Ktl-icon-tai-lieu

6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Được đăng lên bởi buihoanglantrinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Bài 6:
Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo,
xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
Thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức
chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ
Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị
tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau cống hiến xuất sắc,
trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quí báu. Truyền thống đó gắn liền
với truyền thống vẻ vang của dân tộc. Hiện nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang phát huy
những truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam
khởi xướng và lãnh đạo.
Câu hỏi 1: Những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam là gì?
Trả lời:
Truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam đã được khẳng định và Đại hội Đoàn toàn
quốc lần thứ VIII đúc kết, đó là:
- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn
bó sống còn với lợi ích dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hy sinh gian
khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao
phó.
- Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.
- Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ,
dám làm, có hoài bão lớn.
Câu hỏi 2: Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước và thời cơ, thách thức đối với thanh niên hiện nay là gì?
Trả lời:
Đảng và Nhà nước ta khẳng định vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá VII) chỉ rõ: "Sự nghiệp đổi
mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trên
cộng đồng thế giới hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên; vào việc

bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của
dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng".
Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có tiềm
năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Trong giai đoạn
cách mạng mới, với bối cảnh thế giới biến động phức tạp, trước những thách t...
6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN
Bài 6:
Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo,
xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
Thế htrẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức
chính trị -hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ
Chí Minh sáng lập, nh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị
tin cy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau cống hiến xuất sắc,
trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quí báu. Truyền thống đó gắn liền
với truyền thống vẻ vang của dân tộc. Hiện nay, thế h trẻ Việt Nam đang pt huy
những truyền thống tt đẹp đó trong sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam
khởi xướng và lãnh đạo.
Câu hỏi 1: Những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam là gì?
Trả lời:
Truyền thống vẻ vang của tui trẻ Việt Nam đã được khẳng định Đại hội Đoàn toàn
quốc lần thứ VIII đúc kết, đó là:
- Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn
bó sống còn với lợi ích dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hy sinh gian
khổ, sẵn sàng đảm nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đng nhân dân giao
phó.
- Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.
- Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết,ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ,
dám làm, có hoài bão lớn.
Câu hỏi 2: Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước và thời cơ, thách thức đối với thanh niên hiện nay là gì?
Trả lời:
Đảng Nhà nước ta khẳng đnh vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của thanh niên
trong công cuc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa, Nghị quyết
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá VII) chỉ rõ: "Sự nghiệp đổi
mới thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 vị trí xứng đáng trên
cộng đồng thế giới hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lc lượng thanh niên; vào việc
6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN - Người đăng: buihoanglantrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN 9 10 323