Ktl-icon-tai-lieu

365 câu Anh_Hoa_Việt lưu loát

Được đăng lên bởi eltiti_1d
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Share-Book.com

Crazy ECV languages

365 câu luyện nói tiếng Anh – Hoa – Việt lưu loát

Dương Văn Vượng – Tuyển chọn & Biên dịch

Ngày thứ nhất

2.Absolutely impossi
ble!

(用于答话)是这样; (yòng yú dá huà)shì
当然是;正是如此;绝 zhèyàng;dāng rán
shì;zhèng shì
对如此。
rúcǐ;juéduì rúcǐ 。
juéduì bù kěnéng
绝对不可能的!
de!

3.All I have to do is
learn English.

我所要做的就是学
英语。

wǒ suǒ yào zuo de
jiùshì xué yīn yǔ。

4.Are you free
tomorrow?
5.Are you married?

你明天有空吗?
你结婚了吗?

nǐ míngtiān yǒu kōng
ma?
nǐ jiéhūn le ma?

6.Are you used to the
food here?
7.Be careful.
8.Be my guest.

你习惯吃这儿的饭
菜吗?
小心/注意。
请便/别客气。

nǐ xíguàn chī zhèr de
fàncài ma?
xiǎoxīn/zhùyì。
qǐngbiàn/bié kèqì。

9.Better late than
never.
10.Better luck next
time.
11.Better safe than
sorry.
12.Can I have a day
off?

迟到总比不到好。

chídào zǒng bǐ bùdào
hǎo。
zhù nǐ xià yī cì
hǎoyùn。
xiǎoxīn bù chū
dàcuo。
wǒ néng qǐng yī tiān
jiā ma?

13.Can I help?

要我帮忙吗?

1.Absolutely.

祝你下一次好运。
小心不出大错。
我能请一天假吗?

yào wǒ bāngmáng
ma?

(Dùng để trả lời )
Đúng thế , vậy đó,
đương nhiên rồi ,
chắc là vậy rồi .
Không thể nào!
Tuyệt đối không có
khả năng đó .
Tất cả những gì tôi
cần làm là học tiếng
Anh.
Ngày mai cậu rảnh
không?
Ông đã lập gia đình
chưa?
Cậu ăn có quen đồ
ăn ở đây không ?
Cẩn thậ n/ chú ý
Cứ tự nhiên/ đừng
khách sáo !
Đến muộn còn tốt
hơn là không đến .
Chúc cậu may mắn
lần sau.
Cẩn thận sẽ không
xảy ra sai sót lớn.
Tôi có thể xin nghỉ
một ngày được
không?
Cần tôi giúp không ?

Share-Book.com

Ngày thứ 2
14.Can I take a
message?
15.Can I take a rain
check?

要我传话吗?

16.Can I take your
order?
17.Can you give me
a wake-up call?

您要点菜吗?

18.Can you give me
some feedback?

你能给我一些建议
吗?

19.Can you make
it?
20.Can I have a
word with yo u?

你能来吗?

21.Cath me later.

过会儿再来找我。

22.Cheer up!

高兴起来!振作起
来!
请进,别客气。

23.Come in and
make yourself at
home.
24.Could I have the
bill,please?
25.Could you drop
me off at the
ai rport?
26.Could you speak
slower?
27.Could you take a
picture for me?
28.Did you enjoy
your flight?
29.Did you have a
good day today?
30.Did you have a
nice holiday?

你能改天再请我
吗?

你能打电话叫醒我
吗?

我能跟你谈一谈
吗?

请把账单给我好
吗?
你能载我到飞机场
吗?
你能说得慢一点
吗?
你能帮我拍照吗?
你的飞行旅途愉快
吗?
你今天过得好吗?
你假期过得愉快
吗?

Có cần tôi chuyển
lời không ?
nǐ néng gǎi tiān zài qǐng Cậu có thể mời
mình bữa k hác được
wǒ ma?
không?
Ông muốn chọn
nín yào diǎn cài ma?
món không ?
nǐ néng dǎ diàn huà
Cậu có thể gọi điện
đánh thức mình dậy
jiào xǐng wǒ ma?
không?
nǐ néng gěi wǒ yī xiē...
Share-Book.com
Crazy ECV languages
365 câu luyn ni ting Anh – Hoa Vit lưu lot
Dương Văn Vưng Tuyn chn & Biên dch
Ngy th nht
1.Absolutely.
(
用于答话)是这样
;
当然是
;
正是如此
;
对如此。
(yòng yú dá huà
shì
zhèyàng;dāng rán
shì;zhèng s
rúcǐ;juéduì rúcǐ
(Dng đ trli )
Đng th , vy đ,
đương nhiên ri ,
chc l vy ri .
2.Absolutely impossi
ble!
绝对不可能的!
juéduìkěnéng
de
Kng th no!
Tuyt đi không c
kh năng đ.
3.All I have to do is
learn English.
我所要做的就是
英语。
wǒ suǒ yào zuo de
jiùs xyīn yǔ
Tt c nhng g tôi
cn lm l hc ting
Anh.
4.Are you free
tomorrow?
你明天有空吗?
nǐ míngtiān yǒu kōng
ma?
Ngày mai cu rnh
kng?
5.Are you married?
你结婚了吗?
nǐ jhūn le ma
Ông đ lp gia đnh
ca?
6.Are you used to the
food here?
你习惯吃这儿的
菜吗?
nǐ xíguàn chī zhèr de
fàncài ma
Cu ăn c quen đ
ăn  đây không ?
7.Be careful.
小心/注意。
xiǎoxīn
zhù
Cn th n/ chú ý
8.Be my guest.
请便/别客气。
qǐngbiàn
bié kèqì
C t nhiên/ đng
khách sáo !
9.Better late than
never.
迟到总比不到好
chídào zǒng bǐ bùdào
hǎo
Đn mun cn tt
hơn l không đn .
10.Better luck next
time.
祝你下一次好运
zhù nǐ xyī cì
hǎoyùn
Cc cu may mn
ln sau.
11.Better safe than
sorry.
小心不出大错。
xiǎoxīn bù chū
dàcuo
Cn thn s không
xy ra sai st ln.
12.Can I have a day
off?
我能请一天假吗
wǒ néng qǐng yī tiān
jiā ma
Tôi c th xin ngh
mt ngy đưc
kng?
13.Can I help?
要我帮忙吗?
yào wǒ bāngmáng
ma
Cn tôi gip không ?
365 câu Anh_Hoa_Việt lưu loát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
365 câu Anh_Hoa_Việt lưu loát - Người đăng: eltiti_1d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
365 câu Anh_Hoa_Việt lưu loát 9 10 846