Ktl-icon-tai-lieu

6 chuyên đề lý luận chính trị

Được đăng lên bởi Quởn
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN Ở CƠ SỞ

NĂM 2011

1

Chuyên đề 1
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG,
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
I. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN LÀ HỌC THUYẾT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG NHẤT
TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ vĩ đại của loài người
a. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin là quy luật phát triển khách quan của xã hội
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhất là khi xuất hiện các giai cấp và đấu
tranh giai cấp, quần chúng lao động luôn luôn mơ ước được sống trong một xã hội bình đẳng,
công bằng, có một cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Những tư tưởng tiến bộ, nhân đạo đã
hình thành và phát triển trong lịch sử nhân loại đều mong muốn giải phóng các giai cấp cần lao
khỏi ách áp bức, bất công.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nhiều nước Tây Âu,
nhất là ở nước Anh, đã phát triển mạnh mẽ. Bước lên vũ đài chính trị, giai cấp vô sản cần có lý
luận khoa học để hướng dẫn cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp mình khỏi áp bức, bất công xã
hội. Trên thế giới lúc đó cũng đã xuất hiện những tiền đề về kinh tế - xã hội, khoa học và lý luận,
v.v. dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
Về điều kiện kinh tế - xã hội: Với sự ra đời của nền sản xuất đại công nghiệp dựa trên kỹ
thuật cơ khí, trước hết là ở nước Anh, lực lượng sản xuất xã hội đạt tới trình độ xã hội hóa ngày
càng cao. Mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa của lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư
nhân về tư liệu sản xuất trong xã hội tư bản ngày càng phát triển, trở thành mâu thuẫn cơ bản của
xã hội tư bản.
Sự phát triển của nền đại công nghiệp đã sản sinh ra một giai cấp mới, đó là giai cấp công
nhân. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, đã xuất hiện hai giai cấp cơ bản, đối lập nhau về lợi ích là
giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ngày càng lan rộng, phát triển từ tự phát đến tự
giác, từ đấu tranh kinh tế tới đấu tranh chính trị, cần có lý luận khoa học và cách mạng dẫn dắt,
soi đường. Chủ nghĩa xã hội khoa học do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập đã đáp ứng những yêu
cầu cấp thiết đó.
Về tiền đề khoa học và lý luận: Vào giữa thế kỷ XIX, khoa học tự nhiên đã đạt được nhiều
thành tựu to lớn, trong đó có ba phát minh quan trọng: Thuyết tiến hóa của Đácuyn; Định luật bảo
toàn và chuyển hóa năng lượng của Lômônôxốp...
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN Ở CƠ SỞ
NĂM 2011
1
6 chuyên đề lý luận chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
6 chuyên đề lý luận chính trị - Người đăng: Quởn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
6 chuyên đề lý luận chính trị 9 10 902