Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp 2013

Được đăng lên bởi Bùi Hoàng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI THI
“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến
pháp.
- Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946 với 240
phiếu thuận, 2 phiếu chống.
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
thông qua vào ngày 31/12/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố
Hiến pháp.
- Sau một thời gian thảo luận, Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá
VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-1980, đã nhất trí thông qua Hiến pháp nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980.
- Sau nhiều ngày thảo luận sôi nổi với những chỉnh lý, bổ sung nhất định,
Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam sửa đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày
25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là
bản Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng
11 năm 2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu
lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ
sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều
được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2014.
- So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có 07
điều được giữ nguyên, sửa đổi 101 điều, bổ sung 12 điều.

2
- Điều tâm đắc nhất là: Điều 111, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 quy định:
1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đon vị hành chính của
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị
hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”.
Với ...
BÀI THI
“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Trả lời:
 !"
 #$%&'(")*+,-.(
/0
1.(/2,-(/'345
 '67489:4;<"/2;=+
(44)=(480
1.(/'6748> 
9:4;<"?@=@)A.BCDEFG9,8
.(/0
1F4H-<4).(/I+'6748</
J)KLMNO"I1=1I+)'$PQC9:4.(/
<#$%I+0
1F4R4"-<4S9T;UVE),TS4P'A)
.(/='6748 #$%;
9:4"@@=)'6748<#$%
 SW 'T) ,X S4  S8 'R4  .( /  = ;< "
=@=@=++0
1.(// Y$%=+?
,-.(/Y$%'6748
*YJJJ)LMN29:4;<";<S/"=I/
=+?0
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) hiệu
lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ
sung năm 2001) bao nhiêu điều được giữ nguyên? bao nhiêu điều
được sửa đi, b sung? Điều sa đi, b sung nào bạn m đắc nht? Vì sao?
Trả lời:
1Z-.(/'6748 #$%
9:4"=I@@=+?!.(/=+?&*4["+
/+=+0
1F<;.(/=!'6SW'T),TS4=++&*+O
'R4'6U4"5)SW'T+'R4),TS4='R40
Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp 2013 - Người đăng: Bùi Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp 2013 9 10 434