Ktl-icon-tai-lieu

300 câu hỏi lý luận chính trị

Được đăng lên bởi IceBee Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
19/05/2013

300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án )

101. QHSX tác động kìm hãm sự phát triển LLSX khi
a - QHSX phù hợp LLSX
b - QHSX lạc hậu hơn so với LLSX
c - QHSX tiến bộ hơn so với LLSX
d - Cả b và c
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - D

102. Trong xã hội có phân biệt và đối kháng giai cấp, quy luật nào giữ vai trò là động lực thúc
đẩy sự phát triển của xã hội?
a - Quy luật đấu tranh giai cấp
b - Quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng
c - Quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
d - Quy luật mâu thuẫn
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - A

103. V.I.Lênin viết: “…… đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại một bộ phận khác,
cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động chống bọn có đặc
quyền, đặc lợi, bọn áp bức và ăn bám, cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê
hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản”. Đó là cuộc đấu
tranh gì?
a - Đấu tranh kinh tế
b - Đấu tranh chính trị
c - Đấu tranh dân tộc
d - Đấu tranh giai cấp
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - D

104. Nhà nước đầu tiên trong lịch sử là kiểu nhà nước nào?
a - Nhà nước phong kiến
b - Nhà nước chủ nô
c - Nhà nước tư sản
d - Nhà nước vô sản
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - B

105. Kiểu nhà nước nào sau đây được V.I.Lênin gọi là nhà nước “nửa nhà nước”?
a - Nhà nước chủ nô
b - Nhà nước phong kiến
c - Nhà nước tư sản
d - Nhà nước xã hội chủ nghĩa
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - D
forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750

1/20

19/05/2013

300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án )

106. Phạm trù nào nói lên sự sắp xếp, mối quan hệ và cơ chế vận hành của các bộ phận, các
yếu tố trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định?
a - Cấu trúc xã hội
b - Cấu trúc giai cấp
c - Cơ sở hạ tầng
d - Kiến trúc thượng tầng
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - A

107. Lịch sử xã hội loài người đã từng xuất hiện những lạo cấu trúc xã hội nào?
a - Cấu trúc xã hội phi giai cấp
b - Cấu trúc xã hội có giai cấp
c - Cả a và b đúng
d - Cả a và b sai
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - C

108. Quan hệ sở hữu đặc trưng trong những xã hội có cấu trúc phi giai cấp?
a - Quan hệ sở hữu tư nhân
b - Quan hệ sở hữu cá thể
c - Quan hệ sở hữu tập thể
d - Tất cả các câu đều sai
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - C

109. Quan hệ sở hữu đặc trưng trong những xã hội có cấu trúc có giai cấp?
a - Quan hệ sở hữu tư nhân
b - Quan hệ sở hữu xã hội
c - Quan hệ sở hữu tập thể
d - Tất cả các câu đều sai
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - A

110. Hình thức đầu tiên của đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân khi chưa giành được
chính quy...
19/05/2013
300u hi trc nghiệm Lý Lun Chính Tr ( Có đáp án )
forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750
1/20
101. QHSX tác động m hãm sự phát triển LLSX khi
a - QHSX phù hp LLSX
b - QHSX lạc hậu hơn so vi LLSX
c - QHSX tiến bộ hơn so vi LLSX
d - Cb và c
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - D
102. Trong xã hộiphân biệt và đối kháng giai cấp, quy luật nào gi vai tlà động lc thúc
đẩy sự phát trin của xã hội?
a - Quy luật đấu tranh giai cấp
b - Quy luật sở hạ tầng quyết định kiến trúc thưng tng
c - Quy lut tồn tại xã hi quyết định ý thc xã hi
d - Quy luật mâu thuẫn
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - A
103. V.I.Lênin viết:…… đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại một bộ phận khác,
cuc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động chống bọnđặc
quyn, đặc li, bọn áp bức và ăn bám, cuc đấu tranh của nhng ni công nhân làm thuê
hay nhng người vô sản chng những người hữu sản hay giai cấp tư sản. Đó là cuộc đấu
tranh ?
a - Đấu tranh kinh tế
b - Đấu tranh chính tr
c - Đấu tranh dân tộc
d - Đấu tranh giai cấp
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - D
104. Nhà nước đầu tiên trong lch sử là kiểu nhà nước nào?
a - Nhà nước phong kiến
b - Nhà nước ch nô
c - Nhà nưc sản
d - Nhà nước vô sản
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - B
105. Kiểu nhà nưc nào sau đây được V.I.Lênin gọi là nhà nưc “na nhà nưc”?
a - Nhà nước ch nô
b - Nhà nước phong kiến
c - Nhà nưc sản
d - Nhà nước xã hi ch nghĩa
[HUI.VN] ĐÁP ÁN - D
300 câu hỏi lý luận chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
300 câu hỏi lý luận chính trị - Người đăng: IceBee Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
300 câu hỏi lý luận chính trị 9 10 790