Ktl-icon-tai-lieu

6 bài giảng lí luận cho đoàn viên thanh niên mới nhất

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Giang
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
BÀI 1:
CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA
ĐẢNG VÀ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua
"Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định: “Đảng
lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho hành động". Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch
sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi
thành lập Đảng đến nay. Đó là một quyết định có tầm lịch sử quan trọng thể hiện
bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng ta.
Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt
dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng kết 15 năm đổi mới ở nước
ta, Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, trong đó bài học hàng đầu là
phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ thực tiễn phong phú và những thành tựu to lớn đã đạt được, Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm
xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng của
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".
Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo và
phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ và trách nhiệm
hàng đầu của mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh niên Việt Nam.
Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
Trả lời:
a. C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học
và nhân đạo.
Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, quần chúng lao động
luôn luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng,
có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Vì vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hiện ước
mơ, khát vọng đó. Nhiều tư tưởng tiến bộ và nhân đạo đã hình thành và phát triển
để dẫn dắt cuộc đấu tranh của quần chúng.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân
dân lao động chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản phát triển mạnh mẽ, đòi
hỏi có một lý luận khoa học hướng dẫn. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi
cấp bách đó.
C.Mác (1818-1883) và Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa có phê phán
những thành tựu khoa học và những giá trị tư tưởng của nhân loại đạt được trước
đó, bằng lao động khoa học và sáng tạo hai ông đã phân tích xã hội tư...
TÀI LIỆU 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
BÀI 1:
CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA
ĐẢNG VÀ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua
"Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định: “Đảng
lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ
nam cho hành động". Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch
sử của Đảng của cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi
thành lập Đảng đến nay. Đó một quyết định có tầm lịch s quan trọng thể hiện
bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng ta.
Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt
dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng kết 15 năm đổi mới nước
ta, Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, trong đó bài học hàng đầu là
phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội trên nền tảng chủ nghĩa
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ thực tiễn phong phú những thành tựu to lớn đã đạt được, Đại hi đại
biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm
xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường hội chủ nghĩa trên nền tảng của
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".
vậy, việc nghiên cứu, học tập để nm vững, biết vận dụng sáng tạo
phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ và trách nhiệm
hàng đầu của mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh niên Việt Nam.
Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
Trả lời:
a. C.Mác Ph.Ăngghen đã xây dựng n học thuyếtch mạng, khoa học
và nhân đạo.
Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, quần chúng lao động
luôn luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một hội bình đẳng, công bằng,
cuộc sống ấm no hạnh phúc. vậy, họ liên tục đấu tranh đ thực hiện ước
mơ, khát vọng đó. Nhiều tư tưởng tiến bộ nhân đạo đã hình thành phát triển
để dẫn dắt cuộc đấu tranh của quần chúng.
Đến giữa thế k XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân nhân
dân lao động chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản phát triển mạnh mẽ, đòi
hỏi một luận khoa học hướng dẫn. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi
cấp bách đó.
C.Mác (1818-1883) Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa có phê phán
những thành tựu khoa học và những giá trị tưởng của nhân loại đạt được trước
đó, bng lao động khoa họcsáng tạo hai ông đã phân tích xã hội tư bản, tổng kết
1
6 bài giảng lí luận cho đoàn viên thanh niên mới nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
6 bài giảng lí luận cho đoàn viên thanh niên mới nhất - Người đăng: Nguyễn Trường Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
6 bài giảng lí luận cho đoàn viên thanh niên mới nhất 9 10 347