Ktl-icon-tai-lieu

An Tĩnh cổ lục

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 330 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
an-TÜnh Cæ Lôc
(Le vieux an-tÜnh)

An-TÜnh cæ lôc

(Le Vieux An-TÜnh)

TËp san §« thµnh hiÕu cæ xuÊt b¶n n¨m 1936
(Bulletin des Amis du Vieux HuÕ, 1936)

Ng êi dÞch: NguyÔn §×nh Khang vµ NguyÔn V¨n Phó
Ng êi hiÖu ®Ýnh: Ch ¬ng Th©u vµ Phan Träng B¸u
*

 Trung t©m V¨n hãa Ng«n ng÷ §«ng T©y
gi÷ b¶n quyÒn tæ chøc vµ bè côc bé s¸ch

Tñ s¸ch v¨n häc lÞch sö

Hippolyte le Breton

An-TÜnh Cæ lôc
(Le Vieux An-TÜnh)

Nhµ xuÊt b¶n nghÖ an
Trung t©m V¨n hãa Ng«n ng÷ §«ng T©y
2005

Le Breton vµ s¸ch An-TÜnh cæ lôc
Ph¶i c«ng nhËn r»ng, c¸c nhµ häc gi¶ Ph¸p vµo kho¶ng cuèi thÕ kû XIX
sang ®Çu thÕ kû XX ®· cã nhiÒu chuyªn ®Ò nghiªn cøu vÒ v¨n hãa ViÖt Nam,
vµ ®ã lµ nh÷ng chuyªn ®Ò cã gi¸ trÞ ®i vµo nhiÒu lÜnh vùc: kh¶o cæ häc, th
tÞch häc, v¨n häc, vµ nhÊt lµ ®Þa ph ¬ng häc. Th êng cã ®«i ba ý nghÜ r»ng
cã ai ®ã kh«ng thùc kh¸ch quan, ®· lång c¶ nh÷ng quan ®iÓm thùc d©n hay
quan ®iÓm n íc lín, n íc mÑ (!) vµo qu¸ tr×nh nghiªn cøu, nh ng kh«ng
ph¶i lµ nhiÒu, vµ rÊt dÔ nhËn ra. Thùc ra, ®· cã nh÷ng häc gi¶ cã ý thøc vµ
ph ¬ng ph¸p khoa häc ®Ó nghiªn cøu vÒ ViÖt Nam. §©y ®ã cã nh÷ng ph¸t
hiÖn, nh÷ng nhËn ®Þnh chÝnh x¸c vµ nh÷ng c«ng phu t×m tßi ®èi chiÕu. Ph¶i
c«ng b»ng mµ c¶m ¬n hä. TÊt nhiªn, do tr×nh ®é nghiªn cøu cña thêi ®¹i, do
gi¸c ®é chuyªn m«n cña tõng ng êi, cã nh÷ng ý kiÕn kh«ng phï hîp víi
chóng ta... th× ®iÒu ®ã lµ b×nh th êng, lµ cÇn ®Ó tranh luËn (vÒ mÆt khoa häc
chø kh«ng ph¶i vÒ chÝnh trÞ).
§a sè c¸c häc gi¶ Ph¸p th êng chó ý nhiÒu vÒ ®Þa ph ¬ng häc. Ta ®·
® îc ®äc nhiÒu luËn v¨n gi¸ trÞ vÒ c¶ mét vïng réng lín (nh vïng T©y
Nguyªn, vïng Nam Trung Bé, vïng ch©u thæ s«ng Hång) vµ vÒ nh÷ng tØnh,
nh÷ng khu vùc hÑp h¬n (nh tr êng hîp HuÕ, Thanh Hãa, Qu¶ng B×nh v.v...
vµ nhiÒu n÷a). Trong nh÷ng tµi liÖu ®Þa ph ¬ng chÝ nh thÕ, cã thÓ nãi cuèn
An-TÜnh cæ lôc (Le Vieux An-Tinh) cña Le Breton lµ mét c«ng tr×nh s¸ng gi¸,
cã thÓ giµnh ® îc nhiÒu thiÖn c¶m cña chóng ta.
Le Breton lµ mét nhµ gi¸o nhiÒu n¨m d¹y ë tr êng Quèc häc Vinh. ¤ng
còng ®· lµm nhiÖm vô ng êi thÇy ë nhiÒu tr êng, nh ng ®· dµnh cho ®Êt
An-TÜnh (NghÖ An vµ Hµ TÜnh) mét sù quyÕn cè ®Æc biÖt. §iÒu nµy thÊy râ
qua nh÷ng trang s¸ch cña «ng, kh«ng ph¶i chØ ë Lêi nãi ®Çu, mµ rÊt nhiÒu
lÇn, «ng ®· tranh thñ c¬ héi ®Ó béc lé c¸i ch©n t×nh Êy. Ph©n tÝch sù kiÖn nµy
hay hiÖn t îng kia, «ng lu«n nh¾c ®Õn nh÷ng nhµ häc gi¶ ViÖt Nam lµ b¹n
th©n cña «ng, nh÷ng häc trß xuÊt s¾c (bËc Cao ®¼ng tiÓu häc) vµ c¶ c¸c cô giµ,
c¸c nhµ Nho ë lµng, ë huyÖn, mµ «ng xem lµ nh÷ng con ng êi th«ng th¸i.
§iÒu nµy ch a gÆp ë nhi...
an-TÜnh Lôc
(Le vieux an-tÜnh)
An Tĩnh cổ lục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An Tĩnh cổ lục - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
330 Vietnamese
An Tĩnh cổ lục 9 10 117