Ktl-icon-tai-lieu

BA PHẠM TRÙ BIỆN CHỨNG TRONG TƯ DUY NGHỆ THUẬT CỔ ĐIỂN TRUNG HOA

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE
Social Sci., 2014, Vol. 59, No. 10, pp. 3-10
This paper is available online at 

BA PHẠM TRÙ BIỆN CHỨNG TRONG TƯ DUY
NGHỆ THUẬT CỔ ĐIỂN TRUNG HOA
Phương Lựu

Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt. Lô-gic trong nghệ thuật là loại logic đa trị (many valued logic), logic mơ hồ
(fuzzy lô-gic) để phản ảnh và biểu hiện những sự vật và hiện tượng tinh tế phức tạp khó xác
định rạch ròi lại luôn luôn biến hóa. Đặc biệt tư duy nghệ thuật cổ điển Trung Hoa thường
nhấn mạnh sự thống nhất các mặt đối lập như giữa hư ảo với thực tồn, giữa hình hài bên
ngoài với thần thái bên trong, giữa tĩnh tại và chuyển động, hình thành nên các phạm trù
kép hư thực, hình thần, tĩnh động v.v. . .
Từ khóa: Tư duy nghệ thuật cổ điển Trung Hoa, hư thực, hình thần, tĩnh động.

1.

Mở đầu

Ba phạm trù biện chứng trong tư duy nghệ thuật cổ điển Trung Hoa vốn chỉ là một “trích
lục” rất nhỏ, hơn 10 trang trong công trình lớn Thi học cổ điển Trung Hoa - Học phái, phạm
trù, mệnh đề gần 500 trang. Cũng như các nền thi học lớn khác, thi học cổ điển Trung Hoa tất
nhiên vốn có những trường phái cùng những hệ thống phạm trù và mệnh đề của nó. Nhưng những
phương diện này ban đầu thường được hòa tan trong việc nghiên cứu cả nền thi học nói chung như
các công trình chúng tôi đã tham khảo [1-4, 6-8, 10-13].
Riêng về vấn đề phạm trù, thì hiển nhiên chúng tôi có tham khảo rất nhiều của hai học giả
Uông Dũng Hào [2] và Nhan Phúc Thụy [12] nói trên, nhưng cả hai chí ít là trong việc trình bày,
đều không phân biệt thật rạch ròi giữa phạm trù (hoặc khái niệm) với mệnh đề. Riêng hệ thống
các khái niệm cơ bản về tư duy nghệ thuật còn có các khái niệm cảm vật, cảm hứng, thần tứ, hoạt
pháp, v.v... Nhưng trong bài báo này, chúng tôi xuất trình các khái niệm hư thực, hình thần, tĩnh
động, là bởi vì chúng rất giàu sắc thái biện chứng, tuy là biện chứng thô sơ, nhưng lại rất phù hợp
đến mức tối đa với lô-gic đa trị, lô-gic mơ hồ trong tư duy nghệ thuật.

2.
2.1.

Nội dung nghiên cứu
Hư thực

Hư thực, như một từ tổ gồm hư và thực, thì rất có nhiều, thậm chí đến hai mươi cách giải
thích khác nhau như có với không, chân với giả, hư cấu với sự thực, tình tứ với cảnh vật, lãng mạn
Ngày nhận bài 11/7/2014. Ngày nhận đăng 5/11/2014.
Liên lạc Phương Lựu, e-mail: fuongluu@gmail.com

3

Phương Lựu

với hiện thực.v.v. . . Nhưng hiểu như một từ kép, hai yếu tố hư và thực gắn kết chuyển hóa lẫn nhau,
thì thuật ngữ này chỉ một loại tư duy nghệ thuật đặc sắc Trung Hoa....
JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE
Social Sci., 2014 , Vol. 59, No. 10, pp. 3-10
This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn
BA PHẠM TRÙ BIỆN CHỨNG TRONG DUY
NGHỆ THUT CỔ ĐIỂN TRUNG HOA
Phương Lựu
Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học phạm Nội
Tóm tắt. Lô-gic trong nghệ thuật loại logic đa tr (many valued logic), logic m ơ hồ
(fuzzy lô-gic) để phản ảnh biểu hiện những sự vật và hiện tượng tinh tế phức tạp khó xác
định rạch ròi lại luôn luôn biến hóa. Đặc biệt duy nghệ thu ật cổ điển Trung Hoa thường
nhấn mạnh sự thống nhất các mặt đối lập như giữa ảo với thực tồn, giữa hình hài bên
ngoài với thần thái bên trong, giữa tĩnh tạ i chuyển động, hình thành nên các phạm trù
kép thực, hìn h thần, tĩnh động v.v...
T khóa: duy nghệ thuật cổ điển Trung Hoa, thực, hình thần, tĩnh độ ng.
1. Mở đầu
Ba phạm trù biện chứng trong duy nghệ thuật cổ điển Trung Hoa vốn chỉ một “trích
lục” rất nhỏ, hơn 10 trang trong công trình lớn Thi học cổ điển Trung Hoa - Học phái, phạm
trù, mệnh đ gần 500 trang. Cũng n các nền thi học lớn khác, thi học c điển Trung Hoa tất
nhiên vn những trường phái cùng những hệ thống phạm trù và mệnh đề của nó. Nhưng những
phương diện y ban đầu thường được hòa tan trong việc nghiên cứu cả nền thi học nói chung như
các công trình chúng tôi đã tham khảo [1-4, 6-8, 10-13].
Riêng v vấn đề phạm trù, thì hiển nhiên chúng tôi tham khảo rất nhiều của hai học giả
Uông Dũng Hào [2] Nhan Phúc Thụy [12] nói trên, nhưng cả hai chí ít trong việc trình bày,
đều không phân biệt thật rạch ròi giữa phạm trù (hoặc khái niệm) với mệnh đề. Riêng hệ thống
các khái niệm bản v duy nghệ thuật còn các khái niệm cảm vật, cảm hứng, thần tứ, hoạt
pháp, v. v... Nhưng trong bài báo y, chúng tôi xuất trình các khái niệm thực, hình thần, tĩnh
động, bởi chúng rất giàu sắc thái biện chứng, tuy biện chứng thô sơ, nhưng lại rất phù hợp
đến mức tối đa vi lô-gic đa trị, lô-gic hồ trong duy nghệ thuật.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. thực
thực, như một từ tổ gồm thực, thì rất nhiều, thậm chí đến hai mươi cách giải
thích khác nhau như với không, chân với giả, cấu với sự thực, tình tứ vi cảnh vật, lãng mạn
Ngày nhận bài 11/7/2014. Ngày nhận đăng 5/11/2014.
Liên lạc Phương Lựu, e-mail: fuongluu@gmail.com
3
BA PHẠM TRÙ BIỆN CHỨNG TRONG TƯ DUY NGHỆ THUẬT CỔ ĐIỂN TRUNG HOA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BA PHẠM TRÙ BIỆN CHỨNG TRONG TƯ DUY NGHỆ THUẬT CỔ ĐIỂN TRUNG HOA - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BA PHẠM TRÙ BIỆN CHỨNG TRONG TƯ DUY NGHỆ THUẬT CỔ ĐIỂN TRUNG HOA 9 10 690