Ktl-icon-tai-lieu

81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác

Được đăng lên bởi cuong-nguyen-cao
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 50383 lần   |   Lượt tải: 190 lần
81 Câu hỏi và đáp án trả lời
môn học Những nguyên lý
cơ bản của Chủ nghĩa MácLênin
_______________________
_________________
MỤC
LỤC
35 câu
học
26 câu
tế
20 câu
nghĩa

hỏi-trả lời phần Triết
hỏi-trả lời phần Kinh
chính
trị
hỏi-trả lời phần Chủ
xã hội khoa học

Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin
là học tập cái tinh thần xử trí
mọi việc (…) là học tập
những chân lý phổ biến của
chủ nghĩa Mác-Lênin để áp
dụng một cách sáng tạo vào
hoàn cảnh thực tế ở nước ta
Hồ Chí Minh: Toàn tập,
1996,
t.9,
tr.292
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN
TRIẾT
HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa MácLênin và ba bộ phận lý luận
cấu
thành
của
nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa)
“hệ thống quan điểm và học
thuyết” khoa học, gồm triết
học, kinh tế chính trị và chủ
nghĩa xã hội khoa học của
C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.
Lênin bảo vệ, vận dụng và
phát triển; b) được hình
thành trên cơ sở kế thừa và
phát triển biện chứng những
giá trị lịch sử tư tưởng nhân
loại để giải thích, nhận thức
thực tiễn thời đại; c) là thế
giới quan duy vật biện chứng
và phương pháp luận biện
chứng duy vật của nhận
thức khoa học và thực tiễn
cách mạng; d) là khoa học
về sự nghiệp tự giải phóng
giai cấp vô sản, giải phóng
nhân dân lao động và giải
phóng con người, về những
quy luật chung nhất của
cách mạng xã hội chủ nghĩa,
xây dựng chủ nghĩa xã hội
và chủ nghĩa cộng sản; đ) là
hệ tư tưởng khoa học của
giai cấp công nhân và nhân
dân
lao
động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản
cấu thành chủ nghĩa MácLênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin

