Ktl-icon-tai-lieu

xử lý bụ

Được đăng lên bởi xuanthuong306
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6. XỬ LÝ BỤI
6.1. Khái niệm và phân loại bụi
Bụi thường được hiểu là các hạt chất rắn tồn tại trong
không khí.
Các đặc trưng vật ly quan trọng của bụi:
Kích thước hạt (đơn vị: µm)
Khối lượng riêng (kg/m3)

Phân loại bụi:
Theo bản chất hóa học: bụi vô cơ, bụi hữu cơ
Theo kha! năng lắng: bụi lắng (>1 µm) va# bụi lơ lửng (<1 µm)
Theo kích thước hạt, ví dụ theo US EPA:
Bụi mịn (<2,5 µm)
Bụi thô (2,5 - 10 µm)
Bụi rất thô (> 10 µm)

Trong các tiêu chuẩn, PM10: bụi ≤ 10 µm, PM2.5: bụi ≤ 2.5 µm
Khoa Môi tr

ng – Tr

ng ĐHKH Hu

Bài gi ng Công ngh Môi
tr
1

ng

6-1

Chương 6. XỬ LÝ BỤI
Đánh gia quá trình x ly b i
Hiệu suất xử lý bụi hay hiệu suất thu gom η (%):
C − Ce
η= 0
×100
C0

Vào

(6.1)

C0

Thiết bị

Ra
Ce

Thu gom

Co: nồng đô+ bụi trong khi thải đi vào thiết bị, kg/m3
Ce: nồng đô+ bụi trong khi thải đi ra khỏi thiết bị, kg/m3

Hiệu suất thu gom ηi thường tính cho mỗi cơ/ hạt di
Khí thải chứa hỗn hợp bụi nhiều cỡ hạt
từ ηi va# số liệu
phân bố cỡ hạt trong khí thải, tính hiệu suất tổng cộng:

η = ∑ wiηi

(6.2)

wi là phần hạt cỡ di
Khoa Môi tr

ng – Tr

ng ĐHKH Hu

Bài gi ng Công ngh Môi
tr
2

ng

6-2

Chương 6. XỬ LÝ BỤI
6.2. Buồng lắng bụi
6.2.1. Nguyên t c ho t đ ng
Nguyên tắc: Cho dòng khí thải đi vào buồng lắng có tiết diện tăng, tốc độ khí
giảm đột ngột, các hạt bụi tách khỏi dòng khí dưới tác dụng của trọng lực.
6.2.2. C u t o thi t b
Khí th i
Buồng lắng đơn (H.6.1.a)
Buồng lắng có vách ngăn (H.6.1.b)
Khí th i đã
lo i b i
Buồng lắng nhiều tầng (H.6.1.c)
a)

Ph u gom b i

b)
c)

Hình 6.1. Các dạng buồng lắng bụi
Khoa Môi tr

ng – Tr

ng ĐHKH Hu

Bài gi ng Công ngh Môi
tr
3

ng

6-3

Chương 6. XỬ LÝ BỤI

Khoa Môi tr

ng – Tr

ng ĐHKH Hu

Bài gi ng Công ngh Môi
tr
4

ng

6-4

Chương 6. XỬ LÝ BỤI
6.2.3. Hi u su t x lý
Hiệu suất thu gom bụi có cỡ hạt d:


vs L 

 vg H 

η = 1 − exp −

(6.3)

L, H: chiều dài, chiều cao buồng lắng, m
vg: vận tốc chuyển động ngang của dòng khí, m/s
gρ p d 2
vs: vận tốc lắng của hạt, m/s. Theo định luật Stokes: vs =
18µ
2
2
 gρ p d L 
 gρ p d LB 



⇒ η = 1 − exp −
= 1 − exp −
(6.5)


 18µv H 
Q
18
µ
g





(6.4)

ρp: khối lượng riêng của hạt, kg/m3
d: đường kính hạt, m
µ: độ nhớt của khí, kg/m/s
Với hạt cỡ d<1 µm; biểu thức
g: gia tốc trọng trường, m/s2
Stokes (6.4) phải được nhân với hệ
B: bề rộng buồng lắng, m
số hiệu chỉnh Cunningham (Cc). Giá
Q: lưu lượng dòng khí thải, m3/s trị Cc tùy thuộc cỡ hạt.
Khoa Môi tr

ng – Tr

ng ĐHKH Hu

Bài gi ng Công ngh Môi
tr
5

ng

6-5

Chương 6. XỬ LÝ ...
1
Khoa Môi trng Trng ĐHKH Hu i ging Công nghMôi trng
6 - 1
6.1. Khái nim và phân loi bi
Bi thường được hiu các ht cht rn tn ti trong
không khí.
c đặc trưng vt lyquan trọng của bụi:
ch th
ướ
c
hạ
t (
đơ
n
vị
: µm)
Kh
i l
ượ
ng riêng (kg/m
3
)
Phân loi bi:
Theo b
n ch
t hóa h
c: b
i vô c
ơ
, b
i h
u c
ơ
Theo kha
!
n
ă
ng l
ng:
bụ
i l
ng (>1 µm) va
# bụ
i l
ơ
l
ng (<1 µm)
Theo kích th
ướ
c h
t, v
í dụ
theo US EPA:
Bụi mịn (<2,5 µm)
Bụi thô (2,5 - 10 µm)
Bụi rt thô (> 10 µm)
Trong
c tiêu chu
n, PM
10
: b
i
10 µm, PM
2.5
: b
i
2.5 µm
Chương
Chương
6
6
.
.
X
X
Ử LÝ BỤ
Ử LÝ BỤ
I
I
xử lý bụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý bụ - Người đăng: xuanthuong306
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
xử lý bụ 9 10 991