Ktl-icon-tai-lieu

100 câu hỏi và đáp án kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi xhong5678
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1743 lần   |   Lượt tải: 14 lần
100 Câu hỏi và đáp án - Phần Kinh tế chính trị

Câu 1: Hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích những điều
kiện ra đời của sản xuất hàng hóa và ưu thế của sản xuất hóa so với
kinh tế tự nhiên.
Câu 2: Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa, tính 2 mặt của lao động
sản xuất hàng hóa, lượng giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh
hưởng.
Câu 3. Phân tích nội dung và tác dụng của qui luật giá trị trong nền
kinh tế hàng hóa.
Câu 4. Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Hành hóa
sức lao động có đặc điểm gì khác với hàng hóa thông thường?
Câu 5. Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và các kết luận rút
ra từ sự nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị gia tăng.
Câu 6. Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Vì sao nói
giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư
tương đối?
Câu 7. Tư bản là gì ? Phân tích căn cứ và ý nghĩa phân chia thành tư
bản bất biến và tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lao động
Câu 8. Tích lũy tư bản là gì? Trình bày thực chất của tích lũy tư bản
và nhân tố làm tăng tích lũy tư bản
Câu 9. Phân tích bản chất của tư bản thương nghiệp và lợi nhuận
thương nghiệp
Câu 10. Phân tích nguyên nhân ra đời, bản chất Chủ nghĩa Tư bản độc
quyền nhà nước, và những biểu hiện chủ yếu.
Câu 11: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những
ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.
Câu 12: Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và quan hệ của hai
thuộc tính đó với tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá.
Câu 13: Phân tích lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng
đến lượng giá trị hàng hoá.
Câu 14: Phân tích nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ.
Câu 15: Phân tích nội dung (yêu cầu), tác dụng của quy luật giá trị
trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn. Những biểu hiện của quy luật
này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản?
Câu 16: Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao động
XH với thị trường. Phân tích các chức năng của thị trường.

Câu 17: Cạnh tranh là gì? Tại sao cạnh tranh là quy luật kinh tế của
sản xuất hàng hoá? Những tác động tích cực và tiêu cực của cạnh
tranh?
Câu 18: Cung, cầu là gì? Quan hệ cung ­ cầu? Tại sao cung ­ cầu là
quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá?
Câu 19: Phân tích sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản. Những điều kiện
để tiền tệ có thể thành tư bản.
Câu 20: Phân tích hàng hoá sức lao động.
Câu 21: Phân tích bản chất và các hình thức tiền lương dưới chủ nghĩa
tư bản.
Câu 22. Trình bày nguồn gốc, bả...
100 u hỏi và đáp án - Phần Kinh tế chính trị
Câu 1: Hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích những điều
kiện ra đời của sản xuất hàng hóa và ưu thế của sản xuất hóa so với
kinh tế tự nhiên.
Câu 2: Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa, tính 2 mặt của lao động
sản xuất hàng hóa, lượng giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh
hưởng.
Câu 3. Phân tích nội dung và tác dụng của qui luật giá trị trong nền
kinh tế hàng hóa.
Câu 4. Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Hành hóa
sức lao động có đặc điểm gì kc với hàng hóa thông thường?
Câu 5. Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và các kết luận rút
ra từ sự nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị gia tăng.
Câu 6. Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Vì sao nói
giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư
tương đối?
Câu 7. Tư bản là gì ? Phân tích căn cứ và ý nghĩa phân chia thành tư
bản bất biến và tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lao động
Câu 8. Tích lũy tư bản là gì? Trìnhy thực chất của tích lũy tư bản
và nhân tố làm tăng tích lũy tư bản
Câu 9. Phân tích bản chất của tư bản thương nghiệp và lợi nhuận
thương nghiệp
Câu 10. Phân tích nguyên nhân ra đời, bản chất Chủ nghĩa Tư bản độc
quyền nhà nước, và những biểu hiện chủ yếu.
Câu 11: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những
ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.
Câu 12: Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và quan hệ của hai
thuộc tính đó với tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá.
Câu 13: Phân tích lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng
đến lượng giá trị hàng hoá.
Câu 14: Phân tích nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ.
Câu 15: Phân tích nội dung (yêu cầu), tác dụng của quy luật giá trị
trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn. Những biểu hiện của quy luật
này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản?
Câu 16: Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao động
XH với thị trường. Phân tích các chức năng của thị trường.
100 câu hỏi và đáp án kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu hỏi và đáp án kinh tế chính trị - Người đăng: xhong5678
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
100 câu hỏi và đáp án kinh tế chính trị 9 10 827