Ktl-icon-tai-lieu

100 câu trắc nghiệm địa lí

Được đăng lên bởi tranhonghatb
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C©u 1 Cã mÊy c¸ch biÓu hiÖn c¸c ®èi tîng ®Þa lý trªn b¶n ®å ®Þa lý kinh tÕ – x· héi?
a 1 c¸ch
b 2 c¸ch
c 3 c¸ch
d 4 c¸ch
®¸p ¸n c
C©u 2 §Ó biÓu hiÖn 1 thµnh phè, 1 trung t©m c«ng nghiÖp trªn b¶n ®å mét c¸ch tèt
nhÊt, nªn dïng ph¬ng ph¸p nµo?
a Ph¬ng ph¸p biÓu hiÖn b»ng c¸c ®êng
b Ph¬ng ph¬ng ph¸p biÓu hiÖn vÞ trÝ theo ®iÓm.
c Ph¬ng ph¸p biÓu hiÖn b»ng c¸c ®iÖn tÝch
d C¶ ba c¸ch trªn
®¸p ¸n -b
C©u 3 Khi ®äc B¶n ®å kinh tÕ x· héi cÇn ph¶i n¾m v÷ng môc ®Ých ®äc vµ cÇn:
a ®äc kü b¶ng chó gi¶i
b HiÓu ý nghÜa cña ký hiÖu
c N¾m ®îc c¸c ph¬ng ph¸p chiÕu ®å
d N¾m ®îc tû lÖ b¶n ®å.
®¸p ¸n a
C©u 4 Trong thêi ®¹i hiÖn nay con ngêi ®ang sèng trong m«i trêng nµo?
a M«i trêng tù nhiªn.
b M«i trêng tù nhiªn ®· chÞu t¸c ®éng cña con ngêi
c M«i trêng nh©n t¹o
d M«i trêng tù nhiªn ®· chÞu t¸c ®éng cña con ngêi vµ m«i trêng nh©n sinh
§¸p ¸n d
C©u 5 M«i trêng tù nhiªn vµ m«i trêng nh©n t¹o kh¸c nhau c¬ b¶n lµ ë ……….. cña
chóng:
a ChÊt lîng
b CÊu t¹o
c Nguån gèc
d Ph¹m vi
§¸p ¸n c
C©u 6 §èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, m«i trêng tù nhiªn lµ:
a Nh©n tè quyÕt ®Þnh
b Nh©n tè ¶nh hëng
c Hoµn toµn kh«ng ¶nh hëng
d Nguån lùc ph¸t triÓn
§¸p ¸n b
C©u 7 Nh©n tè quan träng nhÊt trong sù ph¸t triÓn cña x· héi lµ:
a M«i trêng tù nhiªn
100 câu trắc nghiệm địa lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu trắc nghiệm địa lí - Người đăng: tranhonghatb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
100 câu trắc nghiệm địa lí 9 10 748