Ktl-icon-tai-lieu

185 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Hai Yen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 5887 lần   |   Lượt tải: 12 lần
185 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh (có đáp
án)
Câu 1: Năm 1925, Hồ Chí Minh thành lập tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là tổ
chức nào?
a. Việt Nam thanh niên cách mạng.
b. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
c. Việt Nam Quang phục hội.
d. Duy tân hội.
Câu 2: Giá trị truyền thống cốt lõi nào của dân tộc Việt Nam đã thôi thúc Hồ Chí Minh ra đi tìm
đường cứu nước?
a. Đoàn kết dân tộc.
b. Lòng thương yêu con người.
c. Dũng cảm, sáng tạo.
d. Chủ nghĩa yêu nước.
Câu 3: Hồ Chí Minh xác định đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng phù hợp với từng
thời kỳ của cách mạng Việt Nam dựa trên cơ sở lý luận nào?
a. Thế giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin.
b. Phương pháp làm việc biện chứng.
c. Nhân sinh quan cách mạng.
d. Đạo đức cộng sản chủ nghĩa.
Câu 4: Trong những giá trị truyền thống của dân tộc, giá trị nào được coi là tư tưởng, tình cảm cao
quý, thiêng liêng nhất của người Việt Nam?
a. Truyền thống đoàn kết, cố kết cộng đồng.
b. Chủ nghĩa yêu nước.
c. Tinh thần nhân ái, tương thân tương ái.
d. Trí thông minh, sáng tạo, quý trọng hiền tài.
Câu 5: Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã thể hiện phẩm chất và năng lực hoạt
động thực tiễn như thế nào?
a. Nhân cách, phẩm chất và tài năng trí tuệ siêu việt.
b. Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, óc phê phán tinh tường, nhạy bén cái mới.
c. Bản chất kiên định luôn tin vào dân, khiêm tốn giản dị, ham học hỏi.
d. Khổ công học tập chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học, trái tim yêu nước, thương dân.
e. a, b, c và d.
Câu 6: Điều gì đã giúp cho Hồ Chí Minh sớm nhận thức và có hướng đi đúng để tìm ra con đường
cứu nước và giải phóng dân tộc?
a. Hiểu rõ bản chất của những từ Tự do - Bình đẳng - Bác ái.
b. Nguồn gốc của những đau khổ và áp bức dân tộc là ở ngay tại “chính quốc”, ở nước đế quốc đang
thống trị dân tộc mình.
c. Nhận ra những hạn chế của những người đi trước.
d. Cuộc sống nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột đến cùng cực của đồng bào mình.
Câu 7: Thời kỳ nào dưới đây, Hồ Chí Minh nhận thức được sự cần thiết phải đoàn kết những
người bị áp bức, đoàn kết các dân tộc thuộc địa nhằm thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế
quốc?
a. 1989 - 1911.
b. 1911 - 1920.
c. 1921 - 1930.
d. 1930 - 1945.

Câu 8: Hồ Chí Minh đã tiếp thu những mặt tích cực nào của Nho giáo?
a. Từ bi, bác ái.
b. Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo.
c. Triết lý nhân sinh, tu thân, dưỡng tính.
d. Ý thức cố kết cộng đồng.
Câu 9: Vì sao Nguyễn Ái Quốc đứng về phía đa số tán thành Quốc tế III?
a. Quốc tế II ph...
185 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh (có đáp
án)
Câu 1: Năm 1925, Hồ Chí Minh thành lập tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là tổ
chức nào?
a. Việt Nam thanh niên cách mạng.
b. Hi Việt Nam cách mạng thanh niên.
c. Việt Nam Quang phục hi.
d. Duy tân hi.
Câu 2: Giá trị truyền thống cốt lõi nào của dân tộc Việt Nam đã thôi thúc Hồ Chí Minh ra đi tìm
đường cứu nước?
a. Đoàn kết dân tc.
b. Lòng thương yêu con người.
c. Dũng cảm, sáng tạo.
d. Chủ nghĩa yêu nước.
Câu 3: Hồ Chí Minh xác định đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng phù hợp với từng
thời kỳ của cách mạng Việt Nam dựa trên cơ sở lý luận nào?
a. Thế giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin.
b. Phương pháp làm việc biện chứng.
c. Nhân sinh quan cách mạng.
d. Đạo đức cng sản chủ nghĩa.
Câu 4: Trong những giá trị truyền thống của dân tộc, giá trị nào được coi là tư tưởng, tình cảm cao
quý, thiêng liêng nhất của người Việt Nam?
a. Truyền thống đoàn kết, cố kết cng đồng.
b. Chủ nghĩa yêu nước.
c. Tinh thần nhân ái, tương thân tương ái.
d. Trí thông minh, sáng tạo, quý trọng hiền tài.
Câu 5: Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã thể hiện phẩm chất và năng lực hoạt
động thực tiễn như thế nào?
a. Nhân cách, phẩm chất và tài năng trí tuệ siêu việt.
b. Tư duy đc lập, tự chủ, sáng tạo, óc phê phán tinh tường, nhạy bén cái mới.
c. Bản chất kiên định luôn tin vào dân, khiêm tốn giản dị, ham học hỏi.
d. Khổ công học tập chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học, trái tim yêu nước, thương dân.
e. a, b, c và d.
Câu 6: Điều gì đã giúp cho Hồ Chí Minh sớm nhận thức và có hướng đi đúng để tìm ra con đường
cứu nước và giải phóng dân tộc?
a. Hiểu rõ bản chất của những từ Tự do - Bình đẳng - Bác ái.
b. Nguồn gốc của những đau khổ và áp bức dân tc là ở ngay tại “chính quốc”, ở nước đế quốc đang
thống trị dân tc mình.
c. Nhận ra những hạn chế của những người đi trước.
d. Cuc sống nghèo khổ, bị áp bức, bóc lt đến cùng cực của đồng bào mình.
Câu 7: Thời kỳ nào dưới đây, Hồ Chí Minh nhận thức được sự cần thiết phải đoàn kết những
người bị áp bức, đoàn kết các dân tộc thuộc địa nhằm thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế
quốc?
a. 1989 - 1911.
b. 1911 - 1920.
c. 1921 - 1930.
d. 1930 - 1945.
185 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
185 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM - Người đăng: Hai Yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
185 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM 9 10 33