Ktl-icon-tai-lieu

40 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi lehainguyenhuy
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu1:Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đ• góp phần để l•nh tụ Nguyễn
ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm cho cách mạng Việt Nam một con
đường đúng đắn?
1.Hoàn cảnh lịch sử
a.Hoàn cảnh quốc tế
-Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế
quốc . Cùng với những mâu thuẫn vốn có giữa giai cấp vô sản và tư sản, còn xuất hiện
những mâu thuẫn mới, trong đó có những mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ
nghĩa đế quốc .
-Giai cấp công nhân đ• phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, được trang bị lý
luận Mác-Lênin, ý thức tổ chức , chính trị và giác ngộ cách mạng không ngừng được
nâng cao, chứng tỏ là một lực lượng chính trị độc lập có khả năng tập hợp, đoàn kết
những người bị áp bức, lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng x• hội mới.
-Sự thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga (1917) mở ra một thời đại mới trong lịch
sử loài người.
-Quốc tế cộng sản được thành lập (1919) đ• đóng vai trò to lớn đối với phong trào cộng
sản và sự ra đời của hàng loạt Đảng cộng sản trên thế giới.
a.Hoàn cảnh trong nước.
-Sau thất bại của phong trào yêu nước theo các khuynh hướng chính trị khác nhau, cách
mạng nước ta đang lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.
-Nhu cầu bức thiết đặt ra lúc này là cần phải tìm ra một đường lối cứu nước đúng đắn,
đáp ứng được những nhu cầu của cách mạng Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển
của thời đại. Nhiều chiến sĩ yêu nước vẫn tiếp tục đi tìm đường cứu nước. Nguyễn ái
Quốc là một trong những chiến sĩ đó.
2.Các yếu tố đ• góp phần để l•nh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin.
a.Yếu tố dân tộc.
-Nguyễn ái Quốc là người kế thừa một cách xuất xắc những giá trị truyền thống văn hoá
đẹp của dân tộc . Đó là truyền thống bất khuất, cần cù lao động , yêu hoà bình, trọng đạo
lý....mà nổi bật hơn cả là truyền thống yêu nước.
a.Yếu tố bản thân.
-Sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước, lớn lên trên quê hương giàu truyền thống
đấu tranh bất khuất, lại được tiếp nhận sự giáo dục của gia đình theo tư tưởng yêu nước,
thương dân....tất cả đ• hình thành cho Nguyễn ái Quốc lòng căm thù giặc Pháp xâm lược
và phong kiến tay sai, thông cảm với nỗi khổ của nhân dân , ngay từ thời niên thiếu. Tuy
chịu ảnh hưởng tinh thần yêu nước của cha anh, nhưng bằng suy nghĩ độc lập, trí tuệ
thiên tài đ• tạo cho Người một chí hướng hoàn toàn khác với các phong trào yêu nước
đương thời. Người sớm thấy những hạn chế, sai lầm của các nhà cách mạng tiền bối nên
đ• chọn ...
Câu1:Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đ• góp phần để l•nh tụ Nguyễn
ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm cho cách mạng Việt Nam một con
đường đúng đắn?
1.Hoàn cảnh lịch sử
a.Hoàn cảnh quốc tế
-Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế
quốc . Cùng với những mâu thuẫn vốn có giữa giai cấp vô sản và tư sản, còn xuất hiện
những mâu thuẫn mới, trong đó có những mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ
nghĩa đế quốc .
-Giai cấp công nhân đ• phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, được trang bị lý
luận Mác-Lênin, ý thức tổ chức , chính trị và giác ngộ cách mạng không ngừng được
nâng cao, chứng tỏ là một lực lượng chính trị độc lập có khả năng tập hợp, đoàn kết
những người bị áp bức, lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng x• hội mới.
-Sự thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga (1917) mở ra một thời đại mới trong lịch
sử loài người.
-Quốc tế cộng sản được thành lập (1919) đ• đóng vai trò to lớn đối với phong trào cộng
sản và sự ra đời của hàng loạt Đảng cộng sản trên thế giới.
a.Hoàn cảnh trong nước.
-Sau thất bại của phong trào yêu nước theo các khuynh hướng chính trị khác nhau, cách
mạng nước ta đang lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.
-Nhu cầu bức thiết đặt ra lúc này là cần phải tìm ra một đường lối cứu nước đúng đắn,
đáp ứng được những nhu cầu của cách mạng Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển
của thời đại. Nhiều chiến sĩ yêu nước vẫn tiếp tục đi tìm đường cứu nước. Nguyễn ái
Quốc là một trong những chiến sĩ đó.
2.Các yếu tố đ• góp phần để l•nh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin.
a.Yếu tố dân tộc.
-Nguyễn ái Quốc là người kế thừa một cách xuất xắc những giá trị truyền thống văn hoá
đẹp của dân tộc . Đó là truyền thống bất khuất, cần cù lao động , yêu hoà bình, trọng đạo
lý....mà nổi bật hơn cả là truyền thống yêu nước.
a.Yếu tố bản thân.
-Sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước, lớn lên trên quê hương giàu truyền thống
đấu tranh bất khuất, lại được tiếp nhận sự giáo dục của gia đình theo tư tưởng yêu nước,
thương dân....tất cả đ• hình thành cho Nguyễn ái Quốc lòng căm thù giặc Pháp xâm lược
và phong kiến tay sai, thông cảm với nỗi khổ của nhân dân , ngay từ thời niên thiếu. Tuy
chịu ảnh hưởng tinh thần yêu nước của cha anh, nhưng bằng suy nghĩ độc lập, trí tuệ
thiên tài đ• tạo cho Người một chí hướng hoàn toàn khác với các phong trào yêu nước
đương thời. Người sớm thấy những hạn chế, sai lầm của các nhà cách mạng tiền bối nên
đ• chọn hướng đi sang Tây Âu vừa để tâm xem xét tình hình, nghiên cứu lý luận và kinh
nghiệm của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới , vừa tham gia lao động và đấu
40 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
40 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng - Người đăng: lehainguyenhuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
40 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng 9 10 367