Ktl-icon-tai-lieu

bài báo cáo thực hành thực tế chuyên ngành công tác xã hội

Được đăng lên bởi tunguyen-ctxh-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Tóm tắt đặc điểm tình hình ở cơ sở thực hành.
1. Vị trí địa lý
2. Đặc điểm địa bàn và kinh tế xã hội
3. Trình độ văn hóa
4. Về phong tục tập quán
5. Các hoạt động an sinh xã hội và CTXH của cơ sở th ực hành.
Công tác xã hội với nhóm đối tượng.
2.1. Đặc điểm của nhóm đối tượng
2.2. Liệt kê và đánh giá vấn đề xã hội của nhóm thân ch ủ.
2.3. Kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề ưu tiên.
2.3.1. Xác định mục đích, mục tiêu giải quy ết vấn đề.
3.3.2. Phân tích nguồn lực.
2.3.3. Các hoạt động trợ giúp.
2.3.4. Vai trò của NVXH trong việc trợ giúp nhóm thân chủ.
Đánh giá kết quả hoạt động công tác xã hội nhóm.
3.1. Kết quả làm việc với nhóm thân chủ.
3.2. Một số kỹ năng làm việc nhóm đã vận dụng.
Khó khăn trở ngại và những kiến nghị.
Kết luận

I.

II.

III.

IV.
V.

I.

TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Ở CƠ SỞ THỰC HÀNH.
Vị trí địa lý
Xã Lục Dạ là một xã miền núi nằm trong địa bàn huy ện Huyện Con
1

Cuông là một huyện biên giới nằm ở phía Tây tỉnh Nghệ An V ới địa hình là
một thung lũng được bao quanh bởi các ngọn núi đá vôi, cách trung tâm
huyện 16 km về phía Tây Bắc.
1

2. Quá trình hình thành và phát triển của cơ sở.
- Địa bàn thực hành.
Bản Mét – Xã Lục Dạ - Huy ện Con Cuông – T ỉnh Ngh ệ An.
Lục Dạ là một xã của Huyện Con Cuông thuộc miền Tây Nghệ An.
Về đơn vị hành chính Lục Dạ có 12 bản bao gồm: Bản Hồng Sơn,
Bản Tân Hợp, Bản Mọi, Bản Mét, Bản Liên Sơn, Bản Yên S ơn, B ản
Kim Đa......
Lần thực tế này nhóm chúng tôi được phân về bản Mét. Là m ột
bản có vị trí địa lí giáp với bản Hồng Sơn, bản Tân H ợp, bản Liên
Sơn, bản Kim Đa và bản Cằng của xã Môn Sơn. Về diện tích đ ất t ự
nhiên của bản Mét là 399.08 ha, trong đó diện tích ruộng n ước
chiếm 34 ha, đất màu 6.7 ha, đất thổ cư liền vườn 31.02 ha, diện
tích đất đồi là 19 ha, diện tích ao cá 1.5 ha, diện tích đất r ừng
quản lí 253.75 ha và diện tich đất khác là 44.09 ha ( theo số li ệu
thống kê năm 2014 ). Với diện tích đất chủ yếu là rừng núi, cu ộc
sống của người dân ở đây chủ yếu dựa vào tài nguyên rừng trồng
(gỗ) và một số sản phẩm khác ngoài gỗ: làm rẫy, chăn nuôi và
trồng trọt...
Về dân số: Tổng số hộ dân ở đây là 211 hộ. Trong đó dân tộc Thái
199 hộ, chiếm 93.86 %, dân tộc Kinh 16 hộ, chiếm 6.14 %. Số h ộ
tăng trong kì là 16 hộ. Tổng nhân khẩu là 888 khẩu, trong đó dân
tộc Thái chiếm 815 khẩu, dân tộc Kinh chiếm 71 kh ẩu, dân tộc
Đan Lai 2 khẩu. Tổng lao động 456 người. Trong đó lao đ ộng nam
260 người, chiếm 57%, nữ 196 người, chiếm 43% .
Về tình trạng nhà ở: hiện nay có 50 hộ nhà sàn, 26 hộ nhà ...
M C L C
I. Tóm t t đ c đi m tình hình c s th c hành. ơ
1. V trí đ a lý
2. Đ c đi m đ a bàn và kinh t xã h i ế
3. Trình đ văn hóa
4. V phong t c t p quán
5. Các ho t đ ng an sinh xã h i và CTXH c a c s th c hành. ơ
II. Công tác xã h i v i nhóm đ i t ng. ượ
2.1. Đ c đi m c a nhóm đ i t ng ượ
2.2. Li t kê và đánh giá v n đ xã h i c a nhóm thân ch .
2.3. K ho ch hành đ ng đ gi i quy t v n đ u tiên.ế ế ư
2.3.1. Xác đ nh m c đích, m c tiêu gi i quy t v n đ . ế
3.3.2. Phân tích ngu n l c.
2.3.3. Các ho t đ ng tr giúp.
2.3.4. Vai trò c a NVXH trong vi c tr giúp nhóm thân ch .
III. Đánh giá k t qu ho t đ ng công tác xã h i nhóm.ế
3.1. K t qu làm vi c v i nhóm thân ch .ế
3.2. M t s kỹ năng làm vi c nhóm đã v n d ng.
IV. Khó khăn tr ng i và nh ng ki n ngh . ế
V. K t lu nế
I. TÓM T T Đ C ĐI M TÌNH HÌNH C S TH C HÀNH. Ơ
1 V trí đ a lý
Xã L c D là m t xã mi n núi n m trong đ a bàn huy n Huy n Con
Cuông là m t huy n biên gi i n m phía Tây t nh Ngh An V i đ a hình là
m t thung lũng đ c bao quanh b i các ng n núi đá vôi, cách trung tâm ượ
huy n 16 km v phía Tây B c.
1
bài báo cáo thực hành thực tế chuyên ngành công tác xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài báo cáo thực hành thực tế chuyên ngành công tác xã hội - Người đăng: tunguyen-ctxh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
bài báo cáo thực hành thực tế chuyên ngành công tác xã hội 9 10 790