Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Đồng Đức Thiện
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi dù thi tham gia cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo “TÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå
ChÝ Minh”
I. lêi më ®Çu
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ngêi s¸ng lËp , l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn §¶ng ta.
Ngêi lµ linh hån, lµ ngän cê chãi läi l·nh ®¹o vµ dÉn d¾t toµn §¶ng, toµn d©n ta
®Êu tranh dµnh th¾ng lîi vÎ vang nh ngµy nay. Sinh thêi, ngêi h»ng quan t©m vµ
dµy c«ng x©y dung §¶ng thµnh mét khèi v÷ng m¹nh, trong s¹ch, ch¨m no ®¹o
®øc c¸ch m¹ng, ®µo t¹o, dÌn luyÖn ®éi ngò c¸n bä ®¶ng viªn, ®Æc biÖt lµ thÕ hÖ
trÎ, trë thµnh con ngêi võa hång võa chuyªn. Trong cuéc sèng, Ngêi coi trong
c¶ ®øc vµ tµi, song ®øc lµ gèc. Suèt c¶ cuéc ®êi Ngêi hy sinh cho c¸ch m¹ng
cho ®éc lËp d©n téc, cho cuéc sèng Êm no h¹nh phøc cña nh©n d©n vµ cho toµn
nh©n lo¹i. Ngêi dµnh tÊt c¶ t×nh th¬ng cho ®ång bµo ®ång chÝ, con ch¸u, giµ, trÎ,
g¸i, trai, miÒn xu«i, ngîc, b¾c còng nh nam. Mçi mét bµi nãi, bµi viÕt, mét lêi
c¨n dÆn, mét buæi gÆp gì c«ng t¸c cña ngêi ®Òu chøa ®ùng ý nghÜa t tëng, hµnh
vi vµ quan hÖ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng s¸ng ngêi. Con ngêi, cuéc ®êi vµ sù nghiÖp
c¸ch m¹ng cña ngêi ®Òu lµ tÊm g¬ng ®¹o ®øc cho toµn §¶ng, toµn d©n ta häc
tËp suèt ®êi.Trong tÊt c¶ c¸c c©u chuyÖn viÕt vÒ B¸c Hå t«i Ên tîng c©u chuyÖn
“Qu¶ t¸o B¸c Hå cho em bД
ii. c©u chuyÖnQu¶ t¸o B¸c Hå cho em bД
Th¸ng 4 - 1946, víi danh nghÜa lµ Chñ tÞch níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ,
B¸c Hå sang Ph¸p ®µm ph¸n víi ChÝnh phñ Ph¸p vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan
tíi vËn mÖnh cña ®Êt níc. ¤ng §èc lý thµnh phè Paris më tiÖc long träng thiÕt
®·i B¸c Hå. Tríc khi ra vÒ, Ngêi chän lÊy mét qu¶ t¸o ®Ñp trªn bµn, bá vµo tói.
Mäi ngêi, kÓ c¶ «ng §èc lý ®Òu kinh ng¹c chó ý tíi viÖc Êy ng¹c nhiªn vµ
kh«ng giÊu ®îc sù tß mß. Khi B¸c Hå võa bíc ra khái phßng, rÊt ®«ng bµ con
ViÖt kiÒu vµ c¶ ngêi Ph¸m n÷a ®ang ®øng ®ãn B¸c. B¸c chµo mäi ngêi. Khi B¸c
Tr«ng thÊy mét bµ mÑ bÕ mét ch¸u nhá cã l¸ch ®¸m ®«ng l¹i gÇn, B¸c liÒn gi¬
tay bÕ ch¸u bÐ vµ ®a cho ch¸u bÐ qu¶ t¸o, Cö chØ cña B¸c Hå ®· lµ cho nh÷ng
1
Bài dự thi tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Bài dự thi tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: Đồng Đức Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài dự thi tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 291