Ktl-icon-tai-lieu

100 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

Được đăng lên bởi xuanphuong-hatinh-bentre
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 11054 lần   |   Lượt tải: 41 lần
Câu 1: Hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích những điều kiện ra đời của sản xuất
hàng hóa và ưu thế của sản xuất hóa so với kinh tế tự nhiên.
Câu 2: Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa, tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa, lượng
giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng.
Câu 3. Phân tích nội dung và tác dụng của qui luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa.
Câu 4. Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Hành hóa sức lao động có đặc điểm
gì khác với hàng hóa thông thường?
Câu 5. Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và các kết luận rút ra từ sự nghiên cứu quá
trình sản xuất giá trị gia tăng.
Câu 6. Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Vì sao nói giá trị thặng dư siêu
ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối?
Câu 7. Tư bản là gì ? Phân tích căn cứ và ý nghĩa phân chia thành tư bản bất biến và tư bản
khả biến, tư bản cố định và tư bản lao động
Câu 8. Tích lũy tư bản là gì? Trình bày thực chất của tích lũy tư bản và nhân tố làm tăng tích
lũy tư bản
Câu 9. Phân tích bản chất của tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp
Câu 10. Phân tích nguyên nhân ra đời, bản chất Chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước, và
những biểu hiện chủ yếu.
Câu 11: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất
hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.
Câu 12: Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và quan hệ của hai thuộc tính đó với tính hai
mặt của lao động sản xuất hàng hoá.
Câu 13: Phân tích lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá.
Câu 14: Phân tích nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ.
Câu 15: Phân tích nội dung (yêu cầu), tác dụng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng
hoá giản đơn. Những biểu hiện của quy luật này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa
tư bản?
Câu 16: Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao động XH với thị trường. Phân
tích các chức năng của thị trường.
Câu 17: Cạnh tranh là gì? Tại sao cạnh tranh là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá?
Những tác động tích cực và tiêu cực của cạnh tranh?
Câu 18: Cung, cầu là gì? Quan hệ cung - cầu? Tại sao cung - cầu là quy luật kinh tế của sản
xuất hàng hoá?
Câu 19: Phân tích sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản. Những điều kiện để tiền tệ có thể thành
tư bản.
Câu 20: Phân tích hàng hoá sức lao động.
Câu 21: Phân tích bản chất và các hình thức tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản.
Câu 22. Trình bày nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản....
Câu 1: Hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích những điều kiện ra đời của sản xuất
hàng hóa và ưu thế của sản xuất hóa so với kinh tế tự nhiên.
Câu 2: Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa, tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa, lượng
giá trị của hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng.
Câu 3. Phân tích nội dung và tác dụng của qui luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa.
Câu 4. Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Hành hóa sức lao động có đặc điểm
gì khác với hàng hóa thông thường?
Câu 5. Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và các kết luận rút ra từ sự nghiên cứu quá
trình sản xuất giá trị gia tăng.
Câu 6. Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Vì sao nói giá trị thặng dư siêu
ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối?
Câu 7. Tư bản là gì ? Phân tích căn cứ và ý nghĩa phân chia thành tư bản bất biến và tư bản
khả biến, tư bản cố định và tư bản lao động
Câu 8. Tích lũy tư bản là gì? Trình bày thực chất của tích lũy tư bản và nhân tố làm tăng tích
lũy tư bản
Câu 9. Phân tích bản chất của tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp
Câu 10. Phân tích nguyên nhân ra đời, bản chất Chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước, và
những biểu hiện chủ yếu.
Câu 11: Phân tích các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản xuất
hàng hoá so với kinh tế tự nhiên.
Câu 12: Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và quan hệ của hai thuộc tính đó với tính hai
mặt của lao động sản xuất hàng hoá.
Câu 13: Phân tích lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá.
Câu 14: Phân tích nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ.
Câu 15: Phân tích nội dung (yêu cầu), tác dụng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng
hoá giản đơn. Những biểu hiện của quy luật này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa
tư bản?
Câu 16: Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao động XH với thị trường. Phân
tích các chức năng của thị trường.
Câu 17: Cạnh tranh là gì? Tại sao cạnh tranh là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá?
Những tác động tích cực và tiêu cực của cạnh tranh?
Câu 18: Cung, cầu là gì? Quan hệ cung - cầu? Tại sao cung - cầu là quy luật kinh tế của sản
xuất hàng hoá?
Câu 19: Phân tích sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản. Những điều kiện để tiền tệ có thể thành
tư bản.
Câu 20: Phân tích hàng hoá sức lao động.
Câu 21: Phân tích bản chất và các hình thức tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản.
Câu 22. Trình bày nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản.
Câu 23: Phân tích quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản.
Câu 24: Trình bày phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối dưới chủ nghĩa tư bản.
Câu 25: Trình bày phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối dưới chủ nghĩa tư bản.
Câu 26: Tư bản là gì? Thế nào là tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu
động? Căn cứ và ý nghĩa của các cách phân chia tư bản trên đây.
Câu 27: So sánh giá trị thặng dư với lợi nhuận, tỷ suất giá trị thặng dư và tỷ suất lợi nhuận.
Tốc độ chu chuyển của tư bản có ảnh hưởng như thế nào tới nhu cầu về tư bản, tỷ suất giá trị
thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư hằng năm?
Câu 28: Phân tích thực chất và động cơ tích luỹ tư bản. Phân tích tích tụ tư bản và tập trung tư
bản. Vai trò của tích tụ và tập trung tư bản trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
Câu 29: Phân tích những ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ tư bản. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
vấn đề này.
Câu 30: Trình bày các khái niệm chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi
nhuận. Các khái niệm trên đã che dấu quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa như thế nào?
100 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC - Người đăng: xuanphuong-hatinh-bentre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
100 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC 9 10 624