Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi tìm hiểu 70 năm CAND

Được đăng lên bởi Bố Bé Cừu
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 1810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam được
xác định là ngày tháng năm nào? Ý nghĩa việc xác định ngày truyền
thống Công an nhân dân Việt Nam.
Công an Nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu
của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam, làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc
gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam. Công an nhân dân có chức năng tham mưu cho Đảng
Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về
bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thực hiện thống
nhất quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;
đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các
loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn
xã hội. Công an Nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực
tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch
nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp
của Bộ trưởng Bộ Công an. Khẩu hiệu của lực lượng từ những ngày đầu
thành lập là "Bảo vệ An ninh Tổ quốc".
Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành từ trước tới nay, lực
lượng Công an nhân dân Việt Nam dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ,
với nhiều tên gọi khác nhau ở cả ba miền của Tổ quốc vẫn luôn luôn giữ
vững bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng của mình, kiên định với
mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Nhà nước; trung thành tuyệt đối với lợi ích
của dân tộc và của nhân dân Việt Nam. Trải qua chiều dài lịch sử, gắn liền
với sự thăng trầm của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ
và Đảng Cộng sản, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã không

ngừng trưởng thành, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới bảo vệ An ninh quốc gia
đặt ra. Không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trước các hoạt
động xâm phạm An ninh quốc gia của các thế lực thù địch, bọn phản động
trong và ngoài nước cũng như các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội.
1.1 Quá trình hình thành phát triển của lực lượng Công an
nhân dân Việt Nam
Chính quyền cách mạng non trẻ vừa được thành lập đã phải đương
đầu với những thử thách cực kỳ nghiêm trọng, vận mệnh của dân tộc như
“Ngàn cân treo sợi tóc”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an
nhân dân đã làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng;
bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng...
Câu 1. Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam được
xác định ngày tháng năm nào? Ý nghĩa việc xác định ngày truyền
thống Công an nhân dân Việt Nam.

 ! "#$%&
'#(')*+,!-. ,/(
012',)%"#$%
&3456, 
!'"#$%&7
. ,/(012',)%8(
9/ :7. ,/(012',)%8
;9-#'(',<;=>;?'=
,<-<=-<-=-27/('2',
)%3;@"!%;<,;('
-7@ ! '!(&?
"'!(9/ :+-!A'/ :-
BCB3DEF0;G
2-HB ,IJK/(H3
J,!(/=1)CF""'
> /7*4*6'*K'
"7L*=C.7JK/(M0
0. &+?2-NC1'*L;?"
OL':C '"8;("+
3J /7?!P'Q7
"!6G=<'"!%;<,B=RS
 ! ';%*
Bài dự thi tìm hiểu 70 năm CAND - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi tìm hiểu 70 năm CAND - Người đăng: Bố Bé Cừu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Bài dự thi tìm hiểu 70 năm CAND 9 10 760