Ktl-icon-tai-lieu

Bài đọc môn Tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi hungnguyennt1975
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi ñoïc moân tö töôûng Hoà Chí Minh
( Sinh vieân phaûi ñoïc baøi ñoïc naøy tröôùc khi leân lôùp nghe giaûng)
Ngöôøi bieân soaïn: TS Nguyeãn Xuaân Tôùi
Chöông I
Nguoàn goác, quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån,
ñoái töôïng, nhieäm vuï vaø yù nghóa hoïc taäp tö töôûng Hoà Chí Minh
Töø Ñaïi hoäi II cuûa Ñaûng CSVN (12/1951) trôû laïi ñaây Ñaûng ta lieân tuïc khaúng ñònh vai troø ,yù
nghóa , taùc duïng cuûa ñöôøng loái chính trò, tö töôûng , ñaïo ñöùc …Hoà chí Minh . Ñeán Ñaïi hoäi VII ( 6/
1991 ) Ñaûng ta ñaõ traân troïng ghi trong cöông lónh cuûa mình :
“ Ñaûng laáy chuû nghóa Maùc – Leânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh laøm neàn taûng tö töôûng , kim chæ nam cho haønh ñoäng ”
Ñaây laø quyeát ñònh coù taàm lòch söû quan troïng
I. Nguoàn goác, quaù trình hình thaønh, phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh
1.Hoøan caûnh ra ñôøi TTHCM
a. Hoaøn caûnh gia ñình vaø queâ höông Hoà Chí Minh
- HCM sinh ra trong moät gia ñình nhaø nho yeâu nöôùc taïi laøng Sen, ,xaõ Kim Lieân, huyeän Nam Ñaøn, tænh Ngheä An
- Thaân sinh ra HCM laø cuï Phoù baûng Nguyeãn Sinh Saéc , Moät nhaø nho coù loøng yeâu nöôùc thöông daân saâu saéc, Moät taám göông veà söï caàn cuø vaø yù
chí kieân cöôøng vöôït qua moïi gian khoå ñeå ñaït muïc tieâu cuûa mình .
- Taát caû chò vaø anh cuûa HCM cuõng ñeàu ñaõ tham gia hoïat ñoäng yeâu nöôùc choáng Phaùp bò baét giam löu ñaày haøng chuïc naêm
b. Queâ höông
Ngheä tónh lmaûnh ñaát giaøu truyeàn thoáng yeâu nöôùc , kieân cöôøng choáng giaëc ngoïai xaâm, lqueâ höông cuûa nhieàu Anh huøng noåi tieáng trong lòch
söû daân toäc: Mai Thuùc Loan, Nguyeãn bieåu, Ñaëng Dung …
Ngheä Tónh cuõng laø nôi noå ra cao traøo 1930 – 1931 löøng laãy trong lòch söû daân toäc .
Xaõ Kim Lieân: Nôi Hồ Chí Minh sinh ra ñaõ chöùng kieán moät cuoäc soáng ngheøo khoå cuøng cöïc cuûa ngöôøi daân döôùi aùch thoáng trò cuûa thöïc daân Phaùp
vaø boïn phong kieán .
Nhöõng naêm ôû Hueá, HChí Minh taän maét nhìn thaáy toäi aùc cuûa boïn thöïc daân vaø thaùi ñoä öôn heøn cuûa trieàu ñình nhaø Nguyeãn .
c. Hoaøn caûnh ñaát nöôùc
Xaõ hoäi Vieät Nam theá kyû XIX – ñaàu theá kyû XX laø xaõ hoäi phong kieán vôùi neàn noâng nghieäp laïc haäu trì treä
Sau khi laät ñoå Taây Sôn, trieàu Nguyeãn leân ngoâi (1803) thöïc hieän nhieàu chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoïai baûo thuû phaûn ñoäng
Về đoái noäi :Taêng cöôøng cai trò, boùc loät daân .
Veà ñoái ngoïai : Thöïc hieän chính saùch beá quan toûa caûng .
Haäu quaû: Chính saùch cai trò trieàu Nguyeãn khoâng taïo ñöôïc tieàm löïc vaät chaát tinh thaàn giöõ gìn ñaát nöôùc, ñeå nöôùc ta rôi vaøo tay giaëc Phaùp (1858
phaùp noå suùng vaøo caûng Ñaø naüng, baét ñaàu xaâm löôïc nöôùc ta )
Keát luaän
Phaàn daønh cho SV ghi cheùp
Bài đọc môn Tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài đọc môn Tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: hungnguyennt1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Bài đọc môn Tư tưởng hồ chí minh 9 10 713