Ktl-icon-tai-lieu

350 câu hỏi và trắc nghiệm triết học có đáp án

Được đăng lên bởi Tàu Đêm
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1282 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 519: Theo quan điểm của CNDVBC luận điểm nào sau đây là sai?
a. Chủ nghĩa duy vật đều thừa nhận nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách
quan vào đầu óc con ngươì.
b. CNDV đều thừa nhận nhận thức là sự phản ánh sáng tạo hiện thực khách
quan vào trong đầu óc con người dựa trên cơ sở thực tiễn. (b)
c. CNDVBC thừa nhận nhận thức là quá trình phản ánh sáng tạo hiện thực
khách quan vào trong đầu óc con người trên cơ sở thực tiễn.
Câu 520: Trường phái triết học nào cho thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp nhất
của nhận thức?
a. Chủ nghĩa duy tâm khách quan
b. Chủ nghĩa duy vật siêu hình
c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

(c)

Câu 521: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa
phạm trù thực tiễn: "Thực tiễn là toàn bộ những ........... có mục đích mang tính lịch
sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội"
a. Hoạt động.
b. Hoạt động vật chất
c. Hoạt động có mục đích
d. Hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội (d)
Câu 522: Hoạt động nào sau đây là hoạt động thực tiễn
a. Mọi hoạt động vật chất của con người
b. Hoạt động tư duy sáng tạo ra các ý tưởng
c. Hoạt động quan sát và thực nghiệm khoa học. (c)
Câu 523: Hình thức hoạt động thực tiễn cơ bản nhất quy định đến các hình thức khác
là hình thức nào?
a. Hoạt động sản xuất vật chất

(a)

b. Hoạt động chính trị xã hội.
c. Hoạt động quan sát và thực nghiệm khoa học.
Câu 524: Theo quan điểm của CNDVBC tiêu chuẩn của chân lý là gì?
a. Được nhiều người thừa nhận.
b. Đảm bảo không mâu thuẫn trong suy luận

c. Thực tiễn

(c)

Câu 525: Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tiêu chuẩn chân lý
a. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý có tính chất tương đối.
b. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý có tính chất tuyệt đối
c. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý vừa có tính chất tương đối vừa có tính
chất tuyệt đối.
(c)
Câu 526: Giai đoạn nhận thức diễn ra trên cơ sở sự tác động trực tiếp của các sự vật
lên các giác quan của con người là giai đoạn nhận thức nào?
a. Nhận thức lý tính

c. Nhận thức khoa học

b. Nhận thức lý luận

d. Nhận thức cảm tính

(d)

Câu 527: Nhận thức cảm tính được thực hiện dưới các hình thức nào?
a. Khái niệm và phán đoán
b. Cảm giác, tri giác và khái niệm
c. Cảm giác, tri giác và biểu tượng

(c)

Câu 528: Sự phản ánh trừu tượng, khái quát những đặc điểm chung, bản chất của các
sự vật được gọi là giai đoạn nhận thức nào?
a. Nhận thức cảm tính
b. Nhận thức lý tính

(b)

c. Nhận thức kinh nghiệm
Câu 529: Nhận thức lý tính được thực hiện ...
Câu 519: Theo quan điểm của CNDVBC luận điểm nào sau đây là sai?
a. Chủ nghĩa duy vật đều thừa nhận nhận thức sự phản ánh hiện thực khách
quan vào đầu óc con ngươì.
b. CNDV đều thừa nhận nhận thức là sự phản ánh sáng tạo hiện thực khách
quan vào trong đầu óc con người dựa trên cơ sở thực tiễn. (b)
c. CNDVBC thừa nhận nhận thức quá trình phản ánh sáng tạo hiện thực
khách quan vào trong đầu óc con người trên cơ sở thực tiễn.
Câu 520: Trường phái triết học nào cho thực tiễn là sở chủ yếu trực tiếp nhất
của nhận thức?
a. Chủ nghĩa duy tâm khách quan
b. Chủ nghĩa duy vật siêu hình
c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (c)
Câu 521: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa
phạm trù thực tiễn: "Thực tiễn toàn bộ những ........... mục đích mang tính lịch
sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội"
a. Hoạt động.
b. Hoạt động vật chất
c. Hoạt động có mục đích
d. Hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội (d)
Câu 522: Hoạt động nào sau đây là hoạt động thực tiễn
a. Mọi hoạt động vật chất của con người
b. Hoạt động tư duy sáng tạo ra các ý tưởng
c. Hoạt động quan sát và thực nghiệm khoa học. (c)
Câu 523: Hình thức hoạt động thực tiễn cơ bản nhất quy định đến các hình thức khác
là hình thức nào?
a. Hoạt động sản xuất vật chất (a)
b. Hoạt động chính trị xã hội.
c. Hoạt động quan sát và thực nghiệm khoa học.
Câu 524: Theo quan điểm của CNDVBC tiêu chuẩn của chân lý là gì?
a. Được nhiều người thừa nhận.
b. Đảm bảo không mâu thuẫn trong suy luận
350 câu hỏi và trắc nghiệm triết học có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
350 câu hỏi và trắc nghiệm triết học có đáp án - Người đăng: Tàu Đêm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
350 câu hỏi và trắc nghiệm triết học có đáp án 9 10 98