Ktl-icon-tai-lieu

14 vấn đề triết học

Được đăng lên bởi victornguyenkg82-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Vấn đề cơ bản của triết học? CNDV và CNDT
Vấn đề cơ bản của triết học là “ Mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại” hay “ mối
quan hệ giữa ý thức và vật chất”.
Vấn đề cơ bản của triết học gồm hai mặt”
 Giữa VC và YT cái nào là tính thứ nhất, cái nào là tính thứ hai; cái nào
quyết định cái nào?
 Khả năng nhận thức thế giới của con người?
Tuỳ theo cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, người ta chia ra hai trường
phái cơ bản đối lập nhau: CNDV và CNDT
 Trường phái triết học quan niệm VC là cái có trước, YT là cái có sau; VC
quyết định YT; YT là sự phản ảnh thế giới VC vào trong óc con người, vì
vậy, con người có thể nhận thức được thế giới: được gọi là CNDV
(CNDV bao gồm: CNDV thô sơ, chất phác thời cổ đại; CNDV siêu hình
và CNDV biện chứng)
 Trường phái triết học quan niệm YT có trước,, VC có sau: được gọi là
CNDT (gồm CNDT khách quan và CNDT chủ quan). Do sai lầm về đối
tượng nhận thức, cho nên suy cho đến cùng, CNDT phủ nhận khả năng
nhận thức thế giới của con người.
Câu 2: Định nghĩa VC của Lênin? Ý nghĩa PP luận?
Trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc về cuộc cách mạng trong khoa học tự
nhiên cũng như phê phán CNDT, Lênin đã đưa ra định nghĩa toàn diện, sâu sắc
và khoa học về VC:
“ VC là một phạm trù triết học dùng để chỉ hiện tại khách quan được đem lại cho
con người trong cảm giác, được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại
không lệ thuộc và cảm giác”
Ý nghĩa PP luận:
- Định nghĩa VC của Lênin đã giải quyết đúng đắn về vấn đề cơ bản của
triết học trên lập trường của CNDV biện chứng, có ý nghĩa thế giới quan và
PP luận sâu sắc đối với nhận thức khoa học và thực tiễn.
- Khắc phục được tính trực quan siêu hình, máy móc trong quan niệm về
VC của CNDV cũ…
- Là cơ sở khoa học, vũ khí lý luận để chống CNDT khách quan và chủ
quan cũng như thuyết không thể biết…
- Góp phần hoàn thiện thế giới quan và PP luận cho các nhà khoa học trong
nghiên cứu thế giới VC vô cùng phong phú và nhiều vẻ.
Câu 3: Nguồn gốc, bản chất của YT?
Nguồn gốc của YT:
 Nguồn gốc tự nhiên:
- Thế giới VC và thuộc tính của nó:
+ Theo lập trường của triết học DVBC khi xem xét nguồn gốc của YT
cần khẳng định VC là cái có trước, là tính thứ nhất, quyết định, còn
YT là cái có sau, là tính thứ hai, bị quyết định bởi VC

+ Phản ánh là thuộc tính chung, phổ biến của mọi đối tượng VC. Đó là
năng lực giữ lại, tái hiện lại những đặc điểm của mộ hệ thống VC này
ở một hệ thống VC khác trong quá trình tác động qua lại của chúng.
+ Cùng với sự tiến hoá của các hệ thống VC, thuộc tí...
Câu 1: Vấn đề cơ bản của triết học? CNDV và CNDT
Vấn đề bản của triết học Mối quan hệ giữa duy tồn tại” hay mối
quan hệ giữa ý thức và vật chất”.
Vấn đề cơ bản của triết học gồm hai mặt”
Giữa VC YT cái nào tính thứ nhất, cái nào tính thứ hai; cái nào
quyết định cái nào?
Khả năng nhận thức thế giới của con người?
Tuỳ theo cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, người ta chia ra hai trường
phái cơ bản đối lập nhau: CNDV và CNDT
Trường phái triết học quan niệm VC là cái có trước, YT là cái có sau; VC
quyết định YT; YT là sự phản ảnh thế giới VC vào trong óc con người, vì
vậy, con người thể nhận thức được thế giới: được gọi CNDV
(CNDV bao gồm: CNDV thô sơ, chất phác thời cổ đại; CNDV siêu hình
và CNDV biện chứng)
Trường phái triết học quan niệm YT trước,, VC sau: được gọi
CNDT (gồm CNDT khách quan CNDT chủ quan). Do sai lầm về đối
tượng nhận thức, cho nên suy cho đến cùng, CNDT phủ nhận khả năng
nhận thức thế giới của con người.
Câu 2: Định nghĩa VC của Lênin? Ý nghĩa PP luận?
Trên sở phân tích một cách sâu sắc về cuộc cách mạng trong khoa học tự
nhiên cũng như phê phán CNDT, Lênin đã đưa ra định nghĩa toàn diện, sâu sắc
và khoa học về VC:
“ VC là một phạm trù triết học dùng để chỉ hiện tại khách quan được đem lại cho
con người trong cảm giác, được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn tại
không lệ thuộc và cảm giác”
Ý nghĩa PP luận:
- Định nghĩa VC của Lênin đã giải quyết đúng đắn về vấn đề bản của
triết học trên lập trường của CNDV biện chứng, ý nghĩa thế giới quan
PP luận sâu sắc đối với nhận thức khoa học và thực tiễn.
- Khắc phục được tính trực quan siêu hình, máy móc trong quan niệm về
VC của CNDV cũ…
- sở khoa học, khí lý luận để chống CNDT khách quan chủ
quan cũng như thuyết không thể biết…
- Góp phần hoàn thiện thế giới quan và PP luận cho các nhà khoa học trong
nghiên cứu thế giới VC vô cùng phong phú và nhiều vẻ.
Câu 3: Nguồn gốc, bản chất của YT?
Nguồn gốc của YT:
Nguồn gốc tự nhiên:
- Thế giới VC và thuộc tính của nó:
+ Theo lập trường của triết học DVBC khi xem xét nguồn gốc của YT
cần khẳng định VC i trước, tính thứ nhất, quyết định, còn
YT là cái có sau, là tính thứ hai, bị quyết định bởi VC
14 vấn đề triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
14 vấn đề triết học - Người đăng: victornguyenkg82-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
14 vấn đề triết học 9 10 936