Ktl-icon-tai-lieu

70 năm thành lập quân đội

Được đăng lên bởi thaoco
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của
Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? ở đâu?
Ai làm Đội trưởng và Chính trị viên đầu tiên? Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là gì?
Trả lời:
* Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân
Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944.
- Lễ thành lập được tổ chức tại khu rừng Sam Cao nằm giữa hai tổng Trần Hưng
Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là huyện
Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).
- Khi thành lập Đội gồm 34 chiến sỹ, do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng;
đồng chí Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên. Trong đội có chi
bộ lãnh đạo.
- Đánh giá về sự kiện thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
(VNTTGPQ):
+ Đội VNTTGPQ được thành lập đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng
nước ta – Bước chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam để giành chính quyền.
+ Đây là đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
* Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là
chính trị trọng hơn quân sự.
+ Tư tưởng này được thể hiện xuyên suốt trong cả quá trình chuẩn bị, chỉ đạo và
phương châm hoạt động của Đội sau ngày thành lập. Vì theo nhận định của Bác
Hồ: “Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua nhưng thời kỳ toàn dân
khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức chính
trị thì không đủ để đẩy phong trào đi tới. Nhưng phát động khởi nghĩa ngay thì
quân địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị
tiến lên hình thức quân sự. Song hiện nay chính trị còn trọng hơn quân sự. Phải tìm
ra một hình thức thích hợp mới có thể đẩy phong trào tiến lên”.
+ Tư tưởng chỉ đạo chính trị trọng hơn quân sự thể hiện rõ trong việc đặt tên gọi
cho Đội. Khi nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo: Các đội viên đã thống nhất
đặt tên đội là “Đội Việt Nam Giải phóng quân”, Bác Hồ đã chỉ thị thêm vào hai
chữ “Tuyên truyền” để mọi người ghi nhớ nhiệm vụ chính trị lúc này còn trọng
hơn quân sự. Trong chỉ thị thành lập Người cũng khẳng định “Tên đội Việt Nam
Tuyên truyền Giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự”.
+ Tư tưởng chính trị trọng hơn quân sự cũng được thể hiện trong việc xác định mối
quan hệ giữa chính trị và quân sự, Bác Hồ đã khẳng định: “Nhiệm vụ quân sự phải
phục tùng nhiệm vụ chính trị”; “Quân sự mà không có chính t...
Câu 1: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của
Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? đâu?
Ai làm Đội trưởng và Chính trị viên đầu tiên? Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là gì?
Trả lời:
* Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân
Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944.
- Lễ thành lập được tổ chức tại khu rừng Sam Cao nằm giữa hai tổng Trần Hưng
Đạo Hoàng Hoa Thám thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay huyện
Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).
- Khi thành lập Đội gồm 34 chiến sỹ, do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng;
đồng chí Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên. Trong đội có chi
bộ lãnh đạo.
- Đánh giá về s kiện thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
(VNTTGPQ):
+ Đội VNTTGPQ được thành lập đánh dấu ớc phát triển mới của cách mạng
nước ta – Bước chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam để giành chính quyền.
+ Đây là đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
* tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
chính trị trọng hơn quân sự.
+ tưởng y được thể hiện xuyên suốt trong cả quá trình chuẩn bị, chỉ đạo
phương châm hoạt động của Đội sau ngày thành lập. theo nhận định của Bác
Hồ: “Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua nhưng thời kỳ toàn dân
khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức chính
trị t không đủ để đẩy phong trào đi tới. Nhưng phát động khởi nghĩa ngay thì
quân địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị
tiến lên hình thức quân sự. Song hiện nay chính trị còn trọng hơn quân sự. Phải tìm
ra một hình thức thích hợp mới có thể đẩy phong trào tiến lên”.
+ tưởng chỉ đạo chính trị trọng hơn quân sự thể hiện trong việc đặt tên gọi
cho Đội. Khi nghe đồng chí Nguyên Giáp báo cáo: Các đội viên đã thống nhất
đặt tên đội “Đội Việt Nam Giải phóng quân”, Bác Hồ đã chỉ thị thêm vào hai
chữ “Tuyên truyền” để mọi người ghi nhớ nhiệm v chính tr lúc này còn trọng
hơn quân sự. Trong chỉ thị thành lập Người cũng khẳng đnh “Tên đội Việt Nam
Tuyên truyền Giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự”.
+ Tư tưởng chính trị trọng hơn quân sự cũng được thể hiện trong việc xác định mối
quan hệ giữa chính trị và quân sự, Bác Hồ đã khẳng định: “Nhiệm vụ quân sự phải
phục tùng nhiệm vụ chính trị”; “Quân sựkhông chính trị, như cây không
gốc, vô dụng lại có hại”.
Câu 2: Hãy nêu tên thời gian diễn ra những chiến dịch tiêu biểu của
quân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc
Mỹ xâm lược?
70 năm thành lập quân đội - Trang 2
70 năm thành lập quân đội - Người đăng: thaoco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
70 năm thành lập quân đội 9 10 797