Ktl-icon-tai-lieu

100 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẢ LỜI MÔN KTCT (MAC 2) DÙNG CHO SINH VIÊN “NEU”

Được đăng lên bởi Hoangoanh Le
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 22045 lần   |   Lượt tải: 73 lần
100 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẢ LỜI MÔN KTCT
(MAC 2) DÙNG CHO SINH VIÊN “NEU”

PHẦN TRẢ LỜI DO NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS
50B ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI
THỰC HIỆN
 Địa chỉ cập nhật tài liệu ôn thi
-Phần mềm thi trắc nhiệm-Kho luận văn-Báo cáo tốt
nghiệp cho sinh viên NEU
Câu 1: Hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích những điều kiện ra đời
của sản xuất hàng hóa và ưu thế của sản xuất hóa so với kinh tế tự nhiên.
Câu 2: Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa, tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng
hóa, lượng giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng.
Câu 3. Phân tích nội dung và tác dụng của qui luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa.
Câu 4. Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Hành hóa sức lao động có
đặc điểm gì khác với hàng hóa thông thường?
Câu 5. Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và các kết luận rút ra từ sự
nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị gia tăng.
Câu 6. Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Vì sao nói giá trị thặng dư
siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối?
Câu 7. Tư bản là gì ? Phân tích căn cứ và ý nghĩa phân chia thành tư bản bất biến và
tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lao động

Câu 8. Tích lũy tư bản là gì? Trình bày thực chất của tích lũy tư bản và nhân tố làm
tăng tích lũy tư bản
Câu 9. Phân tích bản chất của tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp
Câu 10. Phân tích nguyên nhân ra đời, bản chất Chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà
nước, và những biểu hiện chủ yếu.
Câu 11: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của
sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.
Câu 12: Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và quan hệ của hai thuộc tính đó với
tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá.
Câu 13: Phân tích lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị
hàng hoá.
Câu 14: Phân tích nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ.
Câu 15: Phân tích nội dung (yêu cầu), tác dụng của quy luật giá trị trong nền sản xuất
hàng hoá giản đơn. Những biểu hiện của quy luật này trong các giai đoạn phát triển
của chủ nghĩa tư bản?
Câu 16: Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao động XH với thị
trường. Phân tích các chức năng của thị trường.
Câu 17: Cạnh tranh là gì? Tại sao cạnh tranh là quy luật kinh tế của sản xuất hàng
hoá? Những tác động tích cực và tiêu cực của cạnh tranh?
Câu 18: Cung, cầu là gì? Quan hệ cung - cầu? Tại sao cung - cầu là quy luật kinh tế
của sản xuất hàng hoá?
Câu 19: Phân t...
100 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẢ LỜI MÔN KTCT
(MAC 2) DÙNG CHO SINH VIÊN “NEU”
PHẦN TRẢ LỜI DO NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS
50B ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI
THỰC HIỆN
www.Diachu.ning.com Địa chỉ cập nhật tài liệu ôn thi
-Phần mềm thi trắc nhiệm-Kho luận văn-Báo cáo tốt
nghiệp cho sinh viên NEU
Câu 1: Hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích những điều kiện ra đời
của sản xuất hàng hóa và ưu thế của sản xuất hóa so với kinh tế tự nhiên.
Câu 2: Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa, tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng
hóa, lượng giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng.
Câu 3. Phân tích nội dung và tác dụng của qui luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa.
Câu 4. Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Hành hóa sức lao động có
đặc điểm gì khác với hàng hóa thông thường?
Câu 5. Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và các kết luận rút ra từ sự
nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị gia tăng.
Câu 6. Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Vì sao nói giá trị thặng dư
siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối?
Câu 7. Tư bản là gì ? Phân tích căn cứ và ý nghĩa phân chia thành tư bản bất biến và
tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lao động
100 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẢ LỜI MÔN KTCT (MAC 2) DÙNG CHO SINH VIÊN “NEU” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẢ LỜI MÔN KTCT (MAC 2) DÙNG CHO SINH VIÊN “NEU” - Người đăng: Hoangoanh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
100 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẢ LỜI MÔN KTCT (MAC 2) DÙNG CHO SINH VIÊN “NEU” 9 10 665