Ktl-icon-tai-lieu

500 câu trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí MInh

Được đăng lên bởi yenphandhsp
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn V

t− t−ëng hå chÝ minh
A - c©u hái tr¾c nghiÖm
C©u 1. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c. ¤ng sinh n¨m nμo?
a. 1860

c. 1863

b. 1862

d. 1883

C©u 2. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ Hoμng ThÞ Loan. Bμ sinh n¨m nμo?
a. 1 865

c. 1868

b. 1866

d. 1870

C©u 3. HuyÖn B×nh Khª, n¬i Cô NguyÔn Sinh S¾c, th©n phô Hå ChÝ Minh cã thêi
kú lμm tri huyÖn thuéc tØnh nμo?
a. Qu¶ng Nam

c. B×nh §Þnh

b. Qu¶ng Ng·i

d. Phan ThiÕt

C©u 4. Th©n phô cña Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c, cô mÊt vμo n¨m nμo?
a. 1919

c. 1939

b. 1929

d. 1949

C©u 5. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c, Cô qua ®êi t¹i ®©u?
a. Long Xuyªn

c. §ång Nai

b. An Giang

d. Cao L·nh

C©u 6. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ mÊt n¨m nμo?
a. 1891

c. 1911

b. 1901

d. 1921

C©u 7. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ mÊt ë ®©u?
a. NghÖ An

c. HuÕ

b. Hμ TÜnh

d. B×nh §Þnh

C©u 8. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ sinh ®−îc mÊy ng−êi con?
a. Mét

c. Ba

b. Hai

d. Bèn
357

C©u 9. NguyÔn Sinh Cung (Hå ChÝ Minh) ®Õn HuÕ lÇn thø nhÊt vμo n¨m nμo?
a. 1895

c 1898

b. 1896
d. 1901
C©u 10. Th©n phô NguyÔn Sinh S¾c lμm lÔ “vμo lμng” cho Sinh Cung víi tªn míi lμ
NguyÔn TÊt Thμnh vμo thêi gian nμo?
a. N¨m 1890
c. N¨m 1902
b. N¨m 1901
d. N¨m 1911
C©u 11. NguyÔn TÊt Thμnh ®Õn HuÕ lÇn thø 2 n¨m nμo?
a. 1904
c. 1906
b. 1905
d. 1908
C©u 12. Ng−êi thÇy gi¸o ®Çu tiªn cña NguyÔn TÊt Thμnh lμ ai?
a. V−¬ng Thóc QuÝ
c. TrÇn TÊn
b. NguyÔn Sinh S¾c
d. Phan Béi Ch©u
C©u 13. NguyÔn TÊt Thμnh vμo häc tr−êng Ph¸p-ViÖt §«ng Ba n¨m nμo?
a. 9/1905

c. 9/1907

b. 9/1906

d. 9/1908

C©u 14. NguyÔn TÊt Thμnh häc t¹i tr−êng Quèc häc HuÕ n¨m häc nμo?
a. N¨m häc 1905-1906

c. N¨m häc 1907-1908

b. N¨m häc 1906-1907

d. N¨m häc 1911-1912

C©u 15. NguyÔn TÊt Thμnh lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc víi khÈu hiÖu: “Tù do- B×nh ®¼ngB¸c ¸i” vμo n¨m nμo?
a. 1904

c. 1908

b. 1905

d. 1917

C©u 16. NguyÔn TÊt Thμnh ®· tham dù cuéc biÓu t×nh chèng thuÕ cña n«ng d©n
tØnh Thõa Thiªn vμo thêi gian nμo?
a. 5/1905

c. 5/1908

b. 5/1906

d. 5/1911

C©u 17. NguyÔn TÊt Thμnh ®Õn Quy Nh¬n häc thªm tiÕng Ph¸p tõ thêi gian nμo?
a. 9/1907

c. 9/1911

b. 9/1909

d. 9/1912

C©u 18. NguyÔn TÊt Thμnh d¹y häc ë tr−êng Dôc Thanh thêi gian nμo?

358

a. 9/1908 ®Õn 9/1909

c. 9/1910 ®Õn 4/1911

b. 9/1910 ®Õn 2/1911

d. 9/1910 ®Õn 5/1911

C©u 19. NguyÔn TÊt Thμnh b¾t ®Çu lμm viÖc trªn tμu Amiran Latus¬ T¬rªvin
(Amiral Latouche TrÐvill) ®ang cËp bÕn Nhμ Rång Sμi Gßn ®Ó lÊy hμng vμ ®ãn
kh¸ch ®i M¸c-x©y khi nμo?
a. 1/6/1911
c. 4/6/1911
b. 3/6...
PhÇn V
t tëng hå chÝ minh
A - c©u hái tr¾c nghiÖm
C©u 1. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c. ¤ng sinh n¨m nμo?
a. 1860
b. 1862
c. 1863
d. 1883
C©u 2. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ Hoμng ThÞ Loan. Bμ sinh n¨m nμo?
a. 1 865
b. 1866
c. 1868
d. 1870
C©u 3. HuyÖn B×nh Khª, n¬i Cô NguyÔn Sinh S¾c, th©n phô Hå ChÝ Minh cã thêi
kú lμm tri huyÖn thuéc tØnh nμo?
a. Qu¶ng Nam
b. Qu¶ng Ng·i
c. B×nh §Þnh
d. Phan ThiÕt
C©u 4. Th©n phô cña Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c, cô mÊt vμo n¨m nμo?
a. 1919
b. 1929
c. 1939
d. 1949
C©u 5. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c, Cô qua ®êi t¹i ®©u?
a. Long Xuyªn
b. An Giang
c. §ång Nai
d. Cao L·nh
C©u 6. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ mÊt n¨m nμo?
a. 1891
b. 1901
c. 1911
d. 1921
C©u 7. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ mÊt ë ®©u?
a. NghÖ An
b. Hμ TÜnh
c. HuÕ
d. B×nh §Þnh
C©u 8. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ sinh ®îc mÊy ngêi con?
a. Mét
b. Hai
c. Ba
d. Bèn
357
500 câu trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí MInh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
500 câu trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí MInh - Người đăng: yenphandhsp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
500 câu trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí MInh 9 10 358