bao gồm hệ thống tri thức
phong phú bao quát nhiều
lĩnh vực, với những giá trị
lịch sử, thời đại và khoa học
to lớn; nhưng triết học, kinh
tế chính trị học và chủ nghĩa
xã hội khoa học là những bộ
phận lý luận quan trọng
nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ
thống tri thức chung nhất về
thế giới, về vị trí, vai trò của
con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị MácLênin là hệ thống tri thức về
những quy luật chi phối quá
trình sản xuất và trao đổi tư
liệu sinh hoạt vật chất trong
đời sống xã hội mà trọng
tâm của nó là những quy
luật kinh tế của quá trình
vận động, phát triển, diệt
vong tất yếu của hình thái
kinh tế-xã hội tư bản chủ
nghĩa cũng như sự ra đời tất
yếu của hình thái kinh tế-xã
hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học
là hệ thống tri thức chung
nhất về cách mạng xã hội
chủ nghĩa và quá trình hình
thành, phát triển của hình
thái kinh tế-xã hội cộng sản
chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân
trong sự nghiệp xây dựng
hình thái kinh tế-xã hội đó.
Cám ơn bạn đã nhất nú...
xuất hiện trong nhà nước
công nông non trẻ, ông đ
nghị những người cộng sản
cần thường xuyên chống ba
kẻ thù chính là sự kiêu ngạo,
ít học và tham nhũng.
V.I.Lênin cũng chú ý đến
việc chống chủ nghĩa giáo
điều khi vận dụng chủ nghĩa
Mác nếu không muốn lạc
hậu so với cuộc sống.
Di sản kinh điển của
V.I.Lênin trở thành cơ sở cho
việc nghiên cứu những vấn
đề luận và thực tiễn của
các đảng cộng sản. Thiên tài
về lý luận và thực tiễn của
V.I. Lênin trong việc kế thừa,
bảo vệ phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác được
những người cộng sản đánh
giá cao. Họ đặt tên cho chủ
nghĩa của mình chủ nghĩa
Mác-Lênin.
Câu hỏi 5. Chủ nghĩa Mác-
Lênin với phong trào cách
mạng thế giới?
Đáp. Chủ nghĩa Mác-Lênin có
những nh to lớn lên thực
tiễn phong trào công nhân
nhân dân lao động thế
giới. Cách mạng tháng 3
năm 1871 ở Pháp được coi là
sự kiểm nghiệm thực tế đầu
tiên đối với chủ nghĩa Mác-
Lênin; nhà nước kiểu mới-
nhà nước chuyên chính
sản đầu tiên trong lịch sử
nhân loại (Công xã Pari)
được thành lập, kinh
nghiệm thực tiễn đầu tiên
được rút ra t lý luận cách
mạng. Tháng 8 năm 1903,
đảng Bônsêvích Nga được
thành lập theo tưởng của
chủ nghĩa Mác; đảng của
giai cấp sản lãnh đạo
cuộc cách mạng 1905 ở Nga.
Chỉ sau 14 năm (năm 1917),
đảng đó đã làm nên Cách
mạng hội chủ nghĩa
Tháng Mười (Nga) vĩ đại, mở
ra kỷ nguyên phát triển mới
cho nhân loại; chứng minh
tính hiện thực của chủ nghĩa
Mác-Lênin trong lịch sử. Năm
1919, Quốc tế Cộng sản
được thành lập; năm 1922,
Liên bang Cộng hòa hội
chủ nghĩa Xôviết (gọi tắt là
Liênxô) ra đời, đánh dấu sự
liên minh giai cấp vô sản của
12 quốc gia và năm 1940,
Liênxô đã gồm 15 nước hợp
thành. Với sức mạnh của liên
minh giai cấp sản đó,
trong chiến tranh thế giới
thứ II, Liênxô đã không
những bảo vệ được mình,
còn giải phóng các nước
đông Âu ra khỏi sự xâm lược
của phátxít Đức. Hệ thống
hội chủ nghĩa được thiết
lập gồm Anbani, BaLan,
Bungari, CuBa, Cộng hòa
dân ch Đức, Hung gari,
Nam Tư, Liênxô, Rumani,
Tiệp Khắc, Cộng hòa dân
chủ nhân dân Triều tiên,
Trung Quốc, Việt Nam. Sự
kiện này đã làm cho chủ
nghĩa tư bản không còn
hệ thống chính trị xã hội duy
nhất mà nhân loại hướng tới;
vai trò định hướng xây dựng
hội mới của chủ nghĩa
Mác-Lênin đã cổ phong
trào công nhân, phong trào
đấu tranh giải phóng dân tộc
vì hòa bình, dân tộc, dân chủ
tiến bộ hội. Do nhiều
nguyên nhân khách quan
chủ quan, tháng 12 năm
1991, chủ nghĩa hội hiện
thực Liênxô đông Âu
sụp đổ; nhiều đảng Cộng
sản tây Âu từ bỏ mục tiêu
chủ nghĩa; thất bại của kiểu
nhà ớc phúc lợi các
nước tư bản đòi hỏi những
người cộng sản không chỉ
lập trường vững ng, kiên
định, mà còn phải hết sức
tỉnh táo, bổ sung, phát triển
chủ nghĩa Mác-Lênin một
cách khoa học.
Thời đại ngày nay thời đại
của những biến động sâu
