩn họat động là chủ yếu. Nhiệt độ cao là kết quả của
quá trình phóng thích năng lượng trong suốt quá trình trao
đổi chất của vi khuẩn. Nhiệt độ cao giúp diệt mầm bệnh, sâu
bệnh, hạt cỏ và rễ cỏ.
Vi khu...
Xử lý chất thải bằng
phương pháp sinh học
CHƯƠNG III
xử lí rác thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí rác thải - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
xử lí rác thải 9 10 615