Ktl-icon-tai-lieu

16 bài lý luận đoàn

Được đăng lên bởi hongthanhthat39
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1 : Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua "Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".
Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách
mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay. Đó là
một quyết định có tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến trong tư duy lý luận của
Đảng ta.
Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng kết 15 năm đổi mới ở nước ta, Đảng đã rút
ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, trong đó bài học hàng đầu là phải kiên trì mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh.
Từ thực tiễn phong phú và những thành tựu to lớn đã đạt được, Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất
nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng của chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".
Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo và phát triển
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ và trách nhiệm hàng đầu của
mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh niên Việt Nam.
Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
Trả lời:
a. C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học và nhân
đạo.
Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, quần chúng lao động luôn
luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc
sống ấm no và hạnh phúc. Vì vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hiện ước mơ, khát vọng
đó. Nhiều tư tưởng tiến bộ và nhân đạo đã hình thành và phát triển để dẫn dắt cuộc đấu
tranh của quần chúng.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi có một
lý luận khoa học hướng dẫn. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách đó.
C.Mác (1818-1883) và Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa có phê phán những
thành tựu khoa học và những giá trị tư tưởng của nhân loại đạt được trước đó, bằng lao

động khoa học và sáng tạo hai ông đã phân tích xã hội tư bản, tổng kết thực tiễn phong
trào đấu tranh của giai cấp c...
Bài 1 : Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua "Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".
Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách
mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay. Đó
một quyết định tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến trong duy luận của
Đảng ta.
Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng kết 15 năm đổi mới nước ta, Đảng đã rút
ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, trong đó bài học hàng đầu phải kiên trì mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh.
Từ thực tiễn phong phú và những thành tựu to ln đã đạt được, Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Đảng nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất
nước Việt Nam theo con đường hội chủ nghĩa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".
vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo phát triển
chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minhnhiệm vụ trách nhiệm hàng đầu của
mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh niên Việt Nam.
Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
Trả lời:
a. C.Mác Ph.Ăngghen đã xây dựngn học thuyết cách mạng, khoa học nhân
đạo.
Trong quá trình phát triển của lịch sử hội loài người, quần chúng lao động luôn
luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một hội bình đẳng, công bằng, cuộc
sống ấm no và hạnh phúc. Vì vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hiện ước mơ, khát vọng
đó. Nhiều tư tưởng tiến bộ và nhân đạo đã hình thành và phát triển để dẫn dắt cuộc đấu
tranh của quần chúng.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động chống lại sự áp bức bóc lt của giai cấp tư sản phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi có một
lý luận khoa học hướng dẫn. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách đó.
C.Mác (1818-1883) Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa phê phán những
thành tựu khoa học và những giá trị tư tưởng của nhân loại đạt được trước đó, bằng lao
16 bài lý luận đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 bài lý luận đoàn - Người đăng: hongthanhthat39
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
16 bài lý luận đoàn 9 10 856