Ktl-icon-tai-lieu

Bài 1 lớp đối tượng Đảng

Được đăng lên bởi Đào Sơn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1
KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI, BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
l. Tình hình xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Về chính trị,
Về kinh tế,
Về văn hóa - xã hội,
2. Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời
3. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và sự ra đời của Đảng Cộng
sản Việt Nam
II. NHỮNG THÀNH TỰU VẺ VANG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI
SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
l. Đảng lãnh đạo và tổ chức các cuộc đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành
chính quyền - Cách mạng Tháng Tám 1945
2. Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng và tiến
hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống TD Pháp xâm lược (1945 - 1954)
a) Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
b) Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954)
c. Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược
(1954 - 1975)
3. Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa (từ năm 1975 đến nay)
III. NHỮNG TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM
CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Từ khi ra đời tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành
được những thắng lợi vĩ đại. Khái quát các thắng lợi vĩ đại trong hơn 80 năm qua.
3. Phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1

...
Bài 1
KHÁI QUÁT LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI, BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
l. Tình hình xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Về chính trị,
Về kinh tế,
Về văn hóa - xã hội,
2. Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời
3. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước sự ra đời của Đảng Cộng
sản Việt Nam
II. NHỮNG THÀNH TỰU VẺ VANG CA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI
SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
l. Đảng lãnh đạo t chức các cuộc đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành
chính quyền - Cách mạng Tháng Tám 1945
2. Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng tiến
hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống TD Pháp xâm lược (1945 - 1954)
a) Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
b) Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954)
c. Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược
(1954 - 1975)
3. Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ Tổ quốc
hội chủ nghĩa (từ năm 1975 đến nay)
III. NHỮNG TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM
CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Phân ch hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh t Nguyễn Ái Quốc đối với sự
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Từ khi ra đi tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành
được những thắng lợi vĩ đại. Khái quát các thắng lợi vĩ đại trong hơn 80 năm qua.
3. Phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1
Bài 1 lớp đối tượng Đảng - Người đăng: Đào Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài 1 lớp đối tượng Đảng 9 10 304