Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi Tìm Hiểu Hiến pháp năm 2015

Được đăng lên bởi Piedra Solitario
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI DỰ THI
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP
NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Họ tên:

Hoàng Hiếu Phong

Ngày sinh:

24-10-1998

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ:

Thôn Yên Dưỡng, Xã Hồng Thái Đông, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Nơi học tập: Lớp 11B2 – Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Xã Hoàng Quế,
Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Câu 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó
được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Trả lời
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 5 bản Hiến pháp:
- Hiến pháp 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
được Quốc hội thông qua vào ngày 9-11-1946.

Hiến Pháp năm 1946 - Ảnh Google

- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua vào
ngày 31-12-1959.

Hiến Pháp năm 1959 - Ảnh Google

- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, kỳ họp thứ 7 ngày 18-12-1980 nhất trí
thông qua.

Hiến Pháp năm 1980 - Ảnh Google

- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 15-4-1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi,
bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày 25-12-2001.

Hiến Pháp năm 1992 - Ảnh Google

- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là bản Hiến
pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ
họp thứ 6 thông qua vào ngày vào ngày 28-11-2013.

Hiến Pháp năm 2013 - Ảnh Google

Câu 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến
pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có
bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời
- Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
- So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có 07 điều được giữ
nguyên, sửa đổi 101 điều, bổ sung 12 điều.
- Trong những điều sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 2013, tôi tâm đắc nhất là
Khoản 3 Điều 2, bởi vì:
Hiến pháp năm 2013 bổ sung một điểm mới quan trọng “Nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ” (Khoản 3 Điều 2) và...
BÀI DỰ THI
TÌM HIỂU HIẾN PHÁP
NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Họ tên: Hoàng Hiếu Phong
Ngày sinh: 24-10-1998
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Thôn Yên Dưỡng, Xã Hồng Thái Đông, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Nơi học tập: Lớp 11B2 – Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Xã Hoàng Quế,
Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Bài dự thi Tìm Hiểu Hiến pháp năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi Tìm Hiểu Hiến pháp năm 2015 - Người đăng: Piedra Solitario
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài dự thi Tìm Hiểu Hiến pháp năm 2015 9 10 72