sắc. Quá trình tạo ra nhng
tiền đề cho chủ nghĩa hội
đang diễn ra trong hội
bản phát triển một xu
hướng khách quan. Thời đại
ngày nay cho thấy vai trò
hết sức to lớn của lý luận,
của khoa học trong sự phát
triển của hội. Những điều
đó tất yếu đòi hỏi chủ nghĩa
Mác-Lênin phải được b
sung, phát triển và có những
khái quát mới. Chỉ có như
vậy, chủ nghĩa Mác-Lênin
mới giữ được vai trò thế giới
quan, phương pháp luận
trong quan hệ với khoa học
cụ thể trong s định
hướng phát triển của hội
loài người.
C.Mác, Ph.Ăngghen
V.I.Lênin không để lại cho
những người cộng sản nói
chung, những người cộng
sản Việt Nam nói riêng
những chỉ dẫn cụ thể về con
đường quá độ lên chủ nghĩa
hội mỗi nước. Các quốc
gia, dân tộc khác nhau có
những con đường đi khác
nhau lên chủ nghĩa hội,
bởi lẽ mỗi quốc gia, dân tộc
đều những đặc thù riêng
điều kiện kinh tế, chính
trị, hội, lịch sử, văn hoá
riêng con đường riêng đó
“đòi hỏi phải áp dụng những
nguyên tắc của chủ nghĩa
cộng sản sao cho những
nguyên tắc ấy được cải biến
đúng đắn trong những vấn
đề chi tiết, được làm cho
phù hợp, cho thích hợp với
đặc điểm dân tộc đặc
điểm nhà nước-dân tộc”.
Trên sở kiên trì chủ nghĩa
Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí
Minh; xuất phát t những
bài học cải tạo xây dựng
chủ nghĩa hội t thực
trạng kinh tế-xã hội đất
nước, Đảng ta đề ra đường
lối đưa đất nước ta từng
bước q độ lên chủ nghĩa
hội. Thực tiễn của quá
trình đổi mới đang đặt ra
hàng loạt vấn đề mới mẻ
phức tạp về kinh tế, chính
trị, văn hoá; những vấn đề
đó không th giải quyết chỉ
bằng luận, nhưng chắc
chắn không thể giải quyết
được nếu không códuy lý
luận Mác-Lênin.
Câu hỏi 6. Mục đích yêu
cầu của việc học tập, nghiên
cứu môn học Những nguyên
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin?
Đáp. Học tập, nghiên cứu
môn học Những nguyên
bản của ch nghĩa Mác-
Lênin cần phải theo phương
pháp gắn những quan điểm
bản của ch nghĩa Mác-
Lênin với thực tiễn đất nước
thời đại;
Học tập, nghiên cứu môn
học Những nguyên bản
của chủ nghĩa Mác-Lênin cần
phải hiểu đúng tinh thần,
thực chất của nó; tránh bệnh
kinh viện, giáo điều trong
học tập, nghiên cứu vận
dụng các nguyên đó trong
thực tiễn;
Học tp, nghiên cứu môn
học mỗi nguyên bản
của chủ nghĩa Mác-Lênin
trong mối quan h với các
nguyên lý khác; mỗi bộ phận
luận cấu thành này phải
gắn kết với c bộ phận
luận cấu thành còn lại để
thấy sự thống nhất của các
bộ phận đó trong chủ nghĩa
Mác-Lênin; đồng thời cũng
nên nhận thức các nguyên lý
đó trong tiến trình phát triển
của lịch sử ởng nhân
loại.
Câu hỏi 7. Vấn đề bản
của triết học?
Đáp. Câu trả lời gồm ba ý
lớn
1) Khái niệm vấn đề bản
của triết học. Khởi điểm
luận của bất k học thuyết
triết học nào đều vấn đề
về mối quan hệ giữa duy
với tồn tại; giữa cái tinh thần
với cái vật chất; giữa cái chủ
quan với cái khách quan.
Vấn đ bản của triết học
đặc điểm a) Đó vấn đề
rộng nhất, chung nhất đóng
vai trò nền tảng, định hướng
để giải quyết những vấn đề
khác. b) Nếu không giải
quyết được vấn đề này t
không cơ sở để giải quyết
các vấn đề khác, ít chung
hơn của triết học. c) Giải
quyết vấn đ này n thế
nào thể hiện thế giới quan
của các nhà triết học thế
giới quan đó sở tạo ra
phương hướng nghiên cứu
giải quyết những vấn đề
còn lại của triết học.
2) Định nghĩa. Theo
Ph.Ăngghen, “Vấn đề bản
lớn của mọi triết học, đặc
biệtcủa triết học hiện đại,
vấn đề quan hệ giữa
duy tồn tại”.
3) Hai nội dung (hai mặt)
vấn đề bản của triết học.
a) Mặt thứ nhất(mặt bản thể
luận) vấn đề cơ bản của triết
học giải quyết mối quan hệ
giữa ý thức với vật chất. Cái
sinh ra quy định cái gì-
thế giới vật chất sinh ra
quy định thế giới tinh thần;
81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Trang 4
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Người đăng: cuong-nguyen-cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác 9 10 762