Ktl-icon-tai-lieu

26 câu hỏi và trả lời môn những NLCB CN Mác Lênin

Được đăng lên bởi dinhngocnamanh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3029 lần   |   Lượt tải: 6 lần
26 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN NLCB CN Mác - Lênin

Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Đáp án: Câu trả lời có 2 ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin là
a) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ
nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát
triển;
b) được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư
tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại;
c) là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận
thức khoa học và thực tiễn cách mạng;
d) là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động
và giải phóng con người, về những quy luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa,
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản;
đ) là hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao
gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực, với những giá trị lịch sử, thời
đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa
học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của
con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị Mác-Lênin là hệ thống tri thức về những quy luật chi phối quá trình
sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất trong đời sống xã hội mà trọng tâm của nó
là những quy luật kinh tế của quá trình vận động, phát triển, diệt vong tất yếu của hình
thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng như sự ra đời tất yếu của hình thái kinh tế-xã
hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri thức chung nhất về cách mạng xã hội chủ
nghĩa và quá trình hình thành, phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa;
về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng hình thái kinh tế-xã
hội đó.

Câu hỏi 2. Sự khác nhau tương đối và sự thống nhất giữa ba bộ phận cấu thành của

chủ nghĩa Mác-Lênin?
Đáp án:.Câu trả lời có 2 ý lớn
1) Sự khác nhau tương đối giữa triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học
với tư cách là ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở chỗ chủ
nghĩa xã hội khoa học không nghiên cứu những quy luật xã hội tác động trong tất cả hoặc
trong nhiều hình thái kinh tế-xã hội như chủ nghĩa duy vật lịch sử, mà chỉ nghiên cứu các
quy luật đặc t...
26 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN NLCB CN Mác - Lênin
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Đáp án: Câu trả lời có 2 ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin là
a) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ
nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát
triển;
b) được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư
tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại;
c) là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận
thức khoa học và thực tiễn cách mạng;
d) là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động
và giải phóng con người, về những quy luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa,
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản;
đ) là hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao
gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực, với những giá trị lịch sử, thời
đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa
học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của
con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị Mác-Lênin là hệ thống tri thức về những quy luật chi phối quá trình
sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất trong đời sống xã hội mà trọng tâm của nó
là những quy luật kinh tế của quá trình vận động, phát triển, diệt vong tất yếu của hình
thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng như sự ra đời tất yếu của hình thái kinh tế-xã
hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri thức chung nhất về cách mạng xã hội chủ
nghĩa và quá trình hình thành, phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa;
về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng hình thái kinh tế-xã
hội đó.
Câu hỏi 2. Sự khác nhau tương đối và sự thống nhất giữa ba bộ phận cấu thành của
26 câu hỏi và trả lời môn những NLCB CN Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
26 câu hỏi và trả lời môn những NLCB CN Mác Lênin - Người đăng: dinhngocnamanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
26 câu hỏi và trả lời môn những NLCB CN Mác Lênin 9 10 194