Ktl-icon-tai-lieu

100 câu hỏi tốt nghiệp tư tưởng HCM có đáp án

Được đăng lên bởi Vũ Công Tiến
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?
a) Lòng nhân ái và đức hy sinh của hồi giáo.
b) Các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục Hưng.
c) Giá trị truyền thống của dân tộc.
2. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?
a) Tinh hoa văn hóa nhân loại.
b) Các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục Hưng.
c) Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng.
3. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là dựa trên ?
a) Phẩm chất cá nhân của HCM
b) Lòng nhân ái đức hy sinh của thiên chúa giáo
c) Lòng nhân ái ,đức hy sinh của Hồi giáo
4. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?
a) Tư tương văn hóa phương đông
b) Tư tương văn hóa phương Tây
c) Chủ Nghĩa Mác-LeeNin.
5.Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hóa Việt Nam được
HCM tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a) Chủ Nghĩa yêu nước Việt Nam
b) Những mặt tích cực của Nho Giáo.
c) Tư tưởng vị tha của Phật Giáo.
6.Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước,thương nòi của Nguyễn Ái Quốc được
tính từ;
a) Trước năm 1911.
b) Năm 1911->1920.
c) Năm 1921->1930.
7.Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước ,giải phóng dân tộc được tính từ:
a) 1890->1911.
b) 1911->1920.
c) 1921->1930
8.Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng việt nam được tính từ:
a) 1911->1920
b) 1921->1930
c) 1930->1941

9.Giai đoạn vượt qua thử thách ,kiên trì con đường đã xác định chop cách mạng VN
tính từ:
a) 1911->1920
b) 1921->1930
c) 1930->1945
10.Trong những luận điểm sau đây ,luận điểm nào thể hiện tư tưởng dựa vào sức
mình là chính?
a) Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiệ n được bằng sự nổ lực của
bản thân anh em.
b) Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta
c) Cả a&b
11.Vấn đề dân tộc trong tư tưởng HCM trong thời đại cách mạng vô sản là vấn đề :
a) Dân tộc nói chung
b) Dân tộc học.
c) Dân tộc thuộc địa
12.Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng HCM là:
a) Đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức,thống trị của nước ngoài,giành độc
lập dân tộc,thành lập nhà nước dân tộc độc lập,và đưa đất nước phát triển theo xu
thế thời đại.
b) Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
c) Bình đẳng dân tộc.
13.Nội dung cơ bản của Bản Yêu sách gồm 8 điểm do Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị
VÉC XÂY(pháp)đề cập vấn đề :
a) Đòi quyền tự do tối thiểu cho nhân dân .
b) Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân.
c) CẢ a&b
14.Theo HCM độc lập tự do là?
a) Quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc.
b) Quyền bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
c) Quyền thiêng liêng và bất khả x...
1.Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?
a) Lòng nhân ái và đức hy sinh của hồi giáo.
b) Các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục Hưng.
c) Giá trị truyền thống của dân tộc.
2. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?
a) Tinh hoa văn hóa nhân loại.
b) Các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục Hưng.
c) Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng.
3. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là dựa trên ?
a) Phẩm chất cá nhân của HCM
b) Lòng nhân ái đức hy sinh của thiên chúa giáo
c) Lòng nhân ái ,đức hy sinh của Hồi giáo
4. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?
a) Tư tương văn hóa phương đông
b) Tư tương văn hóa phương Tây
c) Chủ Nghĩa Mác-LeeNin.
5.Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hóa Việt Nam được
HCM tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
a) Chủ Nghĩa yêu nước Việt Nam
b) Những mặt tích cực của Nho Giáo.
c) Tư tưởng vị tha của Phật Giáo.
6.Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước,thương nòi của Nguyễn Ái Quốc được
tính từ;
a) Trước năm 1911.
b) Năm 1911->1920.
c) Năm 1921->1930.
7.Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước ,giải phóng dân tộc được tính từ:
a) 1890->1911.
b) 1911->1920.
c) 1921->1930
8.Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng việt nam được tính từ:
a) 1911->1920
b) 1921->1930
c) 1930->1941
100 câu hỏi tốt nghiệp tư tưởng HCM có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu hỏi tốt nghiệp tư tưởng HCM có đáp án - Người đăng: Vũ Công Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
100 câu hỏi tốt nghiệp tư tưởng HCM có đáp án 9 10 385