Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải ngành giấy

Được đăng lên bởi khoảng lặng cuộc sống
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 5793 lần   |   Lượt tải: 24 lần
BÁO CÁO
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ
NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NHÀ MÁY GIẤY HOÀNG VĂN THỤ
I Giới thiệu
1. Tên và chuyên môn của tư vấn, thành phần đoàn công tác:
GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ
Tư vấn kỹ thuật thuộc hợp phần PCDA
TS. Lều Thọ Bách
Tư vấn kỹ thuật thuộc hợp phần PCDA
Trợ lý tư vấn: Đặng Trần Trung
Lái xe.
2. Địa điểm và thành phần nơi tới làm việc:
Đợt khảo sát: đợt đầu tiên tại Thái Nguyên
Thời gian: từ ngày15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2007
Mục tiêu của đoàn công tác: Khảo sát hiện trường và thu thập số liệu phục công tác
lập báo cáo tiền khả thi xây dựng mô hình trình diễn về xử lý nước thải nhà máy
Giấy Hoàng Văn Thụ.
Nơi đến làm việc và khảo sát:
• Trung Tâm Quan Trắc & Bảo Vệ Môi Trường (CEMP), Sở TN&MT TN
Bà Trần Thị Minh Hương, Giám Đốc CEMP;
Ông Trần Anh Sơn, Phó Giám Đốc CEMP;
Ông Giang Trưởng phòng Kế Hoạch, cán bộ điều phối PSO tỉnh Thái Nguyên;
Bà Hương, Thư ký PCDA tại Thái Nguyên;
Cán bộ phòng thí nghiệm CEMP.
• Công Ty Cổ Phần Giấy Hoàng Văn Thụ (HOPACO), Thái Nguyên
Ông Chu Hiến Du Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc HOPACO;
Cán bộ kỹ thuật HOPACO.
3- Lịch trình công tác đã thực hiện:
Ngày 15/10/2007: tới Thái Nguyên
Ngày 16/10/2007:
• Làm việc tại CEMP;
• Cùng các cán bộ của CEMP tới làm việc và phỏng vấn Ban giám Đốc
HOPACO.
Ngày 17/10/2007: Khảo sát hiện trạng sản xuất, nhà xưởng và các công trình xử
lý nước thải hiện có trong nhà máy Giấy Hoang Văn Thụ;
Ngày 18/10/2007: Khảo sát khu vực xung quanh nhà máy và thu thập các số liệu
về điều kiện tự nhiên tại khu vực xung quanh nhà máy.

1

II. Các kết quả thu được sau đợt khảo sát
1 Trung Tâm Quan Trắc & Bảo Vệ Môi Trường (CEMP), Sở TN&MT TN:
- CEMP là đơn vị trực thuộc Sở
Tài Nguyên và Môi Trường
Tỉnh Thái Nguyên, thực hiện
công tác quan trắc chất lượng
môi trường đô thị và khu công
Làm việc cùng cán bộ CEMP
nghiệp trên điạ bàn tỉnh Thái
Nguyên và là đơn vị điều phối
và hỗ trợ thực hiện các dự án
trình diễn trong khuôn khổ hợp
phần PCDA;
- CEMP là đơn vị đề xuất dự án
trình diễn: Xây dựng hoàn
Làm việc cùng cán bộ CEMP
thiện hệ thống xử lý nước thải
công ty Giấy Hoàng Văn Thụ;
- CEMP được trang bị phòng thí nghiệm phân tích chất lượng môi trường tốt và đủ
năng lực thực hiện các công tác lấy mẫu, bảo quản mẫu, phân tích mẫu và cung
cấp các thông tin về chất lượng môi trường tại khu vực có độ tin cậy cao.
- CEMP sẵn sàng hợp tác cử các cán bộ tham gia hỗ trợ các tư vấn của hợp phần
PCDA thực hiện các công tác khảo sát tại khu vực nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ.
2

Công ty Cổ Phần G...
1
BÁO CÁO
KHO SÁT HIN TRNG VÀ ĐỀ XUT PHƯƠNG ÁN X
NƯỚC THI SN XUT NHÀ MÁY GIY HOÀNG VĂN TH
I Gii thiu
1. Tên và chuyên môn ca tư vn, thành phn đoàn công tác:
GS. TS. Trn Hiếu Nhu Tư vn k thut thuc hp phn PCDA
TS. Lu Th Bách Tư vn k thut thuc hp phn PCDA
Tr lý tư vn: Đặng Trn Trung
Lái xe.
2. Địa đim và thành phn nơi ti làm vic:
Đợt kho sát: đợt đầu tiên ti Thái Nguyên
Thi gian: t ngày15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2007
Mc tiêu ca đoàn công tác: Kho sát hin trường và thu thp s liu phc công tác
lp báo cáo tin kh thi xây dng mô hình trình din v x lý nước thi nhà máy
Giy Hoàng Văn Th.
Nơi đến làm vic và kho sát:
Trung Tâm Quan Trc & Bo V Môi Trường (CEMP), S TN&MT TN
Bà Trn Th Minh Hương, Giám Đốc CEMP;
Ông Trn Anh Sơn, Phó Giám Đốc CEMP;
Ông Giang Trưởng phòng Kế Hoch, cán b điu phi PSO tnh Thái Nguyên;
Bà Hương, Thư ký PCDA ti Thái Nguyên;
Cán b phòng thí nghim CEMP.
Công Ty C Phn Giy Hoàng Văn Th (HOPACO), Thái Nguyên
Ông Chu Hiến Du Ch Tch HĐQT kiêm Tng Giám Đốc HOPACO;
Cán b k thut HOPACO.
3- Lch trình công tác đã thc hin:
Ngày 15/10/2007: ti Thái Nguyên
Ngày 16/10/2007:
Làm vic ti CEMP;
Cùng các cán b ca CEMP ti làm vic và phng vn Ban giám Đốc
HOPACO.
Ngày 17/10/2007: Kho sát hin trng sn xut, nhà xưởng và các công trình x
lý nước thi hin có trong nhà máy Giy Hoang Văn Th;
Ngày 18/10/2007: Kho sát khu vc xung quanh nhà máy và thu thp các s liu
v điu kin t nhiên ti khu vc xung quanh nhà máy.
Xử lý nước thải ngành giấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải ngành giấy - Người đăng: khoảng lặng cuộc sống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Xử lý nước thải ngành giấy 9 10 883