Ktl-icon-tai-lieu

ASEAN

Được đăng lên bởi nguyenhunghai1141994
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
Hợp tác kinh tế-thương mại toàn cầu luôn ẩn chứa bên trong mâu thuẫn,
tranh chấp có thể phát sinh. Từ thực tế đó, các tổ chức hợp tác khu vực và quốc tế
về luôn có cơ chế giải quyết tranh chấp riêng của mình. Nghiên cứu cơ chế giải
quyết tranh chấp của ASEAN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và WTO - Tổ
chức thương mại thế giới sẽ giúp chúng ta có nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề
này.
NỘI DUNG
I-Khái quát chung
1. Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại của ASEAN
a. Cơ sở pháp lý và phạm vi áp dụng
Nghị định thư về Cơ chế Giải quyết Tranh chấp được các Bộ trưởng
ASEAN ký ngày 20/11/1996 tại Manila (Philippines) đã tạo ra cơ sở hình thành
cơ chế giải quyết tranh chấp được áp dụng để giải quyết tranh chấp kinh tế thương mại giữa các quốc gia thành viên ASEAN.
b. Cơ quan và trình tự giải quyết tranh chấp
Theo quy định của nghị định thư 2004 thì cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ
bao gồm Hội nghị quan chức cấp cao SEOM, Hội nghị bộ trưởng kinh tế AEM,
ban thư ký ASEAN với những thẩm quyền riêng biệt.
Cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong Nghị định thư 2004 cũng bao
gồm 4 giai đoạn là tham vấn, hội thẩm, phúc thẩm và thi hành phán quyết.
2. Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại của WTO
"Tổ chức thương mại quốc tế WTO đề ra các quy tắc thương mại toàn cầu
giữa các quốc gia, chức năng chính của nó là đảm bảo tự do hóa thương mại một
cách thông suốt, tự do và có tính dự báo". 1
a. Cơ sở pháp lý: hiệp định chung về thuế quan và thương mại, thỏa thuận
về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp (DSU)
b. Nguyên tắc: Ngoài việc tuân theo các nguyên tắc chung. Cơ chế giải
quyết tranh chấp của WTO còn ghi nhận các nguyên tắc sau: Bình đẳng giữa các
nước thành viên tranh chấp, nguyên tắc bí mật, nguyên tắc đồng thuận phủ quyết
và nguyên tắc đối xử ưu đãi với các thành viên đang phát triển và chậm phát
triển.
c. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Thủ tục giải quyết tranh chấp trong
WTO được thực hiện bởi các cơ quan khác nhau, mỗi cơ quan có chức năng riêng
biệt, tạo nên tính độc lập trong hoạt động điều tra và thông qua quyết định trong
cơ chế này: Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB); Ban hội thẩm (Panel); Cơ quan
Phúc thẩm (SAB).
d. Trình tự, thủ tục của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và thi hành
phán quyết. Bao gồm các giai đoạn: Tham vấn; Môi giới, trung gian, hòa giải;
Thành lập Ban hội thẩm; Hoạt động của Ban hội thẩm; Thông qua Báo cáo của
Ban hội thẩm; Trình tư Phúc thẩm; Khuyến nghị các giải pháp; Thi hà...
MỞ ĐẦU
Hợp tác kinh tế-thương mại toàn cầu luôn ẩn chứa bên trong mâu thuẫn,
tranh chấp có thể phát sinh. Từ thực tế đó, các tổ chức hợp tác khu vực và quốc tế
về luôn chế giải quyết tranh chấp riêng của mình. Nghiên cứu chế giải
quyết tranh chấp của ASEAN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và WTO - Tổ
chức thương mại thế giới sẽ giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về vấn đ
này.
NỘI DUNG
I-Khái quát chung
1. Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại của ASEAN
a. Cơ sở pháp lý và phạm vi áp dụng
Nghị định thư về chế Giải quyết Tranh chấp được các Bộ trưởng
ASEAN ký ngày 20/11/1996 tại Manila (Philippines) đã tạo ra sở hình thành
chế giải quyết tranh chấp được áp dụng để giải quyết tranh chấp kinh tế -
thương mại giữa các quốc gia thành viên ASEAN.
b. Cơ quan và trình tự giải quyết tranh chấp
Theo quy định của nghị định thư 2004 thì quan giải quyết tranh chấp sẽ
bao gồm Hội nghị quan chức cấp cao SEOM, Hội nghị bộ trưởng kinh tế AEM,
ban thư ký ASEAN với những thẩm quyền riêng biệt.
chế giải quyết tranh chấp được quy định trong Nghị định thư 2004 ng bao
gồm 4 giai đoạn là tham vấn, hội thẩm, phúc thẩm và thi hành phán quyết.
2. Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế - thương mại của WTO
"Tổ chức thương mại quốc tế WTO đề ra các quy tắc thương mại toàn cầu
giữa các quốc gia, chức năng chính của đảm bảo tự do hóa thương mại một
cách thông suốt, tự do và có tính dự báo".
1
a. sở pháp lý: hiệp định chung về thuế quan và thương mại, thỏa thuận
về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp (DSU)
b. Nguyên tắc: Ngoài việc tuân theo các nguyên tắc chung. chế giải
quyết tranh chấp của WTO còn ghi nhận các nguyên tắc sau: Bình đẳng giữa các
nước thành viên tranh chấp, nguyên tắc mật, nguyên tắc đồng thuận phủ quyết
nguyên tắc đối xử ưu đãi với các thành viên đang phát triển chậm phát
triển.
c. quan giải quyết tranh chấp: Thủ tục giải quyết tranh chấp trong
WTO được thực hiện bởi các cơ quan khác nhau, mỗi cơ quan có chức năng riêng
biệt, tạo nên nh độc lập trong hoạt động điều tra và thông qua quyết định trong
cơ chế này: Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB); Ban hội thẩm (Panel); Cơ quan
Phúc thẩm (SAB).
d. Trình tự, thủ tục của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và thi hành
phán quyết. Bao gồm các giai đoạn: Tham vấn; Môi giới, trung gian, hòa giải;
Thành lập Ban hội thẩm; Hoạt động của Ban hội thẩm; Thông qua Báo cáo của
Ban hội thẩm; Trình Phúc thẩm; Khuyến nghị các giải pháp; Thi hành; Bồi
thường và trả đũa.
1
www.wto.org - The World Trade Organization (WTO) deals with the global rules of trade between
nations. Its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictably and freely as
possible.
ASEAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ASEAN - Người đăng: nguyenhunghai1141994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ASEAN 9 10 915