Ktl-icon-tai-lieu

868 cau Trac nghiem triet hoc maclenin

Được đăng lên bởi 41204431-hcmut-edu-vn
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 2186 lần   |   Lượt tải: 49 lần
C©u hái triÕt häc M¸c - Lªnin
C©u 1: H·y s¾p xÕp theo tr×nh tù xuÊt hiÖn tõ sím nhÊt ®Õn muén nhÊt c¸c
h×nh thøc thÕ giíi quan sau: TriÕt häc, t«n gi¸o, thÇn tho¹i:
a. T«n gi¸o - thÇn tho¹i - triÕt häc
b. ThÇn tho¹i - t«n gi¸o - triÕt häc
c. TriÕt häc - t«n gi¸o - thÇn tho¹i
d. ThÇn tho¹i - triÕt häc - t«n gi¸o
C©u 2: TriÕt häc ra ®êi vμo thêi gian nμo?
a. Thiªn niªn kû II. TCN
b. ThÕ kû VIII – thÕ kû VI tríc CN
c. ThÕ kû II sau CN
C©u 3: TriÕt häc ra ®êi sím nhÊt ë ®©u?
a. Ên §é, Ch©u Phi , Nga
b. Ên §é, Trung Quèc , Hy L¹p
c. Ai CËp, Ên §é , Trung Quèc
C©u 4: TriÕt häc nghiªn cøu thÕ giíi nh thÕ nμo?
a. Nh mét ®èi tîng vËt chÊt cô thÓ
b. Nh mét hÖ ®èi tîng vËt chÊt nhÊt ®Þnh
c. Nh mét chØnh thÓ thèng nhÊt
C©u 5: TriÕt häc lμ g×?
a. TriÕt häc lμ tri thøc vÒ thÕ giíi tù nhiªn
b. TriÕt häc lμ tri thøc vÒ tù nhiªn vμ x· héi
c. TriÕt häc lμ tri thøc lý luËn cña con ngêi vÒ thÕ giíi
d. TriÕt häc lμ hÖ thèng tri thøc lý luËn chung nhÊt cña con ngêi
vÒ thÕ giíi vμ vÞ trÝ cña con ngêi trong thÕ giíi
C©u 6: TriÕt häc ra ®êi trong ®iÒu kiÖn nμo?
a. X· héi ph©n chia thμnh giai cÊp
b. XuÊt hiÖn tÇng líp lao ®éng trÝ ãc
c. T duy cña con ngêi ®¹t tr×nh ®é t duy kh¸i qu¸t cao vμ xuÊt
hiÖn tÇng líp lao ®éng trÝ ãc cã kh¶ n¨ng hÖ thèng tri thøc cña con ngêi
C©u 7: TriÕt häc ra ®êi tõ ®©u?
a. thùc tiÔn, do nhu cÇu cña thùc tiÔn
b. Tõ sù suy t cña con ngêi vÒ b¶n th©n m×nh
c. Tõ sù s¸ng t¹o cña nhμ t tëng
d. Tõ sù vËn ®éng cña ý muèn chñ quan cña con ngêi
C©u 8: Nguån gèc nhËn thøc cña triÕt häc lμ thÕ nμo? (tr¶ lêi ng¾n trong 3 –
5 dßng)
§¸p ¸n: Con ngêi ®· cã mét vèn hiÓu biÕt phong phó nhÊt ®Þnh vμ t
duy con ngêi ®· ®¹t tíi tr×nh ®é trõu tîng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸, hÖ thèng ho¸
®Ó x©y dùng nªn c¸c häc thuyÕt, c¸c lý luËn.
C©u 9: Nguån gèc x· héi cña triÕt häc lμ thÕ nμo? (tr¶ lêi ng¾n trong 5 dßng).
1
868 cau Trac nghiem triet hoc maclenin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
868 cau Trac nghiem triet hoc maclenin - Người đăng: 41204431-hcmut-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
868 cau Trac nghiem triet hoc maclenin 9 10 69