Ktl-icon-tai-lieu

7 Quan điểm Tư Tưởng HCM

Được đăng lên bởi doanquyhoang173
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM VÀ VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
I.

NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cách mạng Việt Nam đi từ tự phát đến tự giác, có tổ chức, có đường lối được
giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin giành được thắng lợi to lớn đó là nhờ có Đảng
Cộng sản Việt Nam.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách
mạng Việt Nam đến thắng lợi
Vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và kế thừa truyền thống
dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
nhưng quần chúng phải được giác ngộ, được tổ chức và được lãnh đạo theo
một đường lối đúng đắn mới trở thành lực lượng to lớn của cách mạng – như
con thuyền có người cầm lái vững vàng… thì thuyền mới vượt qua được gió
to sóng cả để đi đến bến bờ. Bác nhấn mạnh “cách mạng trước hết phải có
gì? Phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng,
ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có
vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì con
thuyền mới chạy.”
Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng mạng mang bản chất của giai cấp
công nhân Việt Nam, là đội tiền phong của giai cấp công nhân, có khả năng
đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân khác làm cách mạng. Đảng là đội tiền
phong dũng cảm và là đội tham mưu sáng suốt. Đảng Cộng sản Việt Nam tận
tâm, tận lực phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, trung thành tuyệt đối với
lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích nào
khác ngoài lợi ích của nhân dân và của dân tộc. Mục tiêu phấn đấu của Đảng
là độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho mọi người.
“Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có đảng lãnh đạo để
nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng”.

Cách mạng là cuộc đấu tranh gian khổ. Kẻ địch rất mạnh. Muốn thắng lợi thì
quần chúng phải tổ chức chặt chẽ, chí khí phải kiên quyết. Vì vậy, phải có
Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh, đánh
kẻ địch giành chính quyền. Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có
Đảng”.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa MácLênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước
Đây chính là quy luật hình thành và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam,
đồng thời là sự bổ sung sáng tạo vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa MácLênin. Vì sao Hồ Chí Minh lại thêm yếu tố phong trào yêu nước?
1. Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớ...
CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM VÀ VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
I. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cách mạng Việt Nam đi từ tự phát đến tự giác, có tổ chức, có đường lối được
giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin giành được thắng lợi to lớn đó là nhờ có Đảng
Cộng sản Việt Nam.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách
mạng Việt Nam đến thắng lợi
Vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và kế thừa truyền thống
dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
nhưng quần chúng phải được giác ngộ, được tổ chức và được lãnh đạo theo
một đường lối đúng đắn mới trở thành lực lượng to lớn của cách mạng – như
con thuyền có người cầm lái vững vàng… thì thuyền mới vượt qua được gió
to sóng cả để đi đến bến bờ. Bác nhấn mạnh “cách mạng trước hết phải có
gì? Phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng,
ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có
vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì con
thuyền mới chạy.”
Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng mạng mang bản chất của giai cấp
công nhân Việt Nam, là đội tiền phong của giai cấp công nhân, có khả năng
đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân khác làm cách mạng. Đảng là đội tiền
phong dũng cảm và là đội tham mưu sáng suốt. Đảng Cộng sản Việt Nam tận
tâm, tận lực phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, trung thành tuyệt đối với
lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích nào
khác ngoài lợi ích của nhân dân và của dân tộc. Mục tiêu phấn đấu của Đảng
là độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho mọi người.
“Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có đảng lãnh đạo để
nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng”.
7 Quan điểm Tư Tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 Quan điểm Tư Tưởng HCM - Người đăng: doanquyhoang173
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
7 Quan điểm Tư Tưởng HCM 9 10